Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

konkursy PDF Drukuj Email

2015/2016 


SZKOLNY KONKURS 1z10

10 czerwca w naszej szkole odby?a s? IV edycja Szkolnego Konkursu 1z10 klas VI. Zwyci?zcami IV edycji zostali:
Mateusz Dzia?owski z kl. Via
Katarzyna Trzpis z kl. VIb
Karolina Adamczyk z kl. VIa


Osi?gni?cia sportowe naszych uczniów
• W I Edycji Turnieju „Handball Mini Ligi” dla klas V-VI mieleckich szkó? podstawowych w pi?ce r?cznej rozgrywany w hali sportowej SP Nr 11 w Mielcu, uczniowie naszej szko?y wygrali wszystkie mecze z pozosta?ymi szko?ami zajmuj?c I miejsce.
Uczniowie, którzy osi?gn?li ten sukces:
Burczy Damian, Kozio? Kamil, Chamerski Igor, Trybulec Wojciech, Mikulski Konrad, Dzia?owski Mateusz, Smoli?ski Adrian, Parys Damian, Trzpis Kacper, Kaczmarczyk Weronika, Dobosz Krzysztof.
Wyró?nieni: Burczy Damian – bramkarz i Dzia?owski Mateusz – rzuci? najwi?cej bramek.
I miejsce w „Lidze Szkó? Podstawowych” w Mielcu w mini pi?ce r?cznej ch?opców w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie naszej szko?y Ponownie wygrali wszystkie mecze z pozosta?ymi szko?ami.
II miejsce w „Powiatowych Igrzyskach M?odzie?y Szkolnej” w mini pi?ce r?cznej dziewcz?t.
Uczennice bior?ce udzia? w tym cyklu rozgrywek: Dzia?owska A., Kru?el E., Bi?kowska K., Kaczmarczyk W., Roman E., Krawczyk M., Zi?tek Z., Adamczyk K., Harla S.


MISTRZ PI?KNEGO S?OWA 2016
W dniu 1 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odby? si? konkurs logopedyczny „Mistrz Pi?knego S?owa” dla uczniów klas III. Organizatorkami czwartej ju? edycji konkursu by?y p. Katarzyna Ostrowska i p. Elwira Borkowska. Konkurs poprowadzi?a uczennica klasy VI „a” Sabina Harla w towarzystwie Karoliny Adamczyk i Natalii Klaus, które zaprezentowa?y wiersz „Lokomotywa”. Uczestnicy rywalizacji stan?li przed trudnymi zadaniami. Pierwszym z nich by?a recytacja samodzielnie przygotowanego wiersza. Druga konkurencja polega?a na bezb??dnym przeczytaniu wylosowanego wcze?niej tekstu. Trzecim za? zadaniem by?o wyra?ne zaprezentowanie zda? – tzw. ?ama?ców j?zykowych.
Wszyscy trzecioklasi?ci spisali si? ?wietnie!
Wyst?py konkursowe ocenia?o jury w sk?adzie: Pani Wicedyrektor Ewa Ma?ek,Pani Aneta Hyjek i Pani Lucyna Gudz. Komisja wy?oni?a zwyci?zc? rywalizacji – Klaudi? Durak z klasy III a
Gratulujemy Mistrzyni Pi?knego S?owa 2015 i ?yczymy dalszych sukcesów!


Dnia 19 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród w Mi?dzyszkolnym Plastycznym Konkursie Ekologicznym "Ziemia - nasza planeta". Wp?yn??o 91 prac we wszystkich kategoriach z SP nr 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13.
W wyniku analizy wszystkich nades?anych prac przyznano w ka?dej miejsca od I do III oraz wyró?nienia, ??cznie wy?oniono 12 laureatów.
Z naszej szko?y 3 uczennice zdoby?y nagrody:
Grupa wiekowa klas pierwszych
II miejsce - Ma?gorzata Hyjek SP 2 – op. Krystyna Sz?szo?
III miejsce - Aleksandra Roman SP 2 – op. Krystyna Sz?szo?
Grupa wiekowa klas trzecich
Wyró?nienie – Natalia Miodunka SP 2 – op. Renata Cisowska


Uczennice klasy VI b Emilia Roman i Katarzyna Trzpis zosta?y laureatkami Miejskiego Konkursu BibliotecznegoNa Projekt Ok?adki Lektury Szkolnej. Wr?czenie nagród odby?o si? 23 maja w Zespole Szkó? nr 2 w Mielcu.


W dniu 16 maja 2016 roku w naszej szkole po raz kolejny odby? si? Szkolny Konkurs Polonistyczny klas III. Polega? on na bezb??dnym napisaniu dyktanda oraz na pracy z tekstem. Spo?ród uczestników jury w sk?adzie p. E. Stanko i p. K. Ostrowska wy?oni?o zwyci?zców, którzy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w konkursie mi?dzyszkolnym w SP 9:
S? to:
1) Kamila Sz?szo? (kl. III b)
2) Klaudia Durak (kl. III b)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!


W dniu 13 maja 2016 roku odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas III, zorganizowany przez Szko?? Podstawow? nr 3 w Mielcu. Celem konkursu by?o sprawdzenie umiej?tno?ci matematycznych uczniów.
Reprezentanci naszej szko?y, wy?onieni podczas szkolnych eliminacji, poradzili sobie znakomicie!
Karol Ochab (kl. III b) zaj?? I miejsce
Julian Madej (kl. III a) zdoby? wyró?nienie

Sk?adamy gratulacje i ?yczymy sukcesów w dalszych etapach nauki.


