Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

O bilbliotece PDF Drukuj Email
Witajcie na stronie biblioteki Szko?y Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Mielcu.
Biblioteka SP ? 2 mie?ci si? na 1 pi?trze szko?y w dogodnym dla czytelników miejscu i zajmuje przestronne, jasne pomieszczenie, w którym znajduje si? wypo?yczalnia oraz czytelnia z pracowni? multimedialn?.
Biblioteka jest wa?nym centrum informacji dla ka?dej szko?y, nasza biblioteka jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich pracowników szko?y. Tutaj mo?na znale?? wa?ne informacje oraz ciekawe ksi??ki. Czytelnicy maj? wolny dost?p do pó?ek i sami wybieraj? interesuj?ce ich lektury. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni.
Biblioteka dla wszystkich jest otwarta i zaprasza uczniów.
W czytelni mo?na korzysta? z ksi?gozbioru podr?cznego i czasopism. Mo?na te? spokojnie odrabia? lekcje, poczyta? ksi??ki oraz pouczy? si?.
Czytelnia posiada 4 stanowiska komputerowe z dost?pem do Internetu i wielofunkcyjne urz?dzenie sieciowe, które biblioteka Sp-2 uzyska?a w lutym 2007 roku dzi?ki realizacji kolejnej edycji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej : ? INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH ??, wspó?winansowanego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO?ECZNY. Sprz?t ten pozwala czytelnikom na samodzielne zdobywanie i pog??bianie wiadomo?ci a nauczycielowi umo?liwia wprowadzenie nowych form zdobywania informacji wykorzystuj?c Internet i programy multimedialne podczas zaj?? dydaktycznych.
Ksi??ka jest paszportem do ?wiata, paszport ten pozwala przekracza? granice czasu i przestrzeni, przynosi cz?owiekowi rado?? i przyczynia si? do jego rozwoju. Dla czytelnika ksi??ka mo?e by? wiernym towarzyszem ?yciowym, inspiratorem marze? albo ?ród?em m?dro?ci. Czytelnik jest obdarzony wolno?ci? wyboru tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzi?ki temu ksi??ka staje si? ?rodkiem uprzywilejowanego komunikowania si? z innymi lud?mi.
UNESCO
Ksi??ka jest paszportem do ?wiata, paszport ten pozwala przekracza? granice czasu i przestrzeni, przynosi cz?owiekowi rado?? i przyczynia si? do jego rozwoju. Dla czytelnika ksi??ka mo?e by? wiernym towarzyszem ?yciowym, inspiratorem marze? albo ?ród?em m?dro?ci. Czytelnik jest obdarzony wolno?ci? wyboru tematu, jak i wyznaczania celu swej lektury, dzi?ki temu ksi??ka staje si? ?rodkiem uprzywilejowanego komunikowania si? z innymi lud?mi.
UNESCO
?Ksi??ka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto j? lubi - doradc? ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga rado?ci, chwil? nudów odp?dza, os?adza cierpko?ci."
Nasza biblioteka oferuje ró?ne ?ród?a wiedzy, bogaty wybór literatury oraz pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.
W bibliotece organizowane s? konkursy czytelnicze, plastyczne, wystawy zaj?cia z edukacji czytelniczej i medialnej, gry i zabawy edukacyjne.
Godziny pracy:
Poniedzia?ek 8:00 ------ 14:00
Wtorek 8:00 ------ 14:00
?roda 8:00 ------ 14:00
Czwartek 8:00------ 14:00
Pi?tek 8:00------ 14:00
Zapraszam Lucyna Gudz nauczyciel ? bibliotekarz

Pracownia komputerowa biblioteki szkolnej - zobacz galeri?
Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 09:45
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search