Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

PDF Drukuj EmailOpiekunowie samorzadu uczniowskiego


mgr Aneta Hyjek
mgr Katarzyna Ostrowska

Sklad samorządu uczniowskiego:

Przewodnicząca :


Zastępcy przewodniczacego:

Poczet Sztandarowy:

 

Dekoracja:

 

Akcje charytatywne:

 

Reklama :

 

 

Współpraca z SP2 na 102


2016/2017


Bieżące działania Samorządu Uczniowskiego można znaleźć w zakładce AKTUALNOŚCI


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Opracowanie:

mgr Katarzyna Ostrowska i mgr Aneta Hyjek

Pobierz

 


 

 2013/2014


 

FILMOWE POPOŁUDNIE

W dniu 11 grudnia 2013 r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami (p. Katarzyna Surowiec i p. Aneta Hyjek) zaprosił wszystkich uczniów na Filmowe Popołudnie. Sala nr 1 zamieniła się w prawdziwe kino, w którym można było obejrzeć film pt. ?Alfie, mały wilkołak?. Film mówił o tolerancji, zrozumieniu, akceptacji drugiego człowieka, zwłaszcza, gdy okazuje się, że jest on inny niż wszyscy wokół.

Fani kina, którzy przybyli na Filmowe Popołudnie, bawili się świetnie. Z zapartym tchem śledzili losy małego chłopca o imieniu Alfie. Całość imprezy uświetniły popcorn i cola, których przecież nie może zabraknąć w prawdziwym kinie.

 

Następne Filmowe Popołudnie już wkrótce! Zapraszamy!


SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO

W dniach 21-25 pa?dziernika w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odbywa? si? Tydzie? Zdrowego Od?ywiania. Inicjatorem akcji pod has?em ?Smacznie, zdrowo, kolorowo? by? Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek. Ju? w poniedzia?ek 21 pa?dziernika korytarze szkolne zosta?y ozdobione plakatami promuj?cymi warzywa i owoce. Pojawi?a si? te? wystawa owocowo-warzywnych rze?b wykonanych przez uczniów klas IV i V. We wtorek uczniowie SP2 wys?uchali audycji pt. ?Soczyste ciekawostki, czyli czego nie wiecie o owocach i warzywach? wykonanej przez uczennice z klasy IVa. ?roda stan??a pod znakiem wspólnego ?niadania. Uczniowie wraz z nauczycielami zjedli razem zdrowy i pe?en witamin posi?ek. W ten sposób wsparli program ?niadanie Daje Moc (realizowany w klasach I). W czwartek Samorz?d Uczniowski promowa? akcj? ?5 porcji warzyw, owoców lub soku?, rozdaj?c uczniom wszystkich klas broszury informacyjne. Dodatkowo uczniowie klas IV-VI wzi?li udzia? w quizie ?Wiesz, co jesz??. Ostatniego dnia akcji szkolne korytarze zape?ni?y si? uczniami ubranymi na czerwono, zielono, ?ó?to i pomara?czowo. Barwy te symbolizowa?y poszczególne grupy owoców i by?y nawi?zaniem do plakatów wykonanych wcze?niej przez poszczególne klasy.

Przez ca?y Tydzie? Zdrowego Od?ywiania trwa?y odbywa?y si? tak?e konkursy. Uczniowie klas I-III mieli za zadanie napisa? wiersz o zdrowym od?ywianiu i ozdobi? go ilustracj?. Uczniowie klas starszych wykonywali prezentacje multimedialne na temat warzyw i owoców. Prace konkursowe zosta?y wyeksponowane na szkolnym korytarzu oraz wy?wietlone na telebimie.

Samorz?d Uczniowski ma nadziej?, ?e przeprowadzona akcja wzbogaci?a wiedz? uczniów na temat zdrowia i wp?yn??a na kszta?towanie w?a?ciwych postaw ?ywieniowych.


 


 

2012/2013


 


RUSZY?A KAMPANIA WYBORCZA W SP2

Rozpocz??a si? kampania wyborcza kandydatów na przewodnicz?cego Samorz?du Uczniowskiego Szko?y Podstawowej Nr 2. Kandydaci z poszczególnych klas wy?onieni zostali w wyniku g?osowania w klasach, które odby?o si? pod opiek? wychowawców. Przez najbli?sze 2 tygodnie potrwa ?uczciwa walka? o g?osy uczniów naszej szko?y.
Kandydaci na przewodnicz?cego szko?y to:

z klasy IV a: Gabriela Kordy?, Bartosz Piechota, Mi?osz Dydo

z klasy IV b: Natalia Valdes, Klaudia Litwin, Ewa Pelc

z klasy V a: Mateusz Paluch, El?bieta Marek, Ewelina Maziarz

z klasy V b: Pawe? Dzia?owski, Micha? Pogoda, Eliza Robak

G?osowanie uczniów z klas III ?V odb?dzie si? we wtorek 28 maja 2013r. Wszystkim kandydatom oczywi?cie ?yczymy powodzenia!