19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu odby?o si? wr?czenie nagród dla laureatów Miejskiego Konkursu Historycznego klas IV i V.
Tytu? laurata uzyska?y trzy uczennice naszej szko?y tj. Patrycja Wilk, Aleksandra Krepa,i Klaudia Kapinos.Uczennice przygotowywala p. Ewa Szczeci?ska.


15 kwietnia 2016 roku w SCK odby?o si? wr?czenie nagród dla dzieci, które osi?gn??y sukces w Powiatowym Konkursie J?zyka Angielskiego, organizaowanym przez Szko?? J?zyków Obcych EUREKA pod patronaten Prezydenta Miasta Mielca.
Uczennica SP2 Mielec Aleksandra Hyjek zdoby?a IV miejsce, przygotowywana przez p. Ma?gorzat? Babul?.


KONKURS POLONISTYCZNY
Sukcesem zako?czyl sie udzia? uczniów naszej szko?y w Miejskim Konkursie Polonistycznym dla klas IV V.
Troje uczestników zdoby?o tytu? laureata - Emilia Boro?, Zuzia Jab?o?ska i Karol Go??b z klasy Va.
Uczniami opiekowa?a si? p. Barbara Kopera.


Mi?dzyszkolny Konkurs o Krajach Angloj?zycznych

28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu odby? si? II Etap Mi?dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj?zycznych. Uczniowie naszej szko?y zaznaczyli swoj? obecno?? sukcesami:
Martyna Muras kl.IV b- I miejsce
Jakub Basara kl. IV b- wyró?nienie
Emilia Boro? kl. Va- wyró?nienie
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego „Primary School Tournament ”.
W poniedzia?ek 25 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas III „PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT ’’.W potyczkach j?zykowych udzia? wzi??o 17 uczniów z 6 szkó?.
Laureatami konkursu zostali :
Rad?owska Wiktoria – SP 3
P?giel Kamila – SP 3
Julia Bodziony – SP 6
Pietruszka Emilia – SP 9
Be?ch Noemi – SP 13
Finalistami zostali:
Trojanowska Alicja – SP 2
Ogórek Konrad – SP 2
Tomczak Maja – SP 6
Mrozik Oliwier – SP 6
Pazdan Amelia – SP 6
Petrykowski Samuel - SP 6

Wszyscy uczestnicy otrzymali s?odki pocz?stunek. Konkurs zorganizowa?a nauczycielka j?zyka angielskiego Monika Dydo.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zach?camy do dalszej nauki j?zyka angielskiego.


KONKURS MATEMATYCZNY
26 kwietnia w naszej szkole odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny uczniów klas III. Komisja konkursowa w sk?adzie: E. Stanko, A. Hyjek, A. Krajewska wy?oni?a zwyci?zców.
I miejsce – Karol Ochab (kl. III b)
II miejsce – Julian Madej (kl. III a)

Wyró?nienia w konkursie otrzymali: Konrad Ogórek, Miko?aj Pogoda, Kamila Sz?szo? i Maja Stelmach.
Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy sukcesów w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym w SP 3.


XIX Mi?dzyszkolny Konkurs Edukacji ?rodowiskowej

W dniu 22 kwietnia 2016 r w Szkole Podstawowej nr 11 w Mielcu odby? si? XIX Mi?dzyszkolny Konkurs Edukacji ?rodowiskowej dla klas III.
Konkurs sk?ada? si? z dwóch form:
1) Turniej 3 osobowych dru?yn sprawdzaj?cy wiadomo?ci ze ?rodowiska spo?eczno-przyrodniczego z elementami ekologii.

Reprezentanci naszej szko?y tj. Jakub Cis?o ( kl. III a), Klaudia Durak (kl. III b), Rados?aw Palim?ka (kl. III b) zaj?li w konkursie wiedzy III miejsce.

2) Konkurs literacko – plastyczny polegaj?cy na wykonaniu w trakcie trwania konkursu komiksu o tematyce zwi?zanej z ochron? wody.


Reprezentantki naszej szko?y tj. Alicja Trojanowska (kl. III a) i Katarzyna Dudek (kl. III b) zaj??y w konkursie literacko – plastycznym II miejsce.


Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!
Do konkursów uczniowie przygotowani zostali przez wychowawców; Pani? Renat? Cisowsk? (III b)
i Elwir? Borkowsk? (III a).


19 marca 2016 r. w Rzeszowie odby? si? III etap Wojweódzkiego Konkursu Historycznego. Uczennica klasy VIa Karolina Gudzuzyska?a tytu? finalisty konkursu. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów w nauce.


"MNIE TA ZIEMIA O INNYCH DRO?SZA".

Uczniowie: Emilka Boro? kl. Va, Iga Kopera kl.IV b, Kuba Basara kl. IV b zostali laureatami Miejskiego Konkursu Ekologicznego "Mnie ta ziemia od innych dro?sza".
Opiekunem uczniów jest p. Bo?ena Burda.

galeria


POEZJA I MY

W dniu 11.03.2016 roku w naszej szkole odby? si? XIX Szkolny Konkurs Recytatorski pod has?em „Poezja i my”.
W konkursie wzi?li udzia? uczniowie klas I –III.
I miejsce zaj?? Konrad Ogórek z klasy III b
II miejsce zaj?? Kamil Jachyra z klasy II b
III miejsce zaj??a Maria Trzpis z klasy I a

Wymienieni uczniowie reprezentowali nasz? szko?? w XIX Mi?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odby? si? 15.03.2016r w Szkole Podstawowej
nr 1 w Mielcu.
W konkursie mi?dzyszkolnym w tym roku wyró?niony zosta? ucze? klasy II b – Kamil Jachyra, który zaprezentowa? wiersz D. Wawi?ow – „Daktyle”

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!2014/2015

Kacper Cis?o ucze? klasy VIb - laureat dwóch Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z przyrody i historii zosta? nagrodzony przez Podkarpackiego Kuratora O?wiaty.

