Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

PDF Drukuj Email

 

 


ROK SZKOLNY 2016/2017 


Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi? rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Obchodzimy w tym roku 170 rocznic? urodzin i 100 rocznic? ?mierci pisarza, oraz minie 120 lat od chwili wydania powie?ci Quo vadis, która przynios?a mu mi?dzynarodow? s?aw?.
W tek?cie uchwa?y, przyj?tej przez Sejm RP 22 grudnia 2015 r., zwrócono szczególn? uwag? na zas?ugi Sienkiewicza dla odzyskania niepodleg?o?ci, podtrzymywanie ducha narodowego i dzia?alno?? spo?eczn?. Zaakcentowano fakt, i? Henryk Sienkiewicz by? pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrod? Nobla w dziedzinie literatury.

Tekst uchwa?y:
W 170. rocznic? urodzin oraz 100. rocznic? ?mierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, maj?c na uwadze zas?ugi dla Narodu i nieoceniony udzia? w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pami?? i postanawia ustanowi? rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrod? Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za ca?okszta?t twórczo?ci i ? jak wówczas stwierdzono ? rzadko spotykany geniusz, który wcieli? w siebie ducha Narodu. Jego powie?ci historyczne podtrzymywa?y kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zas?ugi dla Ojczyzny przez wspó?czesnych zwany ?Hetmanem Duchowym Polaków?, a za etos dobroczynno?ci ? ?Wielkim Ja?mu?nikiem Narodu?. Twórczo?? Henryka Sienkiewicza, dzia?alno?? spo?eczna i nieustanne or?downictwo za niepodleg?ym pa?stwem polskim odegra?y niezwykle istotn? rol? w odzyskaniu przez Polsk? wolno?ci. Niech Sienkiewiczowska spu?cizna stanowi podstaw? patriotycznego wychowania m?odych pokole? Polaków, jak bowiem pisa? o Nim Stanis?aw Cat-Mackiewicz: ?My wszyscy z niego?.


Jesie? ju? trwa, wieczory s? coraz d?u?sze i ?wiat wokó? nas wydaje si? by? szary. Ale gdyby spojrze? w kalendarz mo?emy zauwa?y? do?? ciekawy i kolorowy dzie?. A to dlatego, ?e 5 listopada przypada Mi?dzynarodowy Dzie? Postaci z Bajek . Na pewno spora cz??? czytelników, niezale?nie od wieku, ma swoj? ulubion? bajkow? posta?. Mo?e ni? by? Kaczor Donald, Myszka Miki, pies Pluto, albo która? posta? z wioski Smerfów, Doliny Muminków , czy osady Galów, w której to mieszkali Asterix i Obelix. W Mi?dzynarodowy Dzie? Bajek mo?na zaanga?owa? te? Reksia, Bolka i Lolka, Baltazara G?bk? lub Kozio?ka Mato?ka. Ale czy na pewno? Mo?e t? ukochan? bajkow?, albo ba?niow? postaci? jest zupe?nie kto? inny. Zreszt? w ?wiecie filmowych oraz ksi??kowych bajek i ba?ni jest wielu wspania?ych bohaterów i nie sposób wymieni? ich wszystkich.
W bibliotece b?dziecie mogli spotka? bohaterów ksi??ek Kornela Makuszy?skiego, Tove Jansson, Henryka Chmielewskiego, braci Grimm, Hansa Christiana Andersena A.A Milne, Astrid Lindgren i wielu innych wspania?ych autorów. Na pewno warto pozna? nowych bajkowych bohaterów lub te? wróci? do tych, których ju? znamy i odkry? na nowo kolorowy ?wiat ba?ni i bajek.


LIST DO RODZICÓW

Bez wzgl?du na to, ile masz zaj??, najwa?niejsz? rzecz?,
jak? mo?esz zrobi? dla przysz?o?ci swego dziecka,
oprócz okazywania mu mi?o?ci, jest codzienne g?o?ne czytanie
oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu.
Jim Trelase


