Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

Regulamin PDF Drukuj Email
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
1. Z biblioteki szkolnej mog? korzysta? wszyscy uczniowie i pracownicy szko?y.
2. Ka?dy czytelnik powinien zaznajomi? si? z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezp?atne.
4. Czytelnicy zobowi?zani s? do dba?o?ci o wypo?yczone materia?y.
5. Jednorazowo mo?na wypo?yczy? trzy ksi??ki na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach mo?na przed?u?y? termin zwrotu wypo?yczonych ksi??ek.
6. Czytelnik mo?e prosi? o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ksi??ki lub innych materia?ów, czytelnik zobowi?zany jest zwróci? tak? sam? pozycj?, lub inn? wskazan? przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
8. Wszystkie wypo?yczone materia?y ( ksi??ki, czasopisma) powinny by? zwrócone przed zako?czeniem roku szkolnego..
9. Czytelnicy opuszczaj?cy szko?? (pracownicy, uczniowie) zobowi?zani s? do przedstawienia w sekretariacie szko?y za?wiadczenia potwierdzaj?cego zwrot materia?ów wypo?yczonych z. biblioteki.
10. Uczniom bior?cym systematyczny udzia? w pracach biblioteki, mog? by? przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 

1. Z czytelni multimedialnej mog? korzysta? wy??cznie uczniowie i pracownicy szko?y .
2. Z czytelni oraz Internetu mo?na korzysta? wy??cznie do celów dydaktycznych.
3. Komputer w czytelni s?u?y przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przegl?dania programów edukacyjnych dost?pnych w bibliotece szkolnej.
4. Przed korzystaniem z komputera nale?y koniecznie:
• wpisa? si? do rejestru u?ytkowników
• sprawdzi? stan sprz?tu
• zg?osi? bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawid?owo?ci
5. Przy stanowisku komputerowym mog? znajdowa? si? maksymalnie dwie osoby.
6. Niedozwolone jest ;
• kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania
• instalowanie w?asnych programów
• kasowanie programów zainstalowanych
• dokonywanie przez u?ytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprz?tu
• samowolne manipulowanie sprz?tem, prze??czania i od??czania klawiatur, monitorów, myszy
• pod??czanie w?asnych urz?dze?
• wykorzystywanie sprz?tu komputerowego do gier
• tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi
• korzystanie ze stron WWW o tre?ci brutalnej, przeznaczonych tylko dla doros?ych itp.
7. Obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz korzystania z CHATA, GADU-GADU, IRC< ICQ i innych komunikatorów internetowych.
8. Po zako?czeniu zaj?? nale?y uporz?dkowa? swoje stanowisko pracy oraz zg?osi? ten fakt bibliotekarzowi.
9. Osoba korzystaj?ca ze sprz?tu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.
10. Korzystanie ze sprz?tu mo?e si? odbywa? wy??cznie przed lub po godzinach lekcyjnych (obowi?zuje zakaz korzystania podczas przerw lekcyjnych).
11. Istnieje mo?liwo?? rezerwacji komputera.
12. Nauczyciel bibliotekarz mo?e udziela? pomocy gdy aktualnie dysponuje czasem
13. Nauczyciel zobowi?zany jest do nie ujawniania has?a do komputerów, chyba, ?e wymaga tego sytuacja.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu wi??e si? z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialnej przez czas okre?lony przez bibliotekarza.

