Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

PDF Drukuj Email

 


 

 ROK SZKOLNY 2016/2017


Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225


 

OP?ATY ZA OBIADY DLA DZIECI

  • wrzesie? - 76,00 z? ( 20 dni x 3,80 z?)
  • pa?dziernik - 72,20 z? ( 19 dni x 3,80 z?)
  • listopad - 72,20 z? (19 dni x 3,80 z?)

 

OP?ATY ZA OBIADY DLA DOROS?YCH

Prosimy o dokonywania wp?at za obiady w terminiedo do 5-go ka?dego miesi?ca (np. wp?aty za miesi?c grudzie? dokonywa? do 5-go grudnia, a wp?aty za stycze? do 5 go stycznia).

Osoby, które mia?y odliczenia za obiady w danym miesi?cu, proszone s? o kontakt z kierownikiem ?wietlicy lub z sekretariatem szko?y w celu ustalenia kwoty (osobi?cie lub telefonicznie pod numerem 175863166).


27.09.2016 r. w ?wietlicy szkolnej przeprowadzono wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny ?Latawiec marze??. Wszystkie prace zosta?y wywieszone w korytarzu obok ?wietlicy.

 


26.09.2016 r. klasy pierwsze wraz z wychowawcami ?wietlicy p. Monik? Dydo i p. Stanis?aw? Kopacz odwiedzi?y Bibliotek? Miejsk? Filia nr 4. Zapozna?y si? z ksi?gozbiorem i sposobem wyposa?ania ksi??ek.


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

7.09.2016 r. w ?wietlicy szkolnej odby?o si? spotkanie policji z uczniami klas pierwszych. Tematem przewodnim spotkania by?o bezpiecze?stwo dzieci w drodze do i ze szko?y, jak równie? dzieci zosta?y zapoznane z numerami alarmowymi, z podstawowymi znakami drogowymi i z zasadami poruszania si? po chodniku i na przej?ciach.
galeria


1.09.2016 r. odby?o si? uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2016/2017 oraz zapisy do ?wietlicy szkolnej i na obiady.
ROK SZKOLNY 2015/2016


 

30 maja 2016 r. w ?wietlicy odby?o si? spotkanie z lekarzem stomatologiem p. El?biet? ?uszczk? dotycz?ce higieny jamy ustnej. Pani doktor przedstawi?a dzieciom zabawny i ?atwy sposób na ochron? z?bów. Bardzo dzi?kujemy pani doktor za wizyt?.


W dniu 13.05.2016 r. grupa dzieci ze ?wietlicy wraz z wychowawc? bra?a udzia? w zaj?ciach w Bibliotece Miejskiej Filia nr 4 w Mielcu. Na pocz?tku dzieci obejrza?y wystaw? ? Biblioteki ,które zapieraj? dech w piersi? nast?pnie w grupach wykonywa?y prace plastyczn? pt. ,,Biblioteka moich marze?". Biblioteka, o jakiej marz? mali czytelnicy powinna by? kolorowa, przestronna, posiada? czytelni?, k?cik zabaw z ?ywymi zwierz?tkami (koty, psy), które by?yby mieszka?cami biblioteki. Dzieciom nie zabrak?o fantazji, gdy? widzia?yby tak?e w bibliotece magiczne, lataj?ce ksi??ki. Cieszy nas, ?e biblioteka jest dla najm?odszych czytelników miejscem mi?ych spotka? i sp?dzania wolnego czasu w?ród ksi??ek. Wszystkie dzieci otrzyma?y plany lekcji i zak?adki do ksi??ek.


25.04.2016 Odby? si? wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny dla dzieci ?wietlicowych z klas II i III nt. ?Rakieta przysz?o?ci? ? technika dowolna.


04.04.2016 Przeprowadzono wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny pt. ?Mój tort urodzinowy?. Wy?oniono kilka najlepszych prac.


08.03.2016 Zorganizowano wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny pt. ?Mega pisanka?. Wyró?nione prace wywieszono na korytarzu.


07.03.2016 Nauczycielki ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego im. ?w. Jadwigi Królowej w Mielcu przeprowadzi?y z dzie?mi ze ?wietlicy zaj?cia nt. ?Jestem tolerancyjny?. Zaj?cia by?y bardzo ciekawe, dzieci aktynie uczestniczy?y w ró?nych zadaniach.


W dniu 20.01.2016 r. dzieci ze ?wietlicy by?y w Bibliotece Miejskiej Filia Nr 4 w Mielcu i bra?y udzia? w zaj?ciach pt. ?Kubu? Puchatek uczy ?yciowej m?dro?ci?. By?y to bardzo ciekawe zaj?cia, przedstawiono prezentacj? autora i g?ównych bohaterów ksi??ki ?Kubu? Puchatek?.
G?ówne ?yciowe m?dro?ci p?yn?ce z tej ksi??ki to m.in.:
?Kiedy si? kogo? kocha, to ten drugi kto? nie znika?,
?Ka?dy z nas ma swoje przyzwyczajenia?,
?Zyj?, bo jestem kochany?.


