Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

O Nas PDF Drukuj EmailŚWIETLICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIELCU


Świetlica to nasz drugi dom i od nas zależy abyśmy się tu dobrze czuli.

Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 ? 16.30.
Korzystaj? z niej uczniowie klas od 0 do VI.
Kadrę świetlicy tworzy wykwalifikowany i doświadczony zespół nauczycieli wychowawców na czele z kierownikiem świetlicy.
Nasza świetlica posiada bogato wyposażona (m.in. w komputery) nowoczesną, przystosowaną do potrzeb dzieci sale z miejscami do zabawy, do odrabiania lekcji i spożywania posiłków.
W świetlicy prowadzi się różne formy zajęć;
? zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera
? zajęcia plastyczne
? gry , zabawy dydaktyczne ,ruchowe
? odrabianie lekcji
? zabawy klockami Lego
? zajęcia teatralne
? oglądanie filmów na video i DVD oraz w telewizji
? wycieczki bliższe i dalsze
? spacery
? zajęcia relaksacyjne
? zajęcia czytelnicze ( głównie czytanie bajek, quizy)
? rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek
? nauka gry w szachy
? zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i na podwórku szkolnym
Zapewniamy bardzo dobre i urozmaicone wyżywienie w stołówce ( obiady dwudaniowe z piciem i deserem oraz możliwość zakupu herbaty do drugiego śniadania).
Do tradycji świetlicy należy organizowanie co roku ?Andrzejek? dla dzieci oraz ?Mikołaja?. Wspólnie z biblioteką szkolną organizowane są akcje ?Cała Polska czyta dzieciom?, na których zaproszeni goście czytają dzieciom bajki. W świetlicy organizuje się różne pogadanki przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji, psychologa, pedagoga dotyczące bezpieczeństwa na drogach, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy itp.
Dbamy o to, by świetlica w naszej szkole była miejscem przyjaznym dla każdego dziecka i umożliwiała uczniom wszechstronny rozwój osobowy - fizyczny, psychiczny i intelektualny. W świetlicy panują otwarte , nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki między nauczycielami i uczniami.

 


Nasz dzień pracy

630 - 800 Gry i zabawy.

Czytanie czasopism.

Przygotowanie się do zajęć.

800 ? 1130 Rozmowy z dziećmi, zabawy integracyjne, quizy, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe.

1130 ? 1215 Obiad

1215 1630 Zajęcia prowadzone przez nauczycieli ? wychowawców związane z tematami miesiąca.

Popołudnie filmowe: oglądanie bajek.

Różne formy pracy z książka

Zajęcia według zainteresowań dzieci.

Odpoczynek i zabawy dowolne.

Nauka własna pod opieką nauczyciela.

Porządkowanie sali świetlicy.


Plan pracy świetlicy

 

1. Przygotowanie Sali świetlicy do przyjęcia dzieci (dekoracja Sali, pomoce dydaktyczne).

2. Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców (opiekunów).

3. Zapoznanie rodziców i dzieci z regulaminem obowiązującym w świetlicy.

4. Podział dzieci na grupy.

5. Opracowanie rozkładu dnia pracy nauczycieli ? wychowawców, planów miesięcznych i tygodniowych.

6. Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

7. Zapewnienie dzieciom posiłku w formie obiadu.

8. Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela ? wychowawcy.

9. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

10. Organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z planem miesięcznym i tygodniowym.

11. Wystawy prac dzieci.

12. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy, w szkole, przyzwyczajenie dzieci do siadu i porządku w pomieszczeniu świetlicy i poza nim, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego.

13. Zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych typu: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.

14. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie (zasady i reguły zachowania dzieci w świetlicy).

15. Wdrażanie dzieciom nawyku sprzątania po zajęciach, układania plecaków na właściwe miejsce.


 

 

Procedury obowiązujące w świetlicy

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu

 

1. Przyj?cie dziecka do ?wietlicy nast?puje na podstawie pisemnego zg?oszenia rodziców (opiekunów) (Karta zg?oszenia dziecka do ?wietlicy) na pocz?tku roku szkolnego.