Uroczysto?? odby?a si? 8 czerwca 2015 roku w Hotelu Rzeszów.

 


MISTRZ PI?KNEGO S?OWA 2015

W dniu 8 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odby? si? konkurs logopedyczny „Mistrz Pi?knego S?owa” dla uczniów klas III. Organizatorkami trzeciej ju? edycji konkursu by?y p. Katarzyna Ostrowska i p. Elwira Juras. Konkurs tradycyjnie poprowadzi?a uczennica klasy V „a” Karolina Adamczyk w towarzystwie Martyny Budziwojskiej – laureatki z ubieg?ego roku, która zaprezentowa?a wiersz Ludwika Kernego
pt „M?dra Poduszka”. Imprez? u?wietni? wyst?p wokalny Karoliny Gudz.

Uczestniczki rywalizacji stan??y przed trudnymi zadaniami. Pierwszym z nich by?a recytacja samodzielnie przygotowanego wiersza. Druga konkurencja polega?a na bezb??dnym przeczytaniu wylosowanego wcze?niej tekstu. Trzecim za? zadaniem by?o wyra?ne zaprezentowanie zda? – tzw. ?ama?ców j?zykowych. Wszystkie trzecioklasistki spisa?y si? ?wietnie!

Wyst?py konkursowe ocenia?o jury w sk?adzie: Pani Wicedyrektor Ewa Ma?ek,
Pani Renata Cisowska i Pani Lucyna Gudz. Komisja wy?oni?a zwyci?zc? rywalizacji –

Monik? Duszkiewicz z klasy III a

Gratulujemy Mistrzyni Pi?knego S?owa 2015 i ?yczymy dalszych sukcesów!


"Gdy my?l? o dziejach tak oryginalnych naszego pa?stwa, naszego narodu,

gdy my?l? si? przenosz? do dawnych czasów,

gdy Polska z map ?wiata, jako pa?stwo polityczne, wymazana by?a,

widz? histori? wielk? mistrzyni? ?ycia, jak cicho st?pa, zbiera swoje prawdy,

zbiera wszystkie grozy ?wiata, wszystkie jego rado?ci". Józef Pi?sudski

Uczennice naszej szko?y Karolina Adamczyk i Marlena Januszewska z klasy Va zosta?y laureatkami Miejskiego Konkursu Historycznego"Historia jako dzieje - czsy nowo?ytne". Wr?czenie nagród odby?o sie 21.05.2015r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu.

Szkolny Konkurs Polonistyczny klas III

18 maja 2015 r. odby? si? Szkolny Konkurs Polonistyczny klas III. Komisja konkursowa w sk?adzie p.K.Surowiec, E. Juras i E. Stanko wy?oni?a zwyci?zców, którzy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Polonistycznym klas III w SP 9. S? to :

I miejsce Zofia Krupnik kl. III b (wych. K.Sz?szo?)

II miejsce Jakub Basara kl. III b ( wych. K.Sz?szo?)

Wyró?nienia w tym konkursie otrzyma?y uczennice z kl. III b : Iga Kopera oraz Martyna Muras.

Uczniom gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesów w etapie mi?dzyszkolnym.


"Br?zowi medali?ci” z SP2

16.05.2015 r. na boisku „Orlik” przy SP9 zako?czy? so? „Turniej pi?ki no?nej ch?opców kl. III o Mistrzostwo Miasta Mielca”. SP2 zaj??a 3 miejsce po SP6, SP11.Turniej rozgrywany by? systemem „ka?dy z ka?dym” mecz i rewan? na hali sportowej MOSiR w Mielcu w soboty. ??cznie 12 meczy od listopada 2014 r. do maja 2015 r.

Sk?ad dru?yny ch?opców SP2:

Jakub Pocz?tek kl. IIIa - kapitan

Jakub O’hara kl. III b - bramkarz

Krzysztof Dobosz kl. IIIa - atak

Krystian Skowron kl. IIIa - atak

Aleksander Ma?ek kl. IIIb - pomoc

Kacper Noworolnik kl. IIIa - pomoc

Piotr B?k kl. IIIa - obrona

Aleksander Mikulski kl. IIIa - obrona

Jakub Toto? kl. IIIb - obrona

Opiekun: El?bieta Duszkiewicz

Po 12 meczach dru?yna SP2 zaj??a 3 miejsce, 25 pkt. 33 braki.

Najlepsi strzelcy:

Pocz?tek J. 8 goli

Ma?ek A. 6 goli

Skowron K. 6 goli

Noworolnik K. 5 goli

Dobosz K. 4 gole

Mikulski A 1 gol

galeria

 


Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego „Primary SchoolTournament ”.

W czwartek 7 maja 2015 r. w naszej szkole odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas 1-3 „PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT ’’.W potyczkach j?zykowych udzia? wzi??o 21 uczniów z 7 szkó?. Uczestnicy musieli stawi? czo?a zadaniu polegaj?cemu na rozwi?zaniu testu gramatyczno-leksykalnego. Laureatom nagrody wr?czy? dyrektor Wydzia?u Edukacji pan Arkadiusz Ga?kowski. Czas oczekiwania na wyniki umili? go?ciom s?odki pocz?stunek.