27.11.2015 r. w ?wietlicy odby?y si? andrzejki. Dzieci bra?y udzia? we wró?bach i w ró?norodnych konkursach z nagrodami. Bawi?y si? dobrze


W dniu 27.10.2015 r. go?ciem w ?wietlicy by? m?odszy specjalista Stra?y Miejskiej w Mielcu p. Tomasz Czaja, który opowiada? o swojej pracy, czym Stra? Miejska si? zajmuje.Do zada? Stra?y mi?dzy innymi nale?y zabezpieczenie porz?dku w mie?cie w czasie imprez i ró?nych uroczysto?ci, jak równie? dbanie o utrzymanie czysto?ci w mie?cie, dbanie o w?a?ciwe parkowanie samochodów i zapewnienie bezpiecze?stwa obywateli. Pan Czaja poda? dzieciom numer telefonu dp Stra?y Miejskiej ? Tel. 986. Dzieci ogl?da?y rekwizyty, które przyniós?. By?o to mi?e spotkanie.


9.10.2015 r. klasa IIIb z wychowawc? i kierownikiem ?wietlicy zwiedzi?a S?d Rejonowy w Mielcu. Dzieci zosta?y zapoznane z prac? s?du, by?y w pokoju przes?ucha? dla dzieci, zobaczy?y sal?, w której czekaj? za kratami na przes?uchanie oskar?eni o ci??kie przest?pstwa.

By?y równie? w Sali rozpraw i przymierza?y strój s?dziego tj. tog? i ?a?cuch z god?em. Dla dzieci by? to bardzo mile sp?dzony czas.


 

W dniu 7.10.2015 r. grupa dzieci ze ?wietlicy wraz z wychowawcami bra?a udzia? w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Miejskiej Filia nr 4 w Mielcu nt. ?Dobre maniery na weso?o?.Dzieciom przypomniano zasady dobrego wychowania, kiedy nale?y u?ywa? magicznych s?ów: prosz?, dzi?kuj?. przepraszam, na podstawie wierszy ?Dobre wychowanie wierszem.


1.09.2015 r. uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016


 

 

 


ROK SZKOLNY 2014/2015 


Dnia 13.05.2015 r. w Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu odby?o si? uroczyste podsumowanie Konkursu Plastycznego dla dzieci ?Co zaciekawi?o i rozbawi?o mnie w bajkach Wies?awa Drabika?.

Podczas szkolnych zaj?? ?wietlicowych dzieci wykona?y prace konkursowe, które wyró?niono i nagrodzono.

Jury przyzna?o:

- II miejsce Helenie Hajec

- wyró?nienie Kamili Boro?

- Nagrod? Organizatora otrzyma?a Karolina Trzpis.

Dzieci nagrodzone i wyró?nione otrzyma?y dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy za udzia? i kalendarze.


W marcu grupa dzieci ze ?wietlicy odwiedzi?a piekarni? p. Ewy i Stanis?awa Koniecznych. Dzieci zosta?y zapoznane z procesem produkcji chleba, bu?ek i ró?nych s?odko?ci. Zobaczy?y jak pakuje si? bu?k? tart?. Zosta?y pocz?stowane kanapkami i s?odyczami. Dzieci zadawa?y wiele pyta?, na które odpowiada? Pan Konieczny. Spotkanie by?o bardzo ciekawe.


19.03.2015 r. odby? si? wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny ?Wiosenne kwiaty?. Prace zosta?y wykonane technika origami p?askie.


03.03.2015 r. odby?o si? spotkanie z lekarzem weterynarii panem Mariuszem Kani?. Spotkanie by?o bardzo interesuj?ce. Pan Mariusz opowiada? jak leczy zwierz?ta oraz na tablecie dzieci ogl?da?y trudne przypadki zabiegów chirurgicznych. Dzieci by?y bardzo zadowolone ze spotkania, zadawa?y du?o pyta?. Bardzo dzi?kujemy panu Mariuszowi za wizyt?.

 


22.01.2015 r. odby? si? konkurs wewn?trz?wietlicowy ?Vocabulary master? z j?zyka angielskiego.


19.12.2014 r. zosta? przeprowadzony wewn?trz?wietlicowy konkurs plastyczny ?Kartka bo?onarodzeniowa?.


27.11.2014 r. odby?y si? ?Andrzejki? w ?wietlicy. Dzieci bra?y udzia? w ró?nych wró?bach andrzejkowych oraz konkursach. Nagrod? by?y s?odycze. By?a ?wietna zabawa. Atrakcj? imprezy by?o malowanie dzieciom twarzy.