Szanowni Pa?stwo


Rodzina odgrywa bardzo wa?n? rol? w kszta?towaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy, ?e pierwszy kontakt dziecka z ksi??k? ma miejsce w?a?nie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym mo?emy utrwala? u ma?ych czytelników zami?owanie do ksi??ek. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby ksi??ki by?y dla dziecka wa?ne, i kojarzy?y si? z rzecz? przyjemn?, mo?e uda? si? tylko dzi?ki zgodnej wspó?pracy domu i szko?y. Ksi??ka jest jednym z najwa?niejszych ?rodków w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie rozwija sfer? poznawczo-intelektualn?, wzbogaca warto?ci moralno-spo?eczne, rozwija pami?? i wyobra?ni?, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzale?nieniu od telewizji i komputerów.
O tym, jakie znaczenie mog? mie? dla dzieci ksi??ki, musimy pami?ta? zarówno my, nauczyciele, jak i Pa?stwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki, wiersze i opowiadania. Postarajmy si?, aby tak by?o nadal. Nie zapominajmy o korzy?ciach, które p?yn? z czytania dzieciom:10 powodów, dla których warto czyta? dziecku ksi??ki:
1. Czytanie ksi??ek zacie?nia wi?? uczuciow? mi?dzy rodzicami a dzieckiem. Dziecko ws?uchane jest w g?os rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpiecze?stwa.
2. Ksi??ki rozwijaj? wyobra?ni? dziecka.
3. Czytanie ksi??ek rozwija inteligencj? dziecka, wzbogaca s?ownictwo, uczy ?adnego budowania zda? i zach?ca do samodzielnej nauki czytania.
4. Ksi??ki wychowuj?. Je?eli dobierzemy odpowiedni? lektur?, dzieci b?d? uto?samia?y si? z ksi??kowym bohaterem.
5. Ksi??ka rozwija uczucia i zdolno?? do empatii. Wyrabia u dziecka umiej?tno?? wczucia si? w czyj?? sytuacj?.
6. S?uchanie ksi??ek odpr??a i pozwala przyjemnie sp?dzi? czas.
7. Ksi??ka dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcieliby?my dowiedzie? si? czego? wi?cej.
8. Czytanie ksi??ek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubi? s?ucha? ci?gle tych samych ksi??ek. Cz?sto mo?e to by? znak, ?e co? je nurtuje, niepokoi lub cieszy.
9. Ksi??ki porz?dkuj? dzieci?cy ?wiat. Dzi?ki ksi??kowym postaciom dziecku ?atwiej jest zrozumie? codzienne sprawy.
10. Ksi??ka mo?e udowodni?, ?e cz?sto pytanie ma wi?cej ni? jedn? odpowied?, ?e na problem da si? spojrze? z ró?nych stron. Mo?e podpowiedzie?, jak porozumie? si? z rówie?nikami i rodze?stwem i ?e s? inne sposoby rozwi?zywania konfliktów ni? przemoc.


Pami?tajmy zawsze o tych zaletach. Nie rodzimy si? z potrzeb? czytania, t? potrzeb? si? nabywa. Drodzy Rodzice zach?camy Was gor?co, aby?cie rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych dzieci przez codzienne g?o?ne czytanie ? wystarczy 15-20 minut dziennie. Dzieci, którym od najm?odszych lat czytamy i w których zaszczepiamy mi?o?? do ksi??ek, na pewno b?d? czyta? w przysz?o?ci. Dajmy szans? naszym wychowankom, by wyro?li na m?drych, dobrych i szcz??liwych ludzi.


Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych 2016 ? 2017


"Ksi??ka to dopiero pocz?tek..." galeria


BIBLIOTEKA


DOBRE MIEJSCE


DLA CZ?OWIEKA


ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM DO BIBLIOTEKI .
ROK SZKOLNY 2016 / 2017 JEST ROKIEM WA?NYM DLA KA?DEGO M?ODEGO CZYTELNIKA, PONIEWA? JEST ROKIEM CZYTELNICTWA.


W BIBLIOTECE B?DZIE SI? DU?O DZIA?O.
ZACZYNAMY W PA?DZIERNIKU OD MI?DZNARODOWEGO MIESI?CA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
? ZAPRASZAM PIERWSZE KLASY NA SPOTKANIE Z BIBLIOTEK?
? WSZYSTKICH, KTÓRZY LUBI? CZYTA? DO CZYTANIA M?ODSZYM DZIECIOM
? WIELBICIELI KOMIKSÓW DO PODJ?CIA PRÓBY STWORZENIA SWOJEGO W?ASNEGO KOMIKSU
? LUBI?CYCH RYSOWA? DO WZI?CIA UDZIA?U W KONKURSACH PLASTYCZNYCH
? WSZYSTKICH UCZNIÓW DO ODWIEDZENIA MIEJSCA, GDZIE KA?DY ZNAJDZIE CO? DLA SIEBIE


ROK SZKOLNY 2015/2016

 


 


10 czerwca o 10.00 uczniowie z ca?ej Polski zbior? si? w swoich szko?ach i b?d? wspólnie czyta? ? ka?dy to, na co ma ochot?. Przy organizacyjnej pomocy bibliotek stworz? niespotykan? dot?d ogólnopolsk? akcj?, ustanawiaj?c rekord czytania w jednym momencie.

