Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

Patron PDF Drukuj Email

Tadeusz Ko?ciuszko Andrzej Bonawentura (1746-1817), genera?, bohater narodowy. Pochodzi? ze ?redniej szlachty, po uko?czeniu szko?y ?redniej kszta?ci? si? w Szkole Rycerskiej, nast?pnie jako stypendysta królewski wyjecha? do Pary?a. W 1774 w stopniu kapitana artylerii powróci? do kraju.

W 1775 wyjecha? do Ameryki, by wzi?? udzia? w walce o niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych. Jako in?ynier wojskowy fortyfikowa? Filadelfi? i obozy ameryka?skiej armii pó?nocnej. W pa?dzierniku 1775 mianowany zosta? przez Kongres pu?kownikiem. W walkach szczególnie odznaczy? si? przy obl??eniu Saratogi (1777), w 1783 mianowany zosta? genera?em brygady.

W nast?pnym roku wróci? do Polski i osiad? w swym maj?tku Siechnowicze. W 1789 powo?any zosta? do wojska polskiego w stopniu genera?a-majora. W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej walcz?c w armii koronnej odznaczy? si? w bitwach pod Ziele?cami, a zw?aszcza pod Dubienk?. Po przyst?pieniu Stanis?awa Augusta do Targowicy poda? si? do dymisji i wyjecha? do Lipska.

W 1793, z ramienia emigracji polskiej, uda? si? do Pary?a, by uzyska? pomoc dla Polski od francuskiego rz?du rewolucyjnego. Jego misja nie powiod?a si?. Przewidziany na przysz?ego wodza powstania w Polsce, bra? udzia? w pracach sprzysi??enia powsta?czego 1793-1794. We wrze?niu 1793, uznaj?c brak mo?liwo?ci zorganizowania skutecznego powstania narodowego, wyjecha? do W?och. Powróci? do Polski w marcu 1794.

Po og?oszeniu insurekcji w Krakowie (24 III 1794) Ko?ciuszko obj?? w?adz? dyktatorsk? jako Najwy?szy Naczelnik Si?y Zbrojnej Narodowej. W czasie trwania walk stosowa? now? taktyk? w zakresie wspó?dzia?ania broni, staraj?c si? rekompensowa? niedostateczne uzbrojenie i wyszkolenie armii powsta?czej. Wykaza? du?e umiej?tno?ci w zakresie fortyfikacji polowych. Rozbicie wojsk rosyjskich pod Rac?awicami (4 IV 1794) umo?liwi?o spokojniejsze organizowanie armii polskiej i pozyskanie ch?opów. Dla zjednania mieszka?ców wsi og?osi? dwa uniwersa?y (pod Winiarami 2 V i Po?a?cem 5 V 1794) znosz?ce podda?stwo osobiste i ograniczaj?ce pa?szczyzn?.

Po kl?sce pod Maciejowicami (10 X 1794) wi?ziony w twierdzy pietropaw?owskiej w Petersburgu. Zwolniony przez cara Paw?a I w 1796, po z?o?eniu przysi?gi wierno?ci carowi, w 1797 wyjecha? do Stanów Zjednoczonych. W lipcu 1798 przyby? do Pary?a, gdzie wspó?dzia?a? przy tworzeniu Legionów polskich. Sprzeciwia? si? jednak wi?zaniu sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufa?. W 1799 bra? udzia? w zak?adaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich. Zmar? w Szwajcarii (w Solurze), gdzie sp?dzi? ostatnie lata swego ?ycia; pochowany na Wawelu.

 

Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2017 16:13
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search