Spotkanie z ilustratorem Arturem Nowickim

20 listopada 2014 r.w Bibliotece Miejskiej grupa dzieci ze ?wietlicy bra?a udzia? w spotkaniu i warsztatach z ilustratorem bajek dla dzieci panem Arturem Nowickim. Go?? w pierwszej cz??ci spotkania opowiada? o swojej pracy i pokazywa? jak powstaj? ilustracje do ksi??ek i bywa te? tak ,?e napisano ksi??ki do powsta?ych wcze?niej ilustracji.

W cz??ci drugiej dzieci wykonywa?y ilustracje do wspólnego dzie?a- ksi??ki, która zosta?a na pami?tk? w bibliotece. Zaj?cia by?y bardzo ciekawe, dostarczy?y wielu emocji. Po spotkaniu by?a mo?liwo?? zakupienia ksi??ek z ilustracjami pana Artura Nowickiego i specjaln? dedykacj? ilustratora.

O ilustratorze mo?na dowiedzie? si? wi?cej odwiedzaj?c stron? www.pracownia11.pl

Tam te? poogl?dacie jego ilustracje i poznacie tytu?y ksi??ek, które pan Artur zilustrowa?.

galeria


Konkurs ?Jesienny bukiet?

Dnia 29 pa?dziernika zosta? rozstrzygni?ty ?wietlicowy konkurs plastyczny ?Jesienny bukiet?. Uczniowie wykonywali swe kompozycje w czasie wolnym, sp?dzanym na ?wietlicy. Przewa?aj?ca ilo?? prac zosta?a przedstawiona w technice akwareli, pojawi?y si? te? prace w technice collage, rysunki pisakami i kredkami. Wyró?nienia otrzymali uczniowie w ka?dej uczestnicz?cej grupie wiekowej:

Kl. I:

Kamil Jachyra

Konrad Burdzy

Karolina Trzpis

Maksymilian Z?bek

Martyna Migacz

Patrycja Konczak

Kl. II:

Rados?aw Palim?ka

Jadwiga Partyka

Kl. III:

Szymon D?bkowski

Kl. IV:

Karolina Kapinos

Emilia Boro?

Martyna Niedba?a

Wyró?nieni otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu s?odkie nagrody pocieszenia.

galeria


W czwartek 16 pa?dziernika w ?wietlicy szkolnej go?cili?my pani? dietetyk Agat? Anuszewsk?. Specjalistka dobrego od?ywiania pokaza?a dzieciom piramid? zdrowia i wraz z dzie?mi omówi?a ka?d? z grup ?ywieniowych. Dzieci bardzo ch?tnie wypowiada?y si? na temat poszczególnych posi?ków spo?ywanych codziennie. Pani dietetyk podarowa?a uczniom kolorowanki edukacyjne i zadania dotycz?ce omawianych tematów.

galeria


18.09.2014 r. pierwszaki odwiedzi?y Bibliotek? Miejsk? w Mielcu w zwi?zku ze 120 rocznic? urodzin Marii Kownackiej. Zosta?y zapoznane z ?yciem i twórczo?ci? Marii Kownackiej ?Plastusiowej Mamy?. Wys?ucha?y fragmentu ksi??ki ?Jak kura patykiem?.


Bezpiecze?stwo przede wszystkim.

Dnia 09.09.2014r. ?wietlica go?ci?a przedstawicieli policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu pani? sier?ant Magdalen? Skulimowsk? i pana starszego sier?anta Marka Opiel?. Policjanci mówili o bezpiecze?stwie najm?odszych w drodze do i ze szko?y. Dzieci bra?y czynny udzia? w pogadance. Przypomnia?y sobie zasady bezpiecznego poruszania si? po drogach w mie?cie i poza miastem. Policjanci mówili o zagro?eniach w ruchu miejskim. Przypominali o zapinaniu pasów w samochodach rodziców, o noszeniu odblasków, o prawid?owym poruszaniu si? rowerami. W ramach zaj?? ?wietlicowych dzieci wykona?y sylwety znaków drogowych widocznych w rejonie szko?y, a na zaj?ciach plastycznych najm?odsi wykonali schematy sygnalizatorów ?wietlnych oraz plan niebezpiecznego skrzy?owania.


Rozpocz?cie roku szkolnego 2014/2015.

01.09.2014 r. Rozpocz?? si? nowy rok szkolny. U?miechni?ci uczniowie wrócili do szko?y po wakacyjnym wypoczynku. W ?wietlicy prócz sta?ych bywalców zago?ci?y pierwszaki wraz ze swoimi rodzicami, by wpisa? si? w grono ?wietlicowych uczniów. ?yczymy wszystkim udanego roku szkolnego, mi?ej atmosfery, u?miechów, weso?ych zabaw i gier, ciekawych zaj?? i szkolnych sukcesów.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 stycznia 2017 12:28
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search