2. Karty zg?oszenia s? pobierane u kierownika i nauczycieli ?wietlicy.

3. Do ?wietlicy w pierwszej kolejno?ci przyjmowane s? dzieci z klas 0-3, w szczególno?ci rodziców pracuj?cych, sieroty z rodzin niepe?nych oraz dzieci doje?d?aj?ce z poza rejonu szko?y.

4. Rezygnacj? z miejsca w ?wietlicy rodzic zobowi?zany jest zg?osi? do kierownika ?wietlicy.

5. W ?wietlicy mog? przebywa? te? dzieci doje?d?aj?ce autobusem szkolnym z Osiedla Wojs?aw po wcze?niejszym z?o?eniu karty uczestnika ?wietlicy.

6. Dzieci zapisane do ?wietlicy przeprowadzane s? i oddane przez rodziców (opiekunów) z sali ?wietlicy.

7. Rodzice (opiekunowie) ponosz? odpowiedzialno?? za dziecko, które zosta?o przyprowadzone do szko?y, a nie zg?osi?o si? do ?wietlicy. Rodzice maj? obowi?zek przyprowadzi? dziecko do ?wietlicy przed lekcjami. 8. Dziecko przychodz?c do ?wietlicy zapisuje si? na list? obecno?ci tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imi? i nazwisko oraz klas? do której chodzi.

9. Gdy dziecko wychodzi ze ?wietlicy do domu odpisuje si?, tzn. podaje imi? i nazwisko oraz klas? i z kim idzie do domu.

10. Rodzice (opiekunowi) zobowi?zani s? do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze ?wietlicy.

11. Dziecko ze ?wietlicy powinno by? odbierane przez osob? wskazan? przez rodziców (opiekunów) w karcie zg?oszenia dziecka do ?wietlicy. W przypadku odbierania dziecka przez osob? nie wskazan? w karcie, dziecko musi posiada? upowa?nienie pisemne czytelnie podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów).

12. Dziecko odebrane ze ?wietlicy szkolnej nie mo?e by? w danym dniu przyj?te powtórnie poza przypadkami wizyt dziecka u lekarza.

13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze ?wietlicy do domu, nauczyciel musi posiada? pisemne o?wiadczenie obojga rodziców (opiekunów) wyra?aj?ce zgod? na wyj?cie dziecka oraz deklaracj?, ?e rodzice ponosz? ca?kowit? odpowiedzialno?? za dziecko.

14. Rodzice (opiekunowie) zobowi?zani s? do przestrzegania godzin pracy ?wietlicy. Po godzinie 1630 nauczyciele i inni pracownicy szko?y nie zapewniaj? dzieciom opieki i nie ponosz? odpowiedzialno?ci za nie. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami, nauczyciel informuje dyrektora szko?y, kierownika ?wietlicy oraz wzywa policj?.

15. Wychowawca klasy jest zobowi?zany do zabrania uczniów na lekcj? ze ?wietlicy i odprowadzenia ich tam po lekcji (klas 0-I).

16. Dzieci z klas II i III na zaj?cia lekcyjne mog? wychodzi? same po uprzednim poinformowaniu nauczyciela ? wychowawcy ?wietlicy. Po sko?czonych lekcjach nauczyciel przedmiotu jest zobowi?zany odprowadzi? dzieci do ?wietlicy i poinformowa? nauczyciela ?wietlicy ilu uczniów pozostawia w ?wietlicy.

17. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do ?wietlicy s? zobowi?zane równie? osoby prowadz?ce ró?ne zaj?cia dodatkowe (j. angielski, ta?ce, logopedia itp.).

18. Nauczyciele, którzy pozostawiaj? w ?wietlicy dzieci, które nie jada na basen, zobowi?zani s? do przyprowadzenia ich do ?wietlicy i pozostawienia listy z nazwiskami dzieci.

19. Je?eli ucze? sko?czy? zaj?cia, a nie jest zapisany na ?wietlic? opiek? do momentu przyj?cia rodziców zapewnia mu nauczyciel maj?cy z nim ostatni? lekcj?.

