Start Aktualności Historia szkoły Patron Dyrekcja i Rada Rodziców Nasze miasto Aktualności miejskie Samorząd uczniowski Laureaci Szukaj Kontakt Pracownicy Archiwum Konkursy Plan lekcji

Świetlica

Aktualności
O nas

Banner

PDF Drukuj Email

 


 

Podnosimy jakość kształcenia języków - udział w Programie Insta.Ling dla Szkół

Po raz drugi nasza szkoła brała udział w VII Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Dzięki Programowi dzieci szybko, skutecznie i w atrakcyjnej formie uczyły się słówek. Uczniowie klas IIA, IIIA ,IIIB, IIIC oraz IVB (grupa podstawowa) bardzo aktywnie działali w programie w semestrze zimowym roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie  doskonalili język angielski pod kierunkiem p. M. Dydo natomiast ortografię języka polskiego pod kierunkami  p. K. Szęszoł, p. A. Hyjek, p. E. Stanko.
Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie https://instaling.pl/ Zachęcamy do współpracy


Ferie zimowe 16 - 27 stycznia 2017 r.

Życzymy uczniom bezpiecznego i radosnego wypoczynku.

W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole będą prowadzone przez p. Grzegorz Gudz zajecia sportowe w godz. 9.00 - 13.00.


12 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odbędą się spotkania

wychowawców klas I - VI z rodzicami uczniów.

Klasy I - III godz. 17.00

Klasy IV - VI godz. 17.30


ZABAWA CHOINKOWA W SP2

05 stycznia 2017r w naszej szkole uczniowie bawili się w rytm ulubionych przebojów - zdjecia


W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU...

19 grudnia uczniowie klasy VI a wraz z wychowawczyni? (A. Krężel) zaprosili uczniów całej szkoły na przedstawienie przygotowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Scenki jasełkowe bogato przeplatane były tradycyjnymi kolędami, pastorałkami i współczesnymi piosenkami świątecznymi. Dzieciom z powodzeniem udało się wprowadzić gości w świąteczny nastrój.


?Szlachetna Paczka w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu?

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia!
W tym roku społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mielcu, w??czy?a si? do tego wspaniałego przedsięwzięcia. Udało się zrealizować wszystkie potrzeby wybranej przez szko?? rodziny. Uczniowie przygotowali Kiermasz bo?onarodzeniowy, a zebrane ?rodki przeznaczyli na zakup potrzebnych produktów. Ogromne podzi?kowania nale?? si? rodzicom, którzy bardzo ch?tnie przy??czyli si? do akcji oraz pracownikom szko?y.
"Cz?owiek jest wspania?? istot? nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie wa?ne jest to co si? ma, ale czym si? dzieli z innymi."
- Jan Pawe? II


Dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w ?wietlicy szkolnej dla rodziców uczniów klas I odb?dzie si? prelekcja w zakresie wzmacniania wi?zi rodzinnych i komunikacji bez przemocy.


WIECZÓR WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH
W dniu 23 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu po raz kolejny odby? si? Wieczór Wró?b Andrzejkowych po??czony z dyskotek? dla uczniów klas IV-VI. Impreza zosta?a zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski (pod opiek? p. Katarzyny Ostrowskiej i p. Anety Hyjek). W Komnacie Wró?b wszyscy, którzy pragn?li pozna? swoj? przysz?o??, mogli skorzysta? z pomocy wró?ek. Przy blasku ?wiec, w magicznej, tajemniczej atmosferze uczennice klas V i VI wró?yli swoim kolegom i kole?ankom. Ci, którzy ju? poznali swoj? przysz?o??, bawili si? na dyskotece, ta?cz?c w rytm swoich ulubionych przebojów. Dodatkowo SU przygotowa? dla wszystkich ciasteczka z wró?b?. ?yczymy wszystkim uczestnikom imprezy, by spe?ni?y si? tylko te pozytywne wró?by.


Andrzejki w Restauracji Margarita uczniów kl II b i II
Uczniowie klasy II B i II C pod opiek? wychowawcy p. Gabrieli Podsiad?o i Renaty Winiarz wybrali si? na warsztaty kulinarne do pizzerii ?Margarita?. Z wypiekami na twarzy przekroczyli próg lokalu aby zg??bi? tajniki przygotowywania pizzy oraz pozna? ?od ?rodka? ciekawy zawód. W czasie warsztatów dzieci pomaga?y w przygotowaniu ciasta, zapozna?y si? z potrzebnymi sk?adnikami oraz rodzajami pizzy. Panie pozwoli?y na obejrzenie pieca wypiekaj?cego pizz?, oczywi?cie z zachowaniem zasad bezpiecze?stwa. Na wszystkie pytania ciekawskich uczniów odpowiada?a mi?a pani kierowniczka. Kiedy wszystkie ciasta by?y upieczone, zosta?y natychmiast zjedzone. By?o super! W pami?ci pozostan? mi?e chwile sp?dzone wspólnie z klas?.

galeria


Dnia 24.11. 2016 r. (czwartek) odb?d? si? spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami:

kl. I godz. 16.30
kl. II - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30