Gor?co zach?camy do udzia?u w akcji, która jest bardzo ?atwa w organizacji, a mo?e okaza? si? wielkim sukcesem bibliotek.

galeria


Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom

W tym roku obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowane s? pod has?em

?Ca?a Polska czyta w bibliotekach.

Tydzie? Czytania zostanie zainaugurowany wspólnym czytaniem ?Lokomotywy? Juliana Tuwima.

W NASZEJ SZKOLE OGÓLNOPOLSKI TYDZIE? CZYTANIA ROZPOCZNIE SI? 30 MAJA I POTRWA DO 3 CZERWCA.

ZAPRASZAJ? SAMORZ?D SZKOLNY

I BIBLIOTEKA


Tydzie? Bibliotek 2016

Tydzie? Bibliotek ? XIII edycja: Biblioteka inspiruje

W dniach 8-15 maja 2016 r. odb?dzie si? XIII edycja programu Tydzie? Bibliotek.

Jego g?ównym celem jest podkre?lanie roli czytania i bibliotek w poprawie jako?ci ?ycia, edukacji oraz zwi?kszenie presti?u zawodu bibliotekarza i zainteresowania ksi??k? szerokich kr?gów spo?ecze?stwa.

Has?o Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi ?Biblioteka inspiruje?.


W tym roku szkolnym priorytetem jest: CZYTELNICTWO.

W naszej szkole wdra?amy ró?ne programy promuj?ce czytelnictwo.


"KSI??KA TO CZYNNIK URABIAJ?CY DUSZ?"


, pisa? Henryk Sienkiewicz, "wzbogaca, uczy, wychowuje, pomaga zrozumie? siebie".

Ostatnio odby? si? konkurs literacki dla klas szóstych, w którym nale?a?o si? wykaza?

wiedz? o Hobbicie. Konkurs by? zorganizowany przez pani? Katarzyn? Ostrowsk? i

Lucyn? Gudz .


I miejsce zaj??a Karolina Adamczyk,

II miejsce Oliwia ?uczkiewicz ,

III miejsce Mateusz Dzia?owskiSzanowni Rodzice!
Zach?cajcie swoje dzieci do cz?stego si?gania po ksi??k?,
do odwiedzania biblioteki i czytania!


Dlaczego warto czyta??
Czytanie to wiedza i m?dro??
Dzi?ki czytaniu poszerza si? nasza wiedza ogólna, odkrywamy to, co by?o dotychczas nieznane i wnikamy w to, co chcemy pozna? lepiej. Poprzez czytanie wzrasta poziom naszej inteligencji i rozwijamy swoje zainteresowania. Osi?gamy swobod? w my?leniu i mówieniu.
Czytanie to przygoda, która wci?ga i sk?ania do my?lenia
Czytaj?c, wraz z bohaterami ksi??ek wyruszamy w podró? w czasie i przestrzeni. Razem z nimi prze?ywamy przygody, staramy si? rozwik?a? zagadki i dylematy, wyobra?amy sobie ?wiat, który rz?dzi si? niesamowitymi prawami.
Czytanie pomaga, uczy empatii i wra?liwo?ci
Ksi??ka ma warto?? terapeutyczn?. Pomaga w rozwi?zywaniu problemów, nastawia optymistycznie do otoczenia i uczy wra?liwo?ci, wspó?czucia, umiej?tno?ci dzielenia si? z innymi, tolerancji.
Czytanie kszta?tuje charakter i osobowo??
Wiemy, co jest dobre, a co z?e. Przek?ada si? to tak?e na nasz? osobowo?? i na to jakimi warto?ciami kierujemy si? w ?yciu. Uczymy si? moralno?ci i etyki.
Czytanie to przyjemno??,
Pomaga si? odpr??y? i zrelaksowa?.