20. W przypadku sytuacji gdy istnieje podejrzenie, i? dziecko jest odbierane przez osob? b?d?ca w stanie nietrze?wo?ci, nauczyciel jest zobowi?zany wezwa? innego opiekuna dziecka lub policj?, powiadomi? kierownika ?wietlicy, dyrektora, pedagoga, wychowawc? klasy oraz sporz?dzi? notatk? s?u?bow?.

21. W przypadku zachowa? agresywnych przez uczniów, nauczyciel ma obowi?zek powiadomi? wychowawc? klasy, pedagoga, psychologa szkolnego oraz rodziców i sporz?dzi? notatk? s?u?bow?. W przypadku zagro?enia bezpiecze?stwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony na okres 2 tygodni w prawach uczestnika ?wietlicy zgodnie ze szkoln? procedur? post?powania wobec ucznia przejawiaj?cego zachowania agresywne. W tym czasie rodzice zobowi?zani s? do zapewnienia dziecku opieki.

22. W przypadku niszczenia mienia ?wietlicy, kolegów, ucze? oraz jego rodzice ponosz? odpowiedzialno?? materialn? i zobowi?zani s? do naprawienia wyrz?dzonej szkody.

23. W przypadku kradzie?y w ?wietlicy nauczyciel ? wychowawca informuje pedagoga szkolnego.

24. ?wietlica nie ponosi odpowiedzialno?ci za pozostawione w niej drogie przedmioty, zabawki, telefony komórkowe itp.

25. W przypadku gdy ucze? opu?ci? ?wietlice bez pozwolenia, nauczyciel ? wychowawca powiadamia rodziców, wychowawc? klasy, pedagoga szkolnego oraz sporz?dza notatk? s?u?bow?.

26. Nagrod? ucze? mo?e otrzyma? w formie pochwa?y, dyplomu, natomiast kar? mo?e by? uwaga wpisana do dziennika, do zeszytu informacji o uczniach, rozmowa z rodzicami.

27. W uzasadnionych przypadkach, a to:

- cz?stego, niew?a?ciwego zachowania ucznia , - wyst?pienia zachowa? zagra?aj?cych ?yciu i zdrowiu w?asnemu lub innych dzieci

Po analizie sytuacji, mo?na usun?? ucznia ze ?wietlicy.

28. Nauczyciel ? wychowawca pozostaje w sta?ym kontakcie z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny.

29. Dzieci mog? korzysta? z obiadów wydawanych przez sto?ówk? po wcze?niejszym zapisaniu si? na obiady u kierownika ?wietlicy i op?aceniu do 5-tego ka?dego miesi?ca.

30. W przypadku nieobecno?ci ucznia w szkole aby odpisa? ucznia z obiadu nale?y zg?osi? odpis telefonicznie lub osobi?cie do sekretariatu lub nauczyciela ? wychowawcy ?wietlicy wcze?niej lub w danym dniu do godz. 8:00. Telefon do szko?y: 17 5863166. Nieprzestrzeganie tego terminu spowoduje, ?e rodzic musi zap?aci? za obiad.

31. Ucze? mo?e by? wypisany ze ?wietlicy lub z obiadów po ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców (opiekunów).

32. Wychowawca ma obowi?zek zawiadomi? rodziców (opiekunów) o problemach maj?cych miejsce podczas zaj?? ?wietlicy.

33. ?wietlica szkolna jest czynna w godzinach od 630 do 1630.


 

Zasady pracy w grupie

??WIETLICA JAK DOM?

2. Mówimy do siebie po imieniu.

3. Mówi jedna osoba ? reszta s?ucha.

4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.

5. Nie ?miejemy si? z drugiej osoby.

6. Ka?dy ma prawo w sposób kulturalny przedstawi? swój punkt widzenia.

7. Pomagamy sobie wzajemnie.

8. Jeste?my grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.

9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie skar?ymy, nie k?ócimy si? i nie obra?amy.

10.Nie niszczymy cudzych prac.

11.Odpowiadamy za swoj? prac?.

12.Wykonujemy ustalone zadania.

13 .Ch?tnie uczestniczymy w zabawach.

14.Zostawiamy po sobie porz?dek.

15.Pami?tamy o bezpiecze?stwie w?asnym i innych.

 

 

 

 


 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:19
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search