Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

Nasze miasto PDF Drukuj Email

 

Historia

 

Mielec le?y w ?rodkowej cz??ci Kotliny Sandomierskiej, nad rzek? Wis?ok? - prawym dop?ywem Wis?y. Po?o?ony jest na tzw. wzniesieniu osta?cowym powsta?ym z i?ów mioce?skich, na wysoko?ci 170-190 m n.p.m. Zajmuje obszar ponad 47 km kw. Posiada korzystny klimat charakteryzuj?cy si? ciep?ymi latami i stosunkowo ?agodnymi zimami. Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodz? z pocz?tku XIII w. W II po?owie XIV w. powsta?a parafia rzymskokatolicka. Zezwolenie na lokalizacj? miasta wyda? król Kazimierz Jagiello?czyk w 1457 r., ale dokument lokacyjny wystawili bracia Jan i Bernardyn Mieleccy dopiero w 1470 r. Mo?ny ród Mieleckich dobrze dba? o swoj? rodow? siedzib?, tote? miasto rozwija?o si? pomy?lnie i prowadzi?o o?ywiony handel z wieloma miastami, w tym ze sto?ecznym Krakowem. “Potop" szwedzki i rajdy wojsk Rakoczego w po?owie XVII wieku doprowadzi?y jednak do cz??ciowego zniszczenia Mielca. Po I rozbiorze Polski, ju? pod zaborem austriackim wiód? on senny ?ywot peryferyjnego miasteczka galicyjskiego. Znaczn? popraw? sytuacji przynios?o utworzenie powiatu mieleckiego w 1853 r i uruchomienie linii kolejowej D?bica-Sandomierz. Na prze?omie XIX i XX wieku powsta?a murowana zabudowa centrum miasta z okaza?ymi budynkami urz?dów i instytucji powiatowych. Powsta?o wiele organizacji spo?ecznych, które o?ywi?y ?ycie kulturalno-o?wiatowe. Kolejnym impulsem by?o w??czenie Mielca do Centralnego Okr?gu Przemys?owego i budowa Zak?adów Lotniczych PZL w 1938 r., które funkcjonowa?y tak?e w okresie II wojny ?wiatowej.W tym tragicznym okresie, mimo szalej?cego terroru hitlerowskiego, dzia?a? silny ruch oporu (AK, BCh). W 1952 roku Zak?ady przemianowano na Wytwórni? Sprz?tu Komunikacyjnego, która w pó?niejszych latach sta?a si? jednym z najwi?kszych zak?adów przemys?owych w Polsce, z dominuj?c? produkcj? samolotów o ró?nym przeznaczeniu. Rozwój WSK by? silnym czynnikiem miastotwórczym, tote? Mielec rozwija? si? dynamicznie przekraczaj?c pod koniec lat osiemdziesi?tych granice 64 tysi?cy mieszka?ców. Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. i za?amanie si? eksportu na tzw. rynek wschodni niekorzystnie wp?yn??y na funkcjonowanie WSK jako wielkiego pa?stwowego zak?adu przemys?owego. Na skutek grupowych zwolnie? ros?o bezrobocie i post?powa?a pauperyzacja ludno?ci. Procesy te uda?o si? zahamowa? w po?owie lat dziewi??dziesi?tych, a uruchomienie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Mielec" w 1995 r. wp?yn??o na stopniowy spadek bezrobocia. Ponowny jego wzrost nast?pi? w 1999 r., kiedy to w rezultacie m.in. restrukturyzacji polskiego przemys?u obronnego Zak?ad Lotniczy i holding "WSK-PZL Mielec" zmuszone zosta?y do og?oszenia upad?o?ci i grupowych zwolnie?.

Wspó?czesno??