TYDZIE? Z KSI??K?!!!


11.04.2016- 15.04.2016SAMORZ?D UCZNIOWSKI I BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZAJ? NA TYDZIE? Z KSI??KAMI NASZYCH MARZE?. CODZIENNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ CZYTAMY FRAGMENTY MLODZIE?OWYCH BESTSELLERÓW WYBRANYCH PRZEZ CZYTELNIKÓW W OGÓLNOPOLSKICH WYBORACH KSI??EK.


CZYTELNICZE INSPIRACJE

NA DOLNYM KORYTARZU POJAWI?O SI? BARDZO CIEKAWE MIEJSCE , GDZIE MO?NA NAKLEJA? SWOJE PROPOZYCJE KSI??EK, KTÓRE S? DLA WAS BARDZO SZCZEGÓLNE.
W XXI WIEKU, W P?DZ?CYM CI?GLE ?WIECIE, LUDZIE, KTÓRZY KOCHAJ? LITERATUR? , CHCIELIBY ABY JAK NAJWI?CEJ DZIECI SI?GA?O PO KSI??KI.
CZYTELNICY NASZEJ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI, POMÓ?CIE BUDOWA? CH?? CZYTANIA , ODKRYWANIA I DZIELENIA SI? T
YM, CO W KSI??KACH NAJPI?KNIEJSZE.
CELEM AKCJI JEST ZACH?CANIE DO CZYTANIA.

SAMORZ?D UCZNIOWSKI
BIBLIOTEKA SZKOLNANa 25 marca ? to ju? tradycja ? przypada ?wiatowy Dzie? Czytania Tolkiena. Pomys?odawcami tej inicjatywy s? cz?onkowie i cz?onkinie angielskiego Towarzystwa Tolkienowskiego (The Tolkien Society), którzy zorganizowali ten Dzie? po raz pierwszy w 2003 roku.
Obchodzi? go mo?na, oczywi?cie, na ró?ne sposoby. Mo?emy usi??? w fotelu w domowym zaciszu i przeczyta? sobie fragment której? z ksi??ek pisarza, jego wierszy czy listów. Mo?emy te? spotka? si? z innymi czytelnikami i czytelniczkami ? w Internecie lub na ?ywo
BIBLIOTEKA SZKOLNA I SAMORZ?D UCZNIOWSKI ZAPRASZAJ? WSZYSTKICH CH?TNYCH DO BIBLIOTEKI NA SPOTKANIE Z BOHATERAMI KSI??EK TOLKIENA.


KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJACY CZYTELNICTWO


CELEM KONKURSU JEST STWORZENIE PLAKATU , KTÓRY ZAINSPIRUJE DO CZYTANIA KSI??EK. PLAKAT MO?E ZAWIERA? HAS?O REKLAMOWE.


ORGANIZATORAMI KONKURSU S? :
? PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE ? FILIA W MIELCU
? ZESPÓ? NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY UCZESTNICZ?CY W SIECI WSPÓ?PRACY PRZY PBW W RZESZOWIE ? FILIA W MIELCU
? STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU PBW W RZESZOWIE


Podkarpacki Konkurs Pi?knego Czytania

Czytanie rozwija umys? dzieci i m?odzie?y, wp?ywa na j?zyk i wiedz?, postrzeganie ?wiata, rozwój zainteresowa?, postawy ?yciowe i system warto?ci. Chc?c zach?ci? dzieci i m?odzie? do czytania i podnoszenia kultury czytelniczej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, we wspó?pracy z licznymi instytucjami kulturalnymi i medialnymi, organizuje od 2012 roku Podkarpacki Konkurs Pi?knego Czytania, ciesz?cy si? sporym zainteresowaniem zarówno w?ród uczniów, jak i nauczycieli.

Szkolny etap konkursu odby? si? w bibliotece szkolnej i by? zorganizowany przez panie : Barbar? Koper?, Katarzyn? Ostrowsk? i Lucyn? Gudz.
Finalistk? etapu szkolnego zosta?a uczennica klasy VI a Karolina Adamczyk.
?yczymy jej powodzenia w dalszych przes?uchaniach w Rzeszowie


Mi?dzynarodowy Dzie? Kubusia Puchatka

134 lat temu, 18 stycznia 1882 roku urodzi? si? pisarz Alan Aleksander Milne. Rocznica urodzin autora misia o bardzo ma?ym rozumku sta?a si? okazj? do ustanowienia 18 stycznia Mi?dzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka.