Wyniki konkursu:

I miejsce –Jakub Basara SP 2

I miejsce – Dawid Rusin SP13

II miejsce – Iga Kopera SP 2

III miejsce – Hubert Bry?a SP3

Wyró?nienia:

Jagoda Turek SP3

Iga Stryczek SP1

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zach?camy do dalszej nauki j?zyka angielskiego. Konkurs zorganizowa?a nauczycielka j?zyka angielskiego pani Monika Dydo.

galeria


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

23 kwietnia odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny uczniów klas III. Uczestnicy mieli za zadanie rozwi?za? 5 zada? otwartych i 5 zamkni?tych. Najlepiej z tym poradzi?a sobie Dominika Krajewska - I miejsce (wych. K. Sz?szo?) i Martyna Muras - II miejsce (wych. K. Sz?szo?). Wyró?nienie otrzyma? Jakub Basara. Dominika i Martyna b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w konkursie mi?dzyszkolnym w SP 3.

Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów


Sukcesy Uczniów SP2

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas szóstych wzi?li udzia? w Konkursach Wojewódzkich.

Laureatk? Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Polskiego zosta?a Katarzyna Go??b uczennica kl. VIa, alaureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego zosta?ucze? klasy VI b Kacper Cis?o.

Tytu? finalistki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego zdoby?a Patrycja Krajewska uczennica kl.VIa

Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


Wewn?trzszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja i my”

16.03.2015r. w bibliotece szkolnej odby? si? konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III. Organizatorami konkursu by?a p. Gabriela Podsiad?o, p. Renata Cisowska, p. Lucyna Gudz p. Renata Winiarz. Recytacj? uczniów ocenia?a komisja w sk?adzie: p. dyrektor Daria Warzecha, p. wicedyrektor Ewa Ma?ek i p. Katarzyna Ostrowska.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Konrad Ogórek, klasa II B (wychowawca: Renata Cisowska)

II miejsce – Klaudia Durak, klasa II B (wychowawca: Renata Cisowska)

III miejsce – Kamil Jachyra, klasa I B (wychowawca: Ewa Stanko)

Laureaci b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w SP 1. ?yczymy sukcesów!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i s?odkie upominki.

galeria

 


II MIEJSCE

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE.

 
5 marca w Woli Rad?owskiej odby? si? fina? XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – PlastycznegoB?ogos?awiona Karolino, ?wie? nam przyk?adem. Tegorocznej edycji konkursu przy?wieca?y s?owa„B?ogos?awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl?da? b?d?”. Na konkurs nap?yn??o 747 prac plastycznych,229 prac poetyckich, w ró?nych kategoriach wiekowych, w tym 265 z kl. IV-VI. Prace nades?ane zosta?y z 10 województw: ma?opolskiego, podkarpackiego, ?l?skiego, dolno?l?skiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego.
Nasz? szko?? reprezentowali: Zuzanna Jab?o?ska i Micha? Wiech z kl. IVa oraz Sabina Harla i Patrycja Piechota z kl. Va. Uczennica z kl. IVaZuzanna Jab?o?ska zaj??a II miejsce w kategorii prac plastycznych. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez nauczyciela religii ks. Zbigniewa Kmiecika.

Mielecki Konkurs Ekologiczno-Sprawno?ciowy

4 grudnia 2014r. odby? si? Czwarty Mielecki Konkurs Ekologiczno-Sprawno?ciowy Dla Szkó? Podstawowych Pod Patronatem Prezydenta Miasta Mielca. Dru?yna w sk?adzie: Sara ?liwi?ska, Natalia Tabisz, Martyna Budziwojska, Wojciech Robak, Bartosz Polak zaj??a kolejny raz I miejsce w?ród o?miu mieleckich szkó? podstawowych! Konkurs sk?ada? si? z ró?nych etapów, mi?dzy innymi uczniowie prezentowali petycj? do mieszka?ców Mielca, aby zmniejszali ilo?? odpadów powstaj?cych w gospodarstwach domowych. Wykazali si? tak?e pomys?owo?ci? i wiedz? w czasie konkurencji sportowych i konkurencji spontanicznych, których wcze?niej nie znali. Opiekunem dru?yny by?a pani Bo?ena Burda. Gratulujemy kreatywno?ci i zwyci?stwa.

galeria
2013/2014


22 listopada w Samorz?dowym O?rodku Kultury i Sportu w Chorzelowie odby?y si? eliminacje rejonowe konkursu „Literatura i Dzieci –Najbli?si”. Nasz? szko?? reprezentowa?y uczennice klasy V b Aleksandra Bury i Klaudia Litwin. Swoim wspania?ym wykonaniem zdoby?y wyró?nienie w konkursie. Gratulujemy!

Do konkursu dziewcz?ta przygotowa?a p. Magdalena ??cz.


„Konkurs Literatura i Dzieci – Najbli?si”

14 listopada w Samorz?dowym Centrum Kultury w Mielcu odby?y si? eliminacje wst?pne konkursu „Literatura i Dzieci –Najbli?si” W kategorii - piosenka klas I-III - udzia? wzi??a uczennica kl. III a Maja Burek. Uczennica wykona?a piosenk? „Przyjaciel wie”.

W kategorii - piosenka klas IV –VI - udzia? wzi??y uczennice klasy V b Aleksandra Bury wykonuj?c utwór „Listo do Matki” oraz Klaudia Litwin. utwór „Wszystko co z?e omija mnie” Ola i Klaudia wy?piewa?y przej?cie do eliminacji rejonowych. Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

Opiekunem artystycznym uczennic jest p. Magdalena ??cz..


Wokalmania

30 pa?dziernika w Gminnym O?rodku Kultury w Padwi Narodowej odby? si? po raz pierwszy powiatowy konkurs „Wokalmania” po??czony z warsztatami wokalnymi dla uczestników. Nasz? szko?? reprezentowa?y uczennice: Maja Burek z klasy III a, Aleksandra Bury z klasy V b i Klaudia Litwin z klasy V b. Klaudia, pi?knym wykonaniem utworu Gra?yny ?obaszewskiej „Wszystko co z?e omija mnie”, zdoby?a serce jury zdobywaj?c III miejsce.