 

Aktualnie Mielec jest miastem powiatowym i stanowi Gmin? Miejsk?. Administracyjnie nale?y do województwa podkarpackiego. Liczy blisko 65 tysi?cy mieszka?ców. Pozostaje wci?? jednym z wa?niejszych o?rodków przemys?owych Polski po?udniowo-wschodniej. Najwi?kszymi zak?adami s? firmy powsta?e w wyniku restrukturyzacji WSK "PZL-Mielec": "Polskie Zak?ady Lotnicze", wytwórnia Aparatury Wtryskowej, Wytwórnia Silników, Wytwórnia Zespo?ów Kooperacyjnych, Wytwórnia Pojazdów "Melex", Zak?ad Narz?dziowy i Zak?ad Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, a z 36 firm funkcjonuj?cych w SSE - UT Automotive Poland, Atlantis Mielec, BRW, Melnox i Krono-Wood. Na terenie miasta wyró?niaj?cymi si? s?: Zak?ad Mechaniki Pojazdowej R-G, "Autopart" (produkcja akumulatorów) i "Panda" (fabryka obuwia) oraz Mieleckie Przedsi?biorstwo Budowlane. Na terenie mieleckiego lotniska ma sw? siedzib? Zak?ad Us?ug Agrolotniczych - jedna z najwi?kszych na ?wiecie firm tego typu.Baz? o?wiatow? i naukow? stanowi 13 szkó? podstawowych, 5 liceów ogólnokszta?c?cych, 5 zespo?ów szkó? zawodowych, Centrum Kszta?cenia Praktycznego, Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II stopnia, Mielecka Szko?a Biznesu, 3 punkty konsultacyjne wy?szych uczelni i od roku akademickiego 1999/2000 pierwsza samodzielna Wy?sza Szko?a Gospodarki i Zarz?dzania.

Dzia?alno?? kulturaln? prowadzi wielofunkcyjne Samorz?dowe Centrum Kultury, kilka stowarzysze? kulturalnych i placówki Mieleckiej Spó?dzielni Mieszkaniowej. Sport uprawiany jest w w kilkunastu klubach, w wi?kszo?ci jednosekcyjnych. Liderem s? siatkarki b?d?ce jednym z najlepszych zespo?ów w kraju.

Zabytki

 

Zabudowa starej cz??ci miasta pochodzi z prze?omu XIX i XX w. Do najciekawszych zabytków nale??:

ko?ció? parafialny pw. ?w. Mateusza z 1526 r., z wie?? z ko?ca XVIII w. podwy?szona w 1924 r. Wn?trze ko?cio?a pó?nobarokowe, w o?tarzu g?ównym obraz “Ukrzy?owanie” z XVII w Ko?ció? filialny pw. ?w. Marka z ko?ca XVIII w. przy ul. Rzecznej, obok ko?cio?a resztki dawnego cmentarzako?ció? parafialny pw. ?w. Marka Ewangelisty w osiedlu Rzochów. Drewniany z 1840 r. Wn?trze XIX wieczne. Pa?acyk Oborskich - wzniesiony w XVII w. Przy pa?acyku park z I po?owy XIX w.

Dwór w osiedlu Wojs?aw wzniesiony w II po?owie XVIII w. dla Wiesio?owskich. Wn?trze z pocz?tku XX w. Przy dworze park za?o?ony w XIX w.Budynek dawnej Rady Powiatowej przy ul. Ko?ciuszki 10. Murowany, zbudowany w 1909 r. w stylu neogotyckim. Wewn?trz Sala Królewska z unikatowym fryzem z portretów w?adców Polski do 1795 r. wed?ug Jana Matejki namalowanych przez jego ucznia Konstantego Niemczykiewicza. Obecnie ca?y budynek zajmuje Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II stopnia. Domy przy ulicy Jadernych 19 i 21. Cenniejszy pierwszy z nich, murowany, zbudowany zosta? z przeznaczeniem na zak?ad fotograficzny A. Jadernego w 1905 r. Obecnie w obu domach mie?ci si? “Jadernówka” - filia Muzeum Regionalnego. Zwiedza? mo?na unikatowe atelier, sta?? wystaw? sprz?tu fotograficznego i wystawy czasowe.

Dworek klasycystyczny przy ul. Ko?ciuszki 5. Murowany, wzniesiony ok. 1830 r. W wi?kszej cz??ci zajmowany przez aptek? - zobacz galeri?

 

Wykorzystano tekst:Pana Józefa Witka

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2017 16:09
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search