LEKCJA Z ANDERSENEM

W poniedzia?ek, 14 listopada 2016 roku,Bibliotek? Publiczn? Filia nr4 odwiedzi?a grupa dzieci z klasy II b i II c z pani? G. Podsiad?o i pani? R. Winiarz, celem zapoznania si? z twórczo?ci? H. Ch. Andersena. Odczytane zosta?y uczniom utwory Andersena oraz przybli?ona jego twórczo?? i szkolne lata pisarza. Pani bibliotekarka zaprezentowa?a zdj?cia z najpi?kniejszymi ilustracjami ba?ni. Dzieci zosta?y zapoznane z zasadami bezpiecznego zachowania i korzystania z ksi?gozbiorem bibliotecznym. Na koniec rozdane by?y kolorowe zak?adki do ksi??ek jako symboliczne upominki za aktywny udzia? w zaj?ciach.

galeria


10 listopada 2016 r. uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w uroczystej akademii z okazji ?wi?ta Niepodleg?o??i. Uroczyst?? przygotowali uczniowie z klas Va i VIb.


Szanowni Rodzice!
W dniu 24 listopada odb?dzie si? szkolny kiermasz ciast.
Zaczynamy ju? o godzinie 16.00, aby ka?dy zd??y? kupi? co? dobrego. Pieni?dze zebrane podczas kiermaszu, zostan? przeznaczone na obni?enie kosztów imprezy z okazji Dnia Dziecka. Im wi?cej uda nam si? zebra?, tym mniej dop?acimy. Wesprzyj pomys? i prace charytatywn? "ch?tnych" Mam. Przyjd?, kup i skosztuj przepysznych domowych wypieków, ?wie?ych ciast i ciasteczek doskona?ych na deser, idealnych do kawy i na popraw? humoru. Serdecznie zapraszamy!


Rada Rodziców (organizator)


PASOWANIE PIERWSZAKÓW W NASZEJ SZKOLE
Wychowankowie klasy I a (wych. Renata Cisowska) , I b (wych. Elwira Borkowska) w dniu 26 pa?dziernika 2016r zostali przyj?ci do grona uczniów naszej szko?y. Dzieci wykaza?y si? wieloma umiej?tno?ciami w specjalnie na t? okazj? przygotowanej, cz??ci artystycznej. Po uroczystym ?lubowaniu P.Dyrektor Daria Warzecha dokona?a aktu pasowania na ucznia Szko?y Podstawowej Nr 2 .
Na uroczysto?ci obecni byli zaproszeni go?cie m.in.: wiceprezydent Mielca, p. Jan My?liwiec, ks. proboszcz J. K??czek, rodzice i nauczyciele.


Zwierz?ta tak samo jak ludzie maj? uczucia i takie same prawa jak my.
UWAGA
Zbli?a si? zima, pomó?my j? przetrwa? naszym najmniejszym przyjacio?om ?zwierz?tom, które nie maj? domów i swoich, kochaj?cych opiekunów.
W dniach 12-28 pa?dziernika 2016 r. na terenie naszej szko?y odb?dzie si? zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierz?t. Najbardziej potrzebne rzeczy to : karma sucha i mokra dla psów i kotów, miski, koce, r?czniki garnki itp.
Dary dla czworono?nych przyjació? b?d? zbierane ko?o szatni.
Serdecznie zach?camy do pomocy! Samorz?d Uczniowski/ Wolontariat, Pedagog szkolny


Zakr?cona akcja! - Zbieramy nakr?tki dla Kingi!
Trzyletnia Kinga urodzi?a si? z Zespo?em Downa.Pomó? Kindze zbieraj?c plastikowe nakr?tki z butelek po napojach, mleku, kawie czy ?rodkach chemicznych.Zbieramy wszelkie ?twarde? plastikowe nakr?tki z wszystkiego co ma nakr?tk?!Pieni?dze uzyskane ze zbiórki zostan? przeznaczone na pokrycie specjalistycznej rehabilitacji.
Wkr?? si? w pomaganie!! Do akcji zaprasza Pedagog Szkolny, Samorz?d Uczniowski/Wolontariat