Serdecznie gratulujemy. Uczennice do konkursu przygotowa?a p. Magdalena ??cz.


2012/2013


W dniu 15. 05. 2013 w naszej szkole odby? si? szkolny konkurs ortograficzny klas III. Przedstawiciele klas zmierzyli si? z dyktandem, które pomog?o komisji wy?oni? 2 laureatów do konkursu mi?dzyszkolnego. Mistrzyniami ortografii okaza?y si? uczennice klasy IIIa:
- Aleksandra Hyjek
- Oliwia ?uczkiewicz
Wyró?nieni zostali Weronika Kaczmarczyk ( kl. III b)
Pozosta?ym uczestnikom serdecznie gratulujemy a zwyci??czyniom ?yczymy dalszych sukcesów na etapie mi?dzyszkolnym.
galeria


W dniu 17. 05. 2013r w naszej szkole odby? si? logopedyczny konkurs „Mistrz Pi?knego S?owa” zorganizowany przez p. Katarzyn? Surowiec i p. Elwir? Juras. Uczniowie klas III zaprezentowali m?odszym kolegom wiersze. Zmierzyli si? z czytaniem trudnych „?amig?ówek s?ownych” oraz przeczytali wiersze, które pokaza?y, jak powinien wypowiada? si? ka?dy Polak – g?o?no, wyra?nie i zrozumiale. Komisja, w której sk?ad wchodzi?a Pani dyrektor Daria Warzecha, Pani wice dyrektor Ewa Ma?ek oraz p. Magdalena ??cz i p. Lucyna Gudz wy?oni?a zwyci?zc? – Mistrza Pi?knego S?owa, którym okaza?a si? Martyna Budziwojska z klasy III a. Wyró?nieni za? zostali: Karolina Adamczyk, Natalia Klaus, Szymon Cis?o, Emilia Roman i Katarzyna Trzpis . Serdecznie gratulujemy i zach?camy do pi?knych s?ów i dbania o czysto?? j?zyka ojczystego.

 

 


KONKURS MATEMATYCZNY

W ?rod? 24 kwietnia 2013roku odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klasy III a i III b. Uczestnicy rozwi?zywali zadania tekstowe i testowe.

Komisja konkursowa wy?oni?a zwyci?zców:
I miejsce – Krzysztof Hyjek kl. III a (wych. R. Cisowska)
II miejsce – Sabina Harla kl. III a (wych. R. Cisowska)

wyró?nienie - Damian Parys kl. III a (wych. R. Cisowska)
wyró?nienie – Mateusz Dzia?owski kl. III a (wych. R. Cisowska)
wyró?nienie – Rafa? Skoczylas kl. III a (wych. R. Cisowska)

 

Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO KLAS II

W poniedzia?ek 29 kwietnia 2013roku odby? si? SZKOLNY KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO KLAS II .Wzi?li w nim udzia? uczniowie klasy II a i II b. Konkurs przygotowa?a i przeprowadzi?a mgr Monika Dydo - nauczycielka j?zyka angielskiego. Uroczystego wr?czenia dyplomów i nagród dokona?a p. dyrektor mgr Daria Warzecha

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Daria Cie?la kl. II a
II miejsce – Zuzanna Jab?o?ska kl. II a
III miejsce – Mateusz Jankowski kl. II a
wyró?nienie – Martyna Krawczyk kl. II a
wyró?nienie – Maja Burek kl. II a
Organizatorka chcia?aby serdecznie podzi?kowa? wszystkim uczestnikom konkursu i ?yczy? dalszych sukcesów w nauce j?zyka angielskiego.

galeria


KONKURS MATEMATYCZNY
W ?rod? 24 kwietnia 2013roku odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klasy III a i III b. Uczestnicy rozwi?zywali zadania tekstowe i testowe.
Komisja konkursowa wy?oni?a zwyci?zców:
I miejsce – Krzysztof Hyjek kl. III a (wych. R. Cisowska)
II miejsce – Sabina Harla kl. III a (wych. R. Cisowska)
wyró?nienie - Damian Parys kl. III a (wych. R. Cisowska)
wyró?nienie – Mateusz Dzia?owski kl. III a (wych. R. Cisowska)
wyró?nienie – Rafa? Skoczylas kl. III a (wych. R. Cisowska)
Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

 

 Wewn?trzszkolny Konkurs Ortograficzny
21 maja w naszej szkole odby? si? Konkurs Ortograficzny Klas III. Wzi??o w nim udzia? 12 uczniów, którzy pisali dyktando przygotowane przez p. Ew? Stanko. Organizatorami konkursu by?y p. A.Dugie??o i p. K.Sz?szo? . Przewodnicz?c? komisji by?a polonistka, p. Katarzyna Surowiec.
Komisja konkursowa wy?oni?a zwyci?zców, którzy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Klas III w SP 9 5 czerwca.
Laureatami konkursu zostali :
I miejsce : Katarzyna Go??b kl. III a ( wych. K.Sz?szo?)
II miejsce : Karolina Kulpa kl. III a (wych. K.Sz?szo?)
III miejsce : Gabriela Parkosz kl. III a (wych. K.Sz?szo?)
Wyró?nienia:
Natalia Waldes Niemiec kl. III b ( wych. G.Podsiad?o)
Kacper Nalepa kl. III a (wych. K.Sz?szo?)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gratulacje od dyrekcji szko?y, pami?tkowe dyplomy oraz nagrody.
?yczymy im dalszych sukcesów.