?Kocham Ci? Szko?o?

22 marca 2013 r., mimo niesprzyjaj?cej aury, uczniowie Szko?y Podstawowej nr 2 w Mielcu hucznie przywitali wiosn?. Uroczysto?? zosta?a zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek i odbywa?a si? pod has?em ?Kocham Ci? Szko?o?. Uczniowie klas I-VI zmierzyli si? ze sob? w turnieju wzorowanym na popularnym programie telewizyjnym. Dru?yna ?Czerwonych? (Gabrysia G?siorek z kl. VI a, Mateusz Mazur z kl. V a, Kuba Dziekan z kl. IV a, Oliwia ?uczkiewicz z kl. III a, Emilka Boro? z kl. II a i Krzy? Dobosz z kl. I a) konkurowa?a z dru?yn? ?Niebieskich? (Ola Truniarz z kl. VI b, Eliza Robak z kl. V b, Angelo Wielobób z kl. IV b, Kasia Trzpis z kl. III b, Klaudia Kapinos z kl II b oraz Kuba Basara z kl. I b). Ca?o?? zosta?a poprowadzona przez Juli? Tu?acz z klasy VI a, której pomaga?y asystentki (Gabriela Palim?ka, Blanka Pysz i Dagmara Tomanek). Zawodnicy mogli popisa? si? wiedz? szkoln? w quizie z wiedzy ogólnej. Rozwi?zywali tak?e kalambury i muzyczne zagadki. Zmierzyli si? w muzycznych licytacjach oraz konkurencji ?mniej-wi?cej?. Nie zabrak?o oczywi?cie zmaga? sportowych. Ca?o?? u?wietni?y wyst?py gwiazd szkolnej sceny muzycznej (Kornelii Trzaska i Klaudii Litwin) oraz scenki kabaretowe
w wykonaniu uczniów klas VI. Uczniowie klas I-VI, ubrani w czerwone lub niebieskie stroje, dopingowali swoich zawodników. Ostatecznie, po zaci?tej rywalizacji, zwyci??y?a dru?yna ?Czerwonych?. Wszyscy uczestnicy rozgrywki otrzymali pami?tkowe maskotki, a pozostali uczniowie zostali zaproszeni na s?odki pocz?stunek. Miejmy nadziej?, ?e ta huczna impreza na dobre przep?dzi zim?!


SPOTKANIE NOWOROCZNE SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 15 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odby?o si? spotkanie noworoczne uczniów dzia?aj?cych w Samorz?dzie Uczniowskim. Zosta?o ono zorganizowane przez opiekunki SU ? pani? Katarzyn? Surowiec
i pani? Anet? Hyjek. Spotkanie przebieg?o w mi?ej atmosferze. Podsumowano dzia?alno?? Samorz?du w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. Nie brakowa?o tak?e pomys?ów na nowe akcje i przedsi?wzi?cia planowane w drugim pó?roczu

 


Tydzie? Dobrego Wychowania

Chcemy by? kulturalni i z ?yczliwo?ci? traktowani przez innych
Dni 10-14 grudnia 2012 r. Samorz?d Uczniowski pod opiek?
p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek og?osi? Tygodniem Dobrego Wychowania. Celem akcji by?o przypomnienie uczniom zasad savoir-vivre?u. W zwi?zku z tym przez ca?y tydzie? uczennice klas VI przypomina?y
w audycjach przez radiol? o dobrych manierach. Uczniowie mogli te? pod??y?, przygotowan? specjalnie na t? okazj?, ??cie?k? uprzejmo?ci?. ?ciany na korytarzach zosta?y ozdobione humorystycznymi wierszami poruszaj?cymi tematyk? dobrego wychowania. Nie zabrak?o równie? prezentacji multimedialnej, któr? przez ca?y tydzie? mo?na by?o ogl?da? na szkolnym telebimie. Samorz?d Uczniowski wyda? ?Poradnik Dobrych Manier?, którego egzemplarz otrzyma?a ka?da klasa. Ca?a akcja zosta?a podsumowana testem ?Czy znasz zasady dobrego wychowania?? przeznaczonym dla uczniów klas
I-III, którzy dopiero wkraczaj? w ?wiat nienagannych manier. Wszyscy zdali celuj?co!
Teraz na pewno ca?a spo?eczno?? uczniowska wie, jak wa?ne s? nienaganne maniery i czarodziejskie s?owa (prosz?, dzi?kuj?, przepraszam), które nic nie kosztuj?, a otwieraj? wszystkie drzwi?