Urocze przygody wiecznie g?odnego i poszukuj?cego miodu Kubusia, K?apouchego, który nieustannie gubi ogon, nie?mia?ego Prosiaczka o wielkim sercu, rozbrykanego Tygrysa, czy praktycznego Królika i wszystkowiedz?cej Sowy zebrane w wielu publikacjach i wydawane wci?? w nowych ksi??kach mog? by? dobr? okazj? do rozpocz?cia przygody z czytaniem. Pogodny z natury, oddany przyjaciel Kubu? z pewno?ci? b?dzie dla Was doskona?ym przewodnikiem po ?wiecie ksi??ek

Zapraszam do biblioteki szkolnej


2016 rokiem Henryka Sienkiewicza

 

18 grudnia 2015 r. Senat przyj?? uchwa?? ustanawiaj?c? rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. "Poprzez swoj? twórczo??, publicystyk? i dzia?alno?? spo?eczn? budzi? ?wiadomo?? narodow?, uczy? dumy z polsko?ci, umi?owania ojczyzny i zdolno?ci do po?wi?ce? ?? podkre?lili senatorowie.

Okazj? do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, ?e wypada wówczas 100 rocznica ?mierci pisarza.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setn? rocznic? ?mierci odda? nale?ny ho?d temu Wielkiemu Polakowi i przyczyni? si? do popularyzacji Jego twórczo?ci oraz idei zawartych w Jego ksi??kach ? przede wszystkim patriotyzmu i przywi?zania do tradycyjnych warto?ci? napisano w uchwale.

Henryk Sienkiewicz ? jak g?osi senacka uchwa?a ? "w czasach zniewolenia pisa? dla pokrzepienia serc, a jego ksi??ki zb??dzi?y pod strzechy".

W uchwale zaznaczono, ?e kolejne odcinki powie?ci Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadzi?y na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów, a wp?yw j?zyka Sienkiewicza na wspó?czesn? polszczyzn? jest trudny do przecenienia.

By? i jest ambasadorem polsko?ci, m.in. za spraw? nios?cej uniwersalne warto?ci powie?ci "Quo vadis", która dzi?, w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, wspó?czesne znaczenie

Senat zwróci? si? te? do organów pa?stwa i instytucji spo?ecze?stwa obywatelskiego, by w swojej dzia?alno?ci w roku 2016 uwzgl?dni?y potrzeb? popularyzacji twórczo?ci Sienkiewicza.Jest taki zmierzch

w?ród grudniowych, szarych dni,

kiedy w noc gwiazdka l?ni.

Wigilii czas ka?e nam u sto?u sta?,

?ama? op?atek, razem trwa?.

A kiedy ju? ta pierwsza z gwiazd

za?wieci nam spoza chmur,

dzieje si? cud co w ka?dym z nas

umie zburzy? jego w?asny mur

 

 


MIKO?AJKI W BIBLIOTECE

 

CZYTAMY PRZYGODY MIKO?AJKA W MIKO?AJKI

LIST DO SWI?TEGO MIKO?AJA( konkurs rysunkowy)

 

PROJEKT OK?ADKI Z MIKOLAJEM( konkurs rysunkowy)


25 listopada uczcijmy

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia!


Niewa?ne czy ?wi?towanie b?dzie polega?o na ciep?ym wspomnieniu ukochanego w dzieci?stwie pluszaka, czy na wielkim misiowym przyj?ciu, w którym udzia? wezm? dzieci, rodzice i wszystkie zabawki.

 


STO LAT MISIU!!!


ZACZYNAMY PROJEKT CZYTELNICZY

,, NIE JESTEM SAM-

KSI??KA MOIM PRZYJACIELEM ??

KTO CZYTA KSI??KI, TEN ?YJE PODWÓJNIE.