W pi?tek 11 maja w Szkole Podstawowej nr 3 odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczny klas III .
Laureatk? tego konkursu zosta?a uczennica naszej szko?y Katarzyna Go??b ( kl. III a ), która uzyska?a maksymaln? ilo?? punktów. Opiekunem jej jest p. Krystyna Sz?szo?.
Wyró?nienie w tym konkursie zdoby? Szymon Dernoga ( kl. III b), którego opiekunem jest p. Gabriela Podsiad?o.
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


KONKURS MATEMATYCZNY

W ?rod? 18 kwietnia 2012roku odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klasy III a i III b. Uczestnicy rozwi?zywali zadania tekstowe i testowe.
Komisja konkursowa wy?oni?a zwyci?zców:
I miejsce – Szymon Dernoga kl. III b (wych. G. Podsiad?o)
II miejsce – Katarzyna Go??b kl. III a (wych. K. Sz?szo?)
III miejsce – Patrycja Krajewska kl. III a (wych. K. Sz?szo?)
wyró?nienie – Bartosz Polak kl. III a (wych. K. Sz?szo?)
wyró?nienie – Angelo Wielobób kl. III b (wych. G. Podsiadlo).
Zwyci?zcy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym klas III w SP 3
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

galeria


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

 

 

18 maja 2011 roku - odby? si? w naszej szkole KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII. Organizatorami konkursu by?y p. M.Dydo i p. M.Babula.

Szkolny konkurs skierowany by? do uczniów klas 5 i 6. Do konkursu zg?osi?o si? 17 uczestników.

Celem konkursu by?o zainteresowanie uczniów zwyczajami, wydarzeniami, instytucjami oraz ?yciem codziennym w Wielkiej Brytanii.

Po obliczeniu punktacji kolejno najlepsze wyniki przedstawia?y si? nast?puj?co:
1 miejsce: Julia Zi?ba z klasy 5b
2 miejsce: Monika Pogoda z klasy 6b
3 miejsce: Wiktoria Sokó? z klasy 5a.
Zwyci?zcom zosta?y wr?czone pami?tkowe dyplomy oraz nagrody.

 

 

 


 

 

 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w wielu konkursach osi?gaj?c znacz?ce sukcesy

 

Klasy I III

 

 

Lp.

Nazwa konkursu

Imi? nazwisko ucznia klasa

Osi?gni?cie

Imi? i nazwisko nauczyciela

1.

Miejski Konkurs Plastyczny „DZIECI SEGREGUJ? ?MIECI

Natalia Gregorczyk – Zaj?c IIb

wyró?nienie

Gabriela Podsiad?o

2.

Miejski Konkurs Muzyczny „SZCZ??LIWYM BY?”

Aleksandra Bury IIb

wyró?nienie

Gabriela Podsiad?o

Magdalena ??cz

3.

Mi?dzyszkolny Konkurs Recytatorski „ W KR?GU POEZJI DZIECI?CEJ”

Igor Ma?ek IIIb

wyró?nienie

Ewa Stanko

4.

Mi?dzyszkolny Konkurs Plastyczny „LAS JAKO DAR NATURY”

Wojciech Robak IIa

Bart?omiej PiechotaIIa

Patrycja Krajewska IIa

Weronika Wiktor IIa

Miko?aj Chmielowiec IIIb

Marta Brodowska Iii

Hubert Piwnica IIIb

II miejsce

wyró?nienie

wyró?nienie

wyró?nienie

II miejsce

wyró?nienie

wyró?nienie

Krystyna Sz?szo?

Krystyna Sz?szo?

Krystyna Sz?szo?

Krystyna Sz?szo?

Ewa Stanko

Ewa Stanko

Ewa Stanko

 

5.

 

Szkolny Konkurs Matematyczny Klas III

 

Micha? Pogoda IIIb

Mateusz Budze?IIIa

 

Rados?aw Pogoda IIIb

 

I miejsce

II miejsce

 

III miejsce

 

Ewa Stanko

Aneta Hyjek Ewa Stanko

Ewa Stanko

6.

Szkolny Konkurs Ortograficzny Klas III

Miko?aj Chmielowiec IIIb

Klaudiusz Dymerski IIIb

Monika Ko?odziej IIIb

I miejsce

I miejsce

II miejsce

Ewa Stanko

Ewa Stanko

Ewa Stanko

7.

Turniej klas III o Mistrzostwo Mielca w pi?ce no?nej

 

Pawe? Dzia?owski IIIb

Dru?yna:

Pezda Jakub IIIb kapitan

 

Pawe? Dzia?owski IIIb

Mikulski Kacper IIIb

Frankowicz Hubert IIIb

Pogoda Mocha? IIIb

Kowalik Przemys?aw Najuch Kacper IIIa

Budze? Mateusz IIIa

Schab Mateusz IIIa

Wiech Pawe? IIIa

 

 

najlepszy bramkarz

 

IV miejsce w rejonie

El?bieta Duszkiewicz

wych. Ewa Stanko

wych Aneta Hyjek

8.

 

Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczny kl.III

 

Micha? Pogoda IIIb

Rados?aw Pogoda IIIb

 

wyró?nienie

wyró?nienie

 

Ewa Stanko

9.

 

Miejski Konkurs Plastyczny „MIELEC OCZAMI DZIECKA”

Gabriela Kardy? IIa

Jakub Dziekan IIa

II miejsce

wyró?nienie

 

Krystyna Sz?szo?

 

10.