FILMOWE POPO?UDNIE

Dnia 12 grudnia 2012 r. Samorz?d Uczniowski pod opiek?
p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek zaprosi? wszystkich uczniów na Filmowe Popo?udnie. W klasie 21 przygotowana zosta?a sala kinowa, gdzie na du?ym ekranie mo?na by?o obejrze? film
pt. ?Hugo i jego wynalazek?.
To film fantasy zrealizowany na podstawie ksi??ki Briana Selznicka. Bohaterem jest Hugo - sierota mieszkaj?cy w korytarzach ukrytych
w murach paryskiego dworca. Ch?opiec odkrywa sekret pozostawiony przez ojca i rusza na spotkanie tajemniczej przygody, która zmienia ca?kowicie jego ?ycie.
Magiczny film przyci?gn?? liczne grono wielbicieli kina. Uczniowie
z zapartym tchem ogl?dali wzruszaj?c? histori? tajemniczego ch?opca. Nie zabrak?o równie? (jak w prawdziwym kinie!!!) popcornu i coca-coli.
Samorz?d Uczniowski ju? wkrótce planuje kolejne
Filmowe Popo?udnie.


PODSUMOWANIE AKCJI ?GÓRA GROSZA?
Od 26 listopada do 7 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu trwa?a XIII edycja akcji Góra Grosza. Organizatorem akcji na terenie szko?y by? Samorz?d Uczniowski pod opiek? pani Katarzyny Surowiec i pani Anety Hyjek. Wyznaczeni uczniowie zbierali pieni?dze na rzecz Towarzystwa ?Nasz Dom?, które wspomaga mi?dzy innymi rodzinne domy dziecka, rodziny zast?pcze oraz Domy dla Dzieci.
Zebrali?my 279 z? 66 gr. 15 stycznia pieni?dze zosta?y przekazane koordynatorom akcji.
Jeden grosz znaczy niewiele, ale GÓRA GROSZA jest najwi?ksza na ?wiecie


 

W dniu 22 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odby? si? Wieczór Wró?b Andrzejkowych po??czony z dyskotek? dla uczniów klas IV-VI. Impreza zosta?a zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski (pod opiek?

p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek). W Komnacie Wró?b ?profesjonalne wró?ki? by?y wprost oblegane przez wszystkich, którzy pragn?li pozna? swoj? przysz?o??. Wszystko za? odbywa?o si? przy blasku ?wiec, w magicznej, tajemniczej atmosferze. Du?ym powodzeniem w?ród uczestników zabawy cieszy?y si? ciasteczka z wró?b? wykonane i sprzedawane przez uczniów

z Samorz?du. Niew?tpliwym hitem wieczoru okaza?a si? tak?e dyskoteka. Uczniowie bawili si? w rytmie swoich ulubionych przebojów, które specjalnie na t? okazj? wybrali ch?opcy z klasy VIa.

A oto nazwiska uczniów, którzy w sposób szczególny przyczynili si? do u?wietnienia Wieczoru Wró? Andrzejkowych:

Muzyka ? Krzysztof Dziewit i Sebastian Fejdasz

Wró?by ? Gabriela Palim?ka, Blanka Pysz,

Anna Cisowska, Weronika Piechota, Weronika Krzak,

Miko?aj Stachowicz, Julia Tu?acz, Dagmara Tomanek,

Aleksandra Truniarz, Wiktoria Assman

Sprzeda? ciasteczek z wró?b? ? Jakub Surowiec, Pawe? Dzia?owski


 

?WI?TO NIEPODLEG?O?CI
11 listopada 2012 roku delegacja Samorz?du Uczniowskiego SP nr 2 w Mielcu
(Natalia Jab?o?ska, Dagmara Tomanek i Oskar Tomanek) pod opiek? p. A. Hyjek bra?a udzia? w miejskich obchodach Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Jak co roku uroczysto?ci rozpocz??y si? msz? ?wi?t? w Bazylice Mniejszej p.w. ?w. Mateusza w Mielcu. W dalszej cz??ci delegacja uda?a si? pod Pomnik Wolno?ci. Wszyscy zebrani obejrzeli monta? s?owno-muzyczny przygotowany na t? okoliczno??, a nast?pnie z?o?ono kwiaty. Ca?o?? uroczysto?ci uwie?czy?a parada sztandarów.


2011/2012AKCJA ?GÓRA GROSZA?


W Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu zako?czono akcj? ?GÓRA GROSZA?. Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. A. Hyjek i p. K. Surowiec przeprowadzi? w?ród uczniów zbiórk? pieni?dzy (monet). Celem akcji by?a m.in. pomoc dla rodzin zast?pczych, Domów dla Dzieci i innych placówek
opieku?czo-wychowawczych.
Zebrali?my 358,56 z?.
Wszystkim uczniom dzi?kujemy za okazane serce.

