Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

PDF Drukuj Email

Dzieje oświaty polskiej związane są ściśle z rozwojem sieci parafialnej, gdyż to Kościół zajmował się prowadzeniem szkół.

Początki szkolnictwa mieleckiego łączyć należy z lokalizacją miasta (1457) i erygowaniem parafii pw. Nawiedzenia NMP i Św. Mateusza. Te dwa fakty, powiązane z niewątpliwymi aspiracjami intelektualnymi mieleckich mieszczan, pozwalają stwierdzić istnienie szkoły parafialnej w Mielcu w drugiej połowie XV wieku. Pierwsze wzmianki źródłowe o istnieniu mieleckiej szkoły pochodzą z roku 1513 i 1517, choć zasadniczy przełom w jej funkcjonowaniu nastąpił niewątpliwie w roku 1526. Program nauczania w szkole parafialnej, zgodnie z zaleceniami synodów prowincjonalnych, obejmował m.in. księgi ewangelii, listy Św. Pawła i dziesięć przykazań, a więc dominowały w nim elementy nauki Kościoła.

O ile wiek XVI - "złoty wiek" kultury polskiej - zaowocował rozkwitem intelektualnym kraju, o tyle wydarzenia następnego stulecia, szczególnie "potop" szwedzki, spowodowały upadek gospodarczy, a co za tym idzie również upadek szkolnictwa.

Zauważamy to również w przypadku szkoły mieleckiej. Ju? w 1652 roku Ossoli?scy znie?li - wprowadzony w 1526 roku - obowi?zek zaopatrywania przez dwór rektora szko?y 15 bochenków chleba i dzban piwa co tydzie?. Pewien ratunek dla szkó? stanowi?y ró?ne fundacje czynione przez osoby prywatne na rzecz Ko?cio?a - przy tych okazjach zazwyczaj obdarowywano równie? szko??. Budynek szkolny by? coraz to w gorszym stanie. Z powodu braku nauczycieli w tym czasie prac? z m?odzie?? prowadzili kantor i organista, po czym nast?pi?a prawdopodobnie blisko 40-letnia przerwa w funkcjonowaniu szko?y. Zjawisko to zreszt? by?o charakterystyczne dla ca?ego kraju w tzw. czasach saskich.

Dopiero lata 60-te XVIII wieku przynios?y pewna popraw?. Wraz z próbami reformowania kraju przyst?piono do odbudowy szkolnictwa.

W latach 1770 - 72 szko?a mielecka ju? funkcjonowa?a. Jej rektorem by? Maciej Janigowski.

POD ZABORAMI

W roku 1772, w wyniku I rozbioru Polski, Mielec znalaz? si? w granicach monarchii austriackiej.

Zapocz?tkowany wówczas proces unifikacyjny ziem przy??czonych obj?? równie? o?wiat?. Na mocy regulaminu z 1774 roku wprowadzono trzy rodzaje szkó?: trywialne, g?ówne i normalne. Obowi?zkiem szkolnym obj?to dzieci od 5 do 12 roku ?ycia, cho? realizacj? tego zapisu uzale?niono od warunków poszczególnych szkó?. W Mielcu utworzono - na bazie dotychczasowej szko?y parafialnej - szko?? trywialn?. Utrzymanie szko?y trywialnej w Mielcu nale?a?o do dworu, parafii oraz mieszka?ców Mielca, Cyranki i Woli Mieleckiej.

W roku 1817 mieleck? szko?? trywialn? kierowa? nauczyciel Gutowski, a w latach 40-tych Micha? Sta?ek. W roku 1853 na 1168 katolików zamieszkuj?cych w Mielcu do szko?y ucz?szcza?o 103 uczniów. Natomiast w roku 1864 szko?a trywialna liczy?a 140 uczniów, a szkó?ka niedzielna - 40.

W roku 1870 opiek? nad o?wiat? przej??y cywilne w?adze samorz?dowe. W miejsce dotychczasowych diecezjalnych i dekanalnych nadzorców szkolnych powo?ano Krajow? Rad? Szkoln? we Lwowie, której podlega?y Okr?gowe Rady Szkolne, a tym z kolei podporz?dkowano Miejscowe Rady Szkolne. W roku 1877 utworzono Okr?g Szkolny mielecki obejmuj?cy powiat mielecki i tarnobrzeski.

W roku 1868 utworzono w Mielcu dwie szko?y mieszane z jednym nauczycielem, o stosunkowo szerokim programie nauczania. Jednak ju? w cztery lata pó?niej, w 1872 roku Rada gminna postanowi?a zorganizowa? 4-klasow? Szko?? G?ówn?.