Umberto Eco

Niestety, w dzisiejszej dobie, gdy króluje telewizja, komputer i Internet coraz mniej jest pasjonatów ksi??ki, zanika idea czytelnictwa. Jak zach?ci? uczniów do czytania ksi??ek, nie tylko obowi?zkowych lektur szkolnych? W jaki sposób propagowa? czytelnictwo w?ród dzieci i m?odzie?y? Nie jestem sam ? Ksi??ka moim przyjaciele to projekt, który ma w tym pomóc.W ramach tego projektu, przez ca?y rok szkolny realizowane b?d? ró?ne formy dzia?a?, których celem b?dzie propagowanie czytelnictwa w?ród uczniów. Pod opiek? nauczyciela bibliotekarza dzieci b?d? mia?y mo?liwo?? poznania wybitnych pisarzy, autorów ksi??ek, bohaterów literackich, prze?ywania niezwyk?ych przygód i rozwijania w?asnych zainteresowa? oraz uzdolnie?


 

 

 

OGÓLNOPOLSKI DZIE? G?O?NEGO CZYTANIA

CZYTAMY KSI??KI ZE Z?TEJ LISTY

 

 

 


 ZACZYNAMY

MI?DZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH

2015

galeria


KONKURSY

v RYSUNKOWY

v ILUSTRACJA DO CZYTANEJ NA G?OS KSIA?KI

v PLAKAT PROMUJ?CY BIBLIOTEK?

v KONKURS NA WIERSZ, HAS?O LUB CYTAT O BIBLIOTECE

v ZAPISY KLAS PIERWSZYCH DO BIBLIOTEKI

v AKCJA ? CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM?

 

v QUIZY I ZAGADKI LITERACKIE


WIELKI KONKURS DLA CA?YCH RODZIN .

PRZECZYTAJCIE

http://www.bibliotekawszkole.pl/news.php?id=469


NASZA SZKOLNA BIBLIOTEKA ZOSTA?A DOCENIONA PRZEZ PISMO

 

? BIBLIOTEKA W SZKOLE?Podzi?kowanie

 

 

 

 

 


29 wrze?nia 2015 r. XV Dzie? G?o?nego Czytania

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Dnia G?o?nego Czytania odby?a si? w 2001 roku.
Impreza, zainaugurowana przez Polsk? Izb? Ksi??ki, ma na celu propagowanie g?o?nego czytania dzieciom, nie tylko przez rodziców czy dziadków w domu, ale i w szko?ach, przedszkolach.
Czytanie na g?os stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca ich s?ownictwo oraz rozwija wyobra?ni?.
Czytelnicze ?wi?to obchodzimy co roku 29 wrze?nia, jednak do g?o?nego czytania dzieciom zach?camy przez ca?y rok

galeria

 


Rozwijanie czytelnictwa dzieci i m?odzie?y jednym z kierunków
polityki o?wiatowej na Rok Szkolny 2015/2016
BIBLIOTEKA SZKOLNA , SAMORZ?D UCZNIOWSKI ORAZ NAUCZYCIELE NASZEJ SZKO?Y ZAPRASZAJ? WSZYSTKICH UCZNIÓW NA COMIESIECZNE G?O?NE CZYTANIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


WITAM PO WAKACJACH!!!
BIBLIOTEKA SZKOLNA CZEKA W?A?NIE NA CIEBIE!
PRZYJD? , POSIED?, POPATRZ, POCZYTAJ
CO B?DZIE SI? DZIA?O U NAS W TYM ROKU ?

B?dziemy realizowa? projekt Ministerstwa Edukacji "Ksi??ki naszych marze?" - najpierw kupimy ksi??ki, które wybrali?cie w marcu podczas Ogólnopolskich Wyborów Ksi??ek, potem b?dziemy spotyka? si? na zaj?ciach, bawi? i rozmawia? o ksi??kach.
B?dziemy te? realizowa? wspólnie z nauczycielami i Samorz?dem Uczniowskim projekt ? M?dra szko?a czyta dzieciom?
B?dzie si? dzia?o. Zapraszam do biblioteki przez ca?y rok szkolny na:
? DZIEN G?O?NEGO CZYTANIA
? MIEDZYNARODOWY MIESI?C BIBLIOTEK SZKOLNYCH
? DZIE? POSTACI Z BAJEK
? ?WIATOWY DZIEN PLUSZOWEGO MISIA
? ?WIATOWY DZIE? KUBUSIA PUCHATKA
? ?WIATOWY DZIEN CZYTANIA TOLKIENA
? TYDZIEN BIBLIOTEK
? OGÓLNOPOLSKI TYDZIE? CZYTANIA DZIECIOM

 

 

 

 

  


  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 12:40
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search