Mi?dzynarodowy Konkurs J?zyka Angielskiego OXFORT PLUS

Miko?aj Chmielowiec IIIb

Jakub ?w?tek IIIa

Rados?aw Pogoda IIIb

 

laureat I stopnia

laureat I stopnia

laureat II stopnia

 

 

Monika Dydo

11

Powiatowy Konkurs Piosenki „?PIEWA? KA?DY MO?E”

Aleksandra Bury

laureatka

 

Magdalena ??cz

wych. Gabriela Podsiad?o

12.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ NA ?A?CUCKIM ZAMKU”

Weronika Wiktor IIa

II miejsce

 

Krystyna Sz?szo?

 

 

Klasy IV - VI

 

Lp.

Nazwa konkursu

Imi? nazwisko ucznia klasa

Osi?gni?cie

Imi? i nazwisko nauczyciela

1.

Wojewódzki Konkurs J?zyka Angielskiego

Oskar Rze?nik VIb

laureat

Ma?gorzata Babula

2.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Marek Piechota

finalista

Ma?gorzata Babula

4.

Wojewódzki Konkurs J?zyka Polskiego

Ewa Rze?nik VIb

finalista

Barbara Kopera

3.

Powiatowy Konkurs J?zyka Angielskiego

„EUREKA”

Oskar Rze?nik VIb

I miejsce laureat

Ma?gorzata Babula

5.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KR?G

Julia Zi?ba Vb

laureat wojewódzki

Ewa Szczeci?ska

6.

Mi?dzyszkolny Konkurs Orograficzny dla uczniów szkó? podstawowych

Julia Zi?ba VB

Ewa Rze?nik VIb

Oskar Rze?nik VIb

 

wicemistrz

laureat

laureat

Halina ??cz

Barbara Kopera

Barbara Kopera

7.

Miejski Konkurs Ekologiczny „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DRO?SZA

Dawid Kapusta IVa

Wiktoria Borczewska VB

Katarzyna Cygan VB

Monika Marek VIb

Artur Pysz IVb

laureat

laureat

laureat

laureat

laureat

 

Bo?ena Burda

8.

Miejski Konkurs Informatyczny

„GIGABAJT”

Oskar Rze?nik VIb

 

Monika Pogoda VIb

I miejsce laureat

finalista

Ewa Szczeci?ska

9.

Miejski Konkurs Ekologiczny „MNIE TA ZIEMIA OD INNYCH DRO?SZA

Kamil Janeczek VIa

Anna M?odecka VIa

 

laureat

laureat

 

El?bieta Duszkiewicz

10.

Miejski Konkurs Matematyczny kl. V

Anna B?k VB

 

Sebastian Busz VB

Anna Ortyl Va

laureat

laureat

finalista

Agnieszka Krajewska

11.

Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla szkó? podstawowych

Oskar Rze?nik VIb

Julia Zi?ba Vb

laureat

wyró?nienie

Barbara Kopera

Halina ?acz

12.

Miejski Konkurs Matematyczny kl. IV

Julia Trzaska IVb

Bartosz Ogórek IVb

Wojciech Szettla IVb

laureat

laureat

laureat

 

Ma?gorzata Babula

13.

Mi?dzynarodowy Konkurs J?zyka Angielskiego OXFORT PLUS

Gabriela G?siorek IVa

 

Anita Burdzy Va

 

Natalia Jab?o?ska IVa

Aleksandra Milan IVa

 

laureat I stopnia z wyró?nieniem

laureat II stopnia

laureat III stopnia

laureat III stopnia

 

Monika Dydo

14.

Miejski Konkurs Ekologiczno – Sprawno?ciowy dla szkó? podstawowych „BZDURKI Z EKOLOGICZNEJ TEKTURKI”

Oskar Rze?nik VIb

Olaf Pysz VIb

Marek Piechota VIb

Andrzej St?pie? VIb

Micha? Mieszkowski VIb

II miejsce

Bo?ena Burda

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO „VOCABULARY MASTER”

W dniu 18 czerwca odby? si? konkurs „ Vocabulary Master”. Konkurs zorganizowa?a nauczycielka j?zyka angielskiego Monika Dydo. Uczestnikami konkursu byli uczniowie kó?ka j?zyka angielskiego odbywaj?cego si? w ramach zaj?? pozalekcyjnych.


Laureatami konkursu zostali:
I miejsce- Karol Trzpis IIIa
II miejsce- Julia Tu?acz IIIa
III miejsce- Bart?omiej Wróbel IIIa


 

Konkurs J?zyka Angielskiego „ My vocabulary book”


W kwietniu naszej szkole odby? si? szkolny etap konkursu j?zyka angielskiego dla uczniów klas I-III. „ My vocabulary book”.
Szkolnym organizatorem konkursu by?a pani Monika Dydo.
Zadaniem uczestników konkursu by?o wykonanie ilustracji do jednej z wybranych grup tematycznych w j?zyku angielskim. Uczniowie mieli do wyboru s?ownictwo dotycz?ce kszta?tów i kolorów, owoców i warzyw, cz??ci cia?a, zabawek, zwierz?t, jedzenia i ubra?, czyli to, od czego zazwyczaj zaczyna si? nauka j?zyka obcego w klasach pocz?tkowych szko?y podstawowej.


Laureatami konkursu zostali:
I miejsce- Julia Tu?acz III a
II miejsce- Miko?aj Madej I a
III miejsce- Gabriela G?siorek III a
Wyró?nienie otrzymali:


• Patrycja Krajewska I a
• Gabriela Parkosz I a
• Kamil Socha I b


Najpi?kniejsze prace zosta?y przes?ane na II etap konkursu do PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. KEN W LUBLINIE


 

MI?DZYSZKOLNY PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY19 maja 2010 r. wr?czono nagrody Mi?dzyszkolnego Plastycznego Konkursu Ekologicznego pod has?em „ZIEMIA-NASZA PLANETA”. Konkurs przeznaczony by? dla uczniów klas I-III szkó? podstawowych miasta Mielca. Nasza szko?a, jak co roku ,mo?e pochwali? si? laureatami tego konkursu.
W kategorii klas pierwszych I miejsce zdoby?a Aleksandra Maciejak z klasy
I a –opiekun p. Krystyna Sz?szo? .