WYCIECZKA DO MUZEUM BOMBEK CHOINKOWYCH W NOWEJ D?BIE
10 pa?dziernika drugoklasi?ci wraz z wychowawczyniami G. Podsiad?o, K. Sz?szo?, R. Winiarz
mieli okazj? pozna? tajniki produkcji bombek choinkowych w Nowej D?bie. By?o to niezwyk?e prze?ycie.
Byli?my oczarowani bogactwem bombek o przeró?nych kszta?tach i kolorach. Powita? nas pan przewodnik i wyjawi? nam, ?e wszystkie te ma?e dzie?a sztuki s? importowane za granic?, a co wi?cej - zosta?y wykonane r?cznie! Nast?pnie ogl?dali?my choinki ozdobione w ró?nych stylach - od wiktoria?skiego po nowoczesny. Przez chwil? ogl?dali?my ró?ne wspania?e bombki, które pi?trzy?y si? na ?cianach i gablotach w ogromnym budynku, a pó?niej zapoznali?my si? z sekretem wykonania ich szklanej bazy. Nast?pnym punktem zwiedzania by?a pracownia, w której bombki s? ozdabiane i malowane. Gdy j? opu?cili?my, dowiedzieli?my si?, ?e czeka nas kolejna wspania?a atrakcja - pracowniczki fabryki podarowa?y nam bombki, a my mieli?my okazj? poczu? si? jak prawdziwi arty?ci, gdy wedle w?asnego uznania ozdabiali?my je brokatem. Bawili?my si? przy tym znakomicie. Nast?pnie nasze dzie?a zosta?y odstawione do wyschni?cia, a my w tym czasie mogli?my dokona? zakupu ?wietnych bombek dla ca?ej rodziny. Niestety, wycieczka musia?a w ko?cu dobiec ko?ca. Na zako?czenie wycieczki podarowano nam nie tylko w?asnor?cznie wykonan? bombk?, lecz tak?e upominek - bombk? z naszym imieniem! Wszyscy w dobrych humorach wrócili?my do szko?y. Bez w?tpienia b?dziemy t? wycieczk? ?wietnie wspomina?.
galeria


Spotkanie z szermierk?
11 X do uczniów klasy II a przyby? wyj?tkowy go??, p. Zbigniew ?ola, trener mieleckich szermierzy Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokó? 1893?.
Podopieczni p. ?oli zajmuj? czo?owe miejsca w licznych zawodach szermierczych w kraju i za granic?. Drugoklasi?ci mogli pozna? ubiór, postaw? szermiercz?, zasady walki oraz histori? tego sportu. Nie by?oby to mo?liwe bez udzia?u m?odej szablistki , która s?u?y?a nie tylko jako model do wyja?nienia tej ciekawej dyscypliny sportowej, ale zaprezentowa?a równie? pokaz walki szermierczej. Ka?dy uczestnik spotkania móg? dotkn??, przymierzy? mask? czy wzi?? do r?ki floret. Szermierka wzbudzi?a du?e zainteresowanie uczniów, którzy zadawali wiele szczegó?owych pyta? .
Serdecznie dzi?kujemy p. Zbigniewowi ?oli za przybycie oraz przybli?enie uczniom tej wyj?tkowej dyscypliny sportowej.
galeria


Akcja zbiórki karmy dla zwierz?t na zim? zako?czona!

W dniu 10 pa?dziernika 2016r. podsumowali?my zbiórk? kasztanów i ?o??dzi dla zwierz?t. Przekazali?my w tym roku rekordow? ilo?? 524 kg do Nadle?nictwa Tuszyma. W zbiórce wzi??o udzia? wielu uczniów naszej szko?y. Najwi?cej zebrali:

Ola Dzia?owska kl. VI a 163,5 kg

Patrycja Wilk kl. VI b 71 kg

Bartek ?elasko kl. VI a 58 kg

Dzi?kujemy wszystkim uczniom, którzy zaanga?owali swe si?y w pomoc zwierz?tom w przetrwaniu nadchodz?cej zimy.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Instrukcja post?powania


Las w kolorach jesieni
W pi?tek 30 wrze?nia uczniowie klas III (wych. A. Hyjek, E. Stanko, K. K?dzior) udali si? na wycieczk?. Przy przepi?knej, s?onecznej pogodzie podziwiali uroki jesiennego lasu. Obserwowali warstwy lasu, ws?uchiwali si? w odg?osy dochodz?ce z g??bi, wykonywali przygotowane zadania i rozwi?zywali zagadki. Ciekawscy korzystali z lornetek i szkie? powi?kszaj?cych. Niektórym uda?o si? znale?? grzyby i ciekawe okazy przyrodnicze. Na polance spo?yli drugie ?niadanie, które w tej scenerii smakowa?o wyj?tkowo.
Z koszyczkami pe?nymi skarbów jesieni uczniowie wrócili do szko?y.

galeria


Dzie? Ch?opaka na sportowo

30 wrze?nia rodzice uczniów kl. II a ( wych. K. Sz?szo?) z okazji Dnia Ch?opaka zorganizowali zabawy integracyjno- sportowe po??czone z klasowym grillem. Konkurencje sportowe na ?wie?ym powietrzu wygrali ch?opcy, a w ?piewaniu najlepsze okaza?y si? dziewcz?ta.S?oneczna pogoda, ciekawe konkurencje , piosenki , upominki oraz pocz?stunek sprawi?y, ?e dzieci doskonale si? bawi?y i w doskona?ych humorach wróci?y do szko?y.

galeria


Mamy Certyfikat Jako?ci Kszta?cenia J?zyków !


Nasza szko?a za prac? w programie InstaLing otrzyma?a Certyfikat Jako?ci Kszta?cenia J?zyków. Jest to sukces systematycznej pracy uczniów klas IIa i b, ich nauczycieli ? p. M. Dydo i p. A. Hyjek oraz rodziców.


Dzie? Ch?opaka i? Dziewczyny
29