 


MIKO?AJKI W SP2

6 grudnia 2011 roku do Szko?y Podstawowej Nr 2 w Mielcu przyby? ?wi?ty Miko?aj. Ju? od samego rana trwa?y przygotowania do przyj?cia tego niezwyk?ego go?cia. Wreszcie pojawi? si?! Swoj? wizyt? sprawi? wszystkim wielk? rado??. Odwiedzi? uczniów, nauczycieli i pracowników szko?y. Nikogo nie pomin??, bo przecie? w naszej szkole wszyscy s? bardzo grzeczni. ?wi?ty Miko?aj przyniós? ze sob? worek wype?niony s?odkimi upominkami. Obdarowa? wszystkich s?odyczami.
Bardzo cieszymy si? z tej wizyty. Dzi?kujemy za przybycie! Zapraszamy za rok!

zobacz galeri?


Andrzejki w naszej szkole

23 listopada 2011 roku odby?a si? zabawa andrzejkowa dla klas IV-VI zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski (pod opiek? p. Katarzyny Surowiec i p. Anety Hyjek). Uczniowie bawili si? na dyskotece, któr? poprowadzi? pan Pawe? ?uczkiewicz. Oprócz tego mogli naby? ciasteczka z wró?b?. Niew?tpliwie jedn? z najwi?kszych atrakcji wieczoru by?y wró?by andrzejkowe. W ?Komnacie Tajemnic? uczniowie mogli pozna? swoj? przysz?o??. Wró?ki spisa?y si? znakomicie, a humor dopisywa? wszystkim uczestnikom imprezy


 

?WI?TO NIEPODLEG?O?CI

11 listopada 2011 roku delegacja Samorz?du Uczniowskiego Szko?y Podstawowej nr 2 w Mielcu (Karolina Koba, Wiktoria Boraczewska i Maciej Kania) pod opiek? p. Katarzyny Surowiec bra?a udzia? w miejskich obchodach Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Uroczysto?? zacz??a si? msz? ?wi?t?
w Bazylice Mniejszej p.w. ?w. Mateusza. Pó?niej delegacja uda?a si? pod Pomnik Wolno?ci. Tam obejrza?a monta? s?owno-muzyczny o tematyce patriotycznej zaprezentowany przez uczniów Zespo?u Szkó? nr 2 w Mielcu.
W dalszej cz??ci uroczysto?ci z?o?ono kwiaty pod Pomnikiem Wolno?ci. Nast?pnie odby?a si? parada sztandarów.


Pami?tamy, czcimy?


28 pa?dziernika 2011 roku przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego (Alicja Godek, Marcelina Nowak i Maciej Kania) udali si? wraz z opiekunkami SU (p. A. Hyjek i p. K. Surowiec) na dziedziniec Bazyliki Mniejszej w Mielcu. Tam, obok Tablic Katy?skich zapalili pami?tkowy znicz na cze?? ofiar mordu dokonanego przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.
Polskie cmentarze... to bia?e cmentarze.
Brzozy w po?piechu ciosane na krzy?e,
Gdy ?wit nie gasn??, tr?bka jeszcze gra?a.
Pod he?mem ci?gle nieu?piona ziemia.
I w grobach sprawa wci?? nieutulona.
Polskie cmentarze... to bia?e cmentarze.
A gdzie? ten spokój, gdzie to zamy?lenie?
Gdzie jest ta wieczno?? w drzewach ko?ysana?
Polskie cmentarze... to bia?e cmentarze.
W tym wielkim ?niegu, co na ?pi?cych spada.
Jest szpadel obok, karabin, siekiera -
W mozolnym ?yciu i w gor?cych dziejach.
Zbigniew Jerzyna "Polskie cmentarze"

zobacz galeri?

 


 

 

 29 wrze?nia 2011 w Szkole Podstawowej Nr 2 odby?a si? dyskoteka z okazji Dnia Ch?opaka zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski
(pod opiek? p. A. Hyjek i p. K. Surowiec).
Uczniowie klas IV-VI bawili si? w rytm przebojów granych przez wspania?ego DJ-a, pana Paw?a ?uczkiewicza.
W trakcie zabawy zosta?y przeprowadzone wybory na Super Ch?opaka 2011. Kandydaci wy?onieni przez dziewcz?ta z poszczególnych klas stan?li do zaci?tej rywalizacji o koron?. Ch?opcy przeszli prób? odwagi, m?dro?ci, si?y, prób? kulinarn? i krawieck?. Komisja, w której sk?ad wesz?y panie:
Z. Borowiec i A. Kr??el, po d?ugich obradach wy?oni?y zwyci?zc?.
Zosta? nim Patryk Dudek z klasy V b.

JJJ

Serdecznie gratulujemy w pe?ni zas?u?onego tytu?u Super Ch?opaka!!!


zobacz galeri? 


 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 17:12
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search