W kategorii klas trzecich I miejsce zdoby? Dawid Kapusta z klasy III a, a III miejsce Bart?omiej Ortyl równie? z klasy III a.Opiekunem trzecioklasistów by?a p. Anna Dugie??o.
Serdecznie gratulujemy laureatom i ?yczymy im dalszych sukcesów

zobacz galeri?


 

WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 5 maja w naszej szkole odby? si? konkurs ortograficzny klas III. Wzi??o w nim udzia? 20 uczniów, którzy pisali dyktando przygotowane przez p. Ew? Stanko. Organizatorami konkursu by?y p. A.Dugie??o i p. K.Sz?szo? .
Komisja konkursowa wy?oni?a zwyci?zców, którzy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Klas III w SP 9.

 

Laureatami konkursu zostali :
I miejsce : Gabriela Palim?ka kl. III b ( wych. R.Cisowska)
II miejsce : Kornelia Trzaska kl. III b ( wych. R.Cisowska)

Wyró?nienia:
Aleksandra Milan kl. III a( wych. A. Dugie?lo)
Karol Trzpis kl. III a( wych. A.Dugie??o)
Barbara Ro?niecka kl. III b( wych. R.Cisowska)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i pami?tkowe dyplomy.
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

21 kwietnia w naszej szkole odby? si? konkurs matematyczny klas III. Wzi??o w nim udzia? 10 uczniów, którzy w ci?gu 60 minut musieli rozwi?za? zadania tekstowe oraz zadania testowe o ró?nym stopniu trudno?ci. Organizatorami konkursu by?a p. E. Stanko i p. A. Hyjek. W komisji konkursowej zasiad?a równie? p. A. Krajewska- nauczycielka matematyki.

Laureatami konkursu zostali:


Bartosz Ogórek kl. III b ( I miejsce)
• Julia Trzaska kl. III b ( II miejsce).


Wyró?nienie otrzymali:


• Bart?omiej Ortyl kl. III a
• Krzysztof Sarama kl. III a
• Bart?omiej Wróbel kl. III b


Bartek i Julia b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym w SP 3.
?yczymy im dalszych sukcesów.

 


 

WEWN?TRZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI „ POEZJA I MY”.

 

22.03.2010r odby? si? w szkolnej bibliotece konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III.
Organizatorami konkursu by?y panie :G .Podsiad?o ,R. Cisowska, L. Gudz.
Recytacj? uczniów ocenia?a zaproszona komisja w sk?ad której wchodzi?y: p. dyrektor D. Warzecha, p. wicedyrektor E. Ma?ek ,p. E. ?ola, p. K. Surowiec, p. M. ??cz. Laureatami konkursu zostali:


ALEKSANDRA MILAN - klasa III a
DAGMARA TOTO?- klasa III a
PATRYK DUDEK-klasa III b
WERONIKA PIECHOTA –klasa III b


Wyró?nienie zdobyli:
Gabriela Kordy?- klasa I a
Igor Ma?ek- klasa II b


zobacz galeri?

 


 

Wyniki konkursu „Test Oxford Plus”W dniu 30 pa?dziernika 2009 roku w naszej szkole odby?a si? XIV edycja miedzy narodowego o konkursu z j?zyka angielskiego „Test Oxford Plus”. Test odbywa? si? pod patronatem najwi?kszego w Polsce wydawcy kursów j?zykowych Polskie Media Amer.Com SA. przy wspó?pracy z Oxford Educational International – London. Szkolnym organizatorem konkursu by?a pani Monika Dydo. W konkursie wzi??o udzia? w 39 uczniów naszej szko?y.


Laureatami I stopnia z wyró?nieniem zostali:


Bart?omiej Ortyl klasa IIIa
Natalia Gajek klasa IVb
Anna B?k Klasa IVb
Julia Zi?ba klasa IVb
Dorota Ro?niecka VIa
Natalia Hajduk VIa
Jakub Karwacki VIa

Laureatami I stopnia zostali:


Natalia Cywi?ska IVa
Karolina Drzewiecka IVa
Anna Telega VIa
Dominika ?ak VIa

Laureatem II stopnia zosta?:


Piotr Ch?o?

Laureatami III stopnia zostali :


Mateusz Gaj IVa
Weronika Piechota IIIb
Karol Trzpis IIIa
Micha? Piekarski VIa
Krzysztof Skrzypek VIb
Klementyna Biernat VIa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

 


 

OLIMPIADA J?ZYKA ANGIELSKIEGO


Szko?a J?zyków Obcych EUREKA pod patronatem Prezydenta Miasta po raz trzeci zorganizowa?a

Olimpiad? J?zyka Angielskiego.


Laureatami konkursu s? uczniowie Szko?y Podstawowej nr 2-
Jakub Karwacki,
Oskar Rze?nik oraz
?ucja Kazimierska

Uczniów tych przygotowywa?a pani Ma?gorzata Babula.


Dodatkowo trzech uczniów zosta?o wyró?nionych-
Piotr Ch?o?, Natalia Hajduk przygotowani tak?e przez pani? Ma?gorzat? Babul?
oraz Anna Telega przygotowana przez pani? El?biet? Poloczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 29 stycznia 2017 15:54
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search