W dniu 3 czerwca 1908 roku przy okazji wizytacji ko?cielnej odwiedzi? szko?? ks. bp. Leon Wa??ga. Kolejny rok szkolny 1909/10 - rozpocz?? si? dopiero 27 wrze?nia z powodu panuj?cej w Mielcu szkarlatyny. Ze wzgl?du na wydarzenia wojenne w roku szkolnym 1914/15 nie prowadzono w szkole zaj??. Kadra nauczycielska ewakuowa?a si?. Dopiero 19 czerwca 1915 roku powróci? do Mielca kierownik szko?y. Zasta? du?e zniszczenia w budynku, brak szyb w oknach, brak urz?dze? klasowych itp. Przepad?a wi?kszo?? zbiorów bibliotecznych. W tym czasie urz?dzono ponadto w budynku szpital wojskowy. Nauk? rozpocz?to 27 lipca w wynajmowanych pomieszczeniach, by we wrze?niu powróci? do w?asnego budynku. Pomimo trwaj?cej wojny warunki pracy powoli normowa?y si?, budynek stopniowo remontowano.

W ODRODZONEJ RZECZPOSPOLITEJ

Listopad 1918 roku by? miesi?cem szczególnym w dziejach Polski. Dzie? 11-tego miesi?ca og?oszono w szkole dniem wolnym od nauki. Odby?o si? wówczas nabo?e?stwo, po którym przemówienie do m?odzie?y wyg?osi? kierownik szko?y.

5 grudnia grono nauczycielskie z?o?y?o przysi?g? Pa?stwu Polskiemu. W wyniku przeprowadzonej w 1921 roku unifikacji szkolnictwa wprowadzono w miejsce dotychczasowych szkó? ludowych i wydzia?owych, szko?? powszechn?. Obowi?zek szkolny trwa? 7 lat.

We wrze?niu 1923 roku w budynku szkolnym za?o?ono instalacj? elektryczn?. Uruchomienie nast?pi?o 14 stycznia 1924 roku. W listopadzie tego roku zamontowano na budynku szko?y zegar wykonany przez firm? Micha?a Mi?sowicza z Krosna.

2 sierpnia 1927 roku przyst?piono do rozbudowy budynku szkolnego.

Rozpocz?to dobudow? skrzyd?a wzd?u? ulicy Ko?cielnej. Nauk? w nowych pomieszczeniach rozpocz?to rok pó?niej, 10 wrze?nia 1928 roku. Oprócz troski o wygl?d zewn?trzny budynku du?? wag? przywi?zywano równie? do wzbogacenia bazy dydaktycznej. We wrze?niu 1930 roku oddano do u?ytku dla m?odzie?y bardzo dobrze wyposa?on? pracowni? przyrodnicz? z wieloma pomocami do nauki przyrody, fizyki i chemii.

Z dniem 31 sierpnia 1931roku, decyzj? Kuratora Okr?gu Szkolnego w Krakowie, zosta? przeniesiony w stan spoczynku z powodu przekroczenia 60 roku ?ycia dyrektor Szko?y Jan ?lósarek. Kierowa? on Szko?? przez 26 lat wykazuj?c w tym czasie ogromn? trosk? o jej rozwój. By? osob? znan? i powszechnie szanowan? przez mieszka?ców Mielca.

Zmar? 27.12.1936 roku.

?ycie Szko?y w okresie mi?dzywojennym owocowa?o coraz wi?ksz? aktywno?ci? m?odzie?y. Analizuj?c zapisy Kroniki Szkolnej obserwujemy sta?y rozwój funkcji wychowawczej i opieku?czej Szko?y. Nauczyciele interesowali si? warunkami domowymi uczniów, dla biednych za? organizowano bezp?atne do?ywianie.

Sta?ym elementem pracy wychowawczej by?y uroczyste obchody ?wi?t pa?stwowych i ko?cielnych. Ros?a ilo?? organizacji uczniowskich.

23 lipca 1929r., m?odzie? szkolna i nauczyciele wzi?li udzia? w uroczysto?ciach powitalnych Prezydenta RP Ignacego Mo?cickiego.

W LATACH HITLROWSKIEJ OKUPACJI

Wybuch II wojny ?wiatowej uaktywni? mieszkaj?cych w okolicach Mielca osadników niemieckich. Przyst?pili oni do grabie?y mienia ?ydowskiego i pa?stwowego, w tym równie? szkolnego. W szkole m?skiej ?upem z?odziei pad?o wówczas m.in. wyposa?enie pracowni przyrodniczej oraz ?wie?o zakupione wyposa?enie pracowni robót r?cznych. Sam budynek natomiast nie uleg? zniszczeniu. Cz??? pomieszcze? zaj??o dla swoich potrzeb wojsko niemieckie.