Regulamin korzystania z bezp?atnych podr?czników dla klas IV - VI
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu
Warunki wypo?yczania przez uczniów podr?czników lub materia?ów edukacyjnych podlegaj? wszystkim zasadom wypo?yczania ksi??ek z biblioteki szkolnej.
Podr?czniki zostan? wypo?yczone uczniom po zapoznaniu si? przez rodziców lub opiekunów z regulaminem i podpisaniu o?wiadcze?.
Podr?czniki lub materia?y edukacyjne s? wypo?yczone uczniowi od pocz?tku roku szkolnego do zako?czenia zaj?? dydaktyczno-wychowawczych.
Wypo?yczenie nast?puje w pierwszym tygodniu po rozpocz?ciu roku szkolnego.
Zwrot do biblioteki szkolnej nast?puje w ostatnim tygodniu przed zako?czeniem zaj?? dydaktyczno - wychowawczych.
Obowi?zkiem ucznia jest oprawi? podr?cznik za pomoc? ok?adki (papierowej lub plastikowej) po wypo?yczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzy? podr?cznik podpisem na etykietce, która zawiera imi? i nazwisko ucznia oraz klas?, do której ucz?szcza.
W ci?gu roku szkolnego obowi?zkiem ucznia jest zmieni? ok?adk? podr?cznika, je?li ta ulegnie zniszczeniu.
W podr?czniku lub w materia?ach edukacyjnych ucze? nie mo?e wykonywa? dodatkowych rysunków, oznacze?, podkre?le? przy u?yciu o?ówka, d?ugopisu, zakre?lacza, kredek.
Rysowanie, malowanie, wype?nianie, uzupe?nianie, podkre?lanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podr?cznika lub materia?u edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
W przypadku uszkodzenia, przez które rozumiemy nieumy?lne uszkodzenie podr?czników, w wyniku którego mo?na dalej z niego korzysta? , nale?y je natychmiast naprawi?.
W przypadku zniszczenia ( jest to ?wiadome uszkodzenie) lub niezwrócenia podr?cznika rodzic lub opiekun zobowi?zani s? do zwrotu kosztu nowego podr?cznika.
?wiczenia s? w?asno?ci? ucznia i nie podlegaj? zwrotowi.
Regulamin obowi?zuje od dnia 1.09.2015

Regulamin korzystania z bezp?atnych podr?czników dla klas I- III
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu
Warunki wypo?yczania przez uczniów podr?czników lub materia?ów edukacyjnych podlegaj? wszystkim zasadom wypo?yczania ksi??ek z biblioteki szkolnej.
Podr?czniki zostan? wypo?yczone uczniom po zapoznaniu si? przez rodziców lub opiekunów z regulaminem i podpisaniu o?wiadcze?.
Podr?czniki lub materia?y edukacyjne s? wypo?yczone uczniowi od pocz?tku roku szkolnego do zako?czenia zaj?? dydaktyczno-wychowawczych.
Wypo?yczenie nast?puje w pierwszym tygodniu po rozpocz?ciu roku szkolnego.
Zwrot do biblioteki szkolnej nast?puje w ostatnim tygodniu przed zako?czeniem zaj?? dydaktyczno - wychowawczych.
Obowi?zkiem ucznia jest oprawi? podr?cznik za pomoc? ok?adki (papierowej lub plastikowej) po wypo?yczeniu z biblioteki szkolnej i opatrzy? podr?cznik podpisem na etykietce, która zawiera imi? i nazwisko ucznia oraz klas?, do której ucz?szcza.
W ci?gu roku szkolnego obowi?zkiem ucznia jest zmieni? ok?adk? podr?cznika, je?li ta ulegnie zniszczeniu.
W podr?czniku lub w materia?ach edukacyjnych ucze? nie mo?e wykonywa? dodatkowych rysunków, oznacze?, podkre?le? przy u?yciu o?ówka, d?ugopisu, zakre?lacza, kredek.
Rysowanie, malowanie, wype?nianie, uzupe?nianie, podkre?lanie, zaznaczanie, zalanie, potarganie, wyrwanie kartek z podr?cznika lub materia?u edukacyjnego uznane jest za ich zniszczenie lub uszkodzenie.
W przypadku uszkodzenia, przez które rozumiemy nieumy?lne uszkodzenie podr?czników, w wyniku którego mo?na dalej z niego korzysta? , nale?y je natychmiast naprawi?.
W przypadku zniszczenia ( jest to ?wiadome uszkodzenie) lub niezwrócenia podr?cznika rodzic lub opiekun zobowi?zani s? do zwrotu kosztu nowego podr?cznika.
?wiczenia s? w?asno?ci? ucznia i nie podlegaj? zwrotowi.
Regulamin obowi?zuje od dnia 1.09.201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2017 16:18
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search