Za zgod? w?adz okupacyjnych szko?a rozpocz??a dzia?alno?? w listopadzie 1939 roku. opieraj?c si? przede wszystkim na kadrze z okresu przedwojennego. Z programu nauczania usuni?to histori? i geografi?. Praca by?a jednak bardzo utrudniona - w budynku szkolnym usytuowano biuro wysiedle?cze, urz?d le?ny, cz??? sal zajmowa?a ?andarmeria i wojsko.

Dzi?ki zapobiegliwo?ci kierownika S. Biernackiego uda?o si? ukry? u osób prywatnych mapy szkolne, 60% zbiorów bibliotecznych oraz cz??? archiwum szkolnego.

Obok oficjalnej pracy w szkole wielu nauczycieli zaanga?owa?o si? w tajne nauczanie organizowane przez struktury Delegatury Rz?du RP na Kraj.

SZKO?A PODSTAWOWA NR 2

Mielec zosta? wyzwolony spod okupacji niemieckiej 6 sierpnia 1944 roku. W czasie walk budynek szkolny nie ucierpia?. Jednak 15 wrze?nia, trafiony pociskiem zapalaj?cym sp?on??. Po?ar strawi? skrzyd?o od strony ulicy Ko?ciuszki. Tymczasowo prac? rozpocz?to w budynku szko?y ?e?skiej. Cz??? kadry stanowili dawni nauczyciele tej szko?y, ponadto zatrudniono kilka nowych osób. Nauk? rozpocz?to 2 pa?dziernika 1944 roku, ale odbywa?a si? ona nieregularnie, gdy? z pomieszcze? szkolnych korzysta?o równie? gimnazjum kupieckie.

W roku 1945 wprowadzono przepisy reguluj?ce organizacj? szkó?. Na podstawie ustawy o rozwoju o?wiaty i wychowania z 15 lipca 1961 roku wprowadzono 8-klasow? szko?? podstawow?. Na pocz?tku lat 60-tych przyst?piono do rozbudowy budynku szkolnego. Dobudowano nowe skrzyd?o przy ul. Ko?cielnej. Obecnie w tej cz??ci budynku znajduj? si?: sala gimnastyczna, ?wietlica z zapleczem, biblioteka. Prace zako?czono w 1968 roku.

20 MAJ 1978 ROK - ta data na trwa?e wpisa?a si? w dzieje szko?y. Wówczas to otrzyma?a ona swego patrona - zosta? nim Tadeusz Ko?ciuszko. Przyczyni? si? do tego ówczesny dyrektor Bronis?aw Patyk. Z tej okazji wr?czono równie? szkole Sztandar ufundowany przez mieleckie zak?ady pracy, Komitet Rodzicielski i m?odzie?.

W 1986 roku dyrektorem szko?y zosta?a mgr Stanis?awa Rze?nik. z jej inicjatywy dokonano radykalnych zmian w wygl?dzie budynku.

2 listopada 1993 roku by? dniem tragicznym dla Szko?y Podstawowej Nr 2. Oko?o godz. 17-tej zacz?? pali? si? strych i ogie? szybko si? rozprzestrzenia?. do akcji ratowniczej przyst?pi?a bezzw?ocznie Stra? Po?arna. Przy likwidacji skutków po?aru najwi?ksz? pomoc okaza?o: Wydawnictwo szkolne i Pedagogiczne, Kuratorium O?wiaty, Urz?d Miejski i MPGK w Mielcu. ponadto ?wiadczyli pomoc rodzice uczniów i ludzie dobrej woli.

Obecnie Szko?a Podstawowa Nr 2, jako najstarsza spo?ród mieleckich szkó? jest organizatorem obchodów V-ciu wieków o?wiaty w Mielcu. Obchody V-ciu wieków o?wiaty w Mielcu rozpocz?to w dniu 14 pa?dziernika 1995 roku w Dniu ?wi?ta Edukacji Narodowej uroczyst? akademi?.

O ostatnich dokonaniach szko?y mówi wyra?nie wynik wizytacji przeprowadzonej przez przedstawiciela Kuratorium O?wiaty i wychowania w dniach 23.03. - 11.04.1995 - ocena bardzo wysoka.

Wykorzystano publikacj?: Pana Andrzeja Przybyszewskiego

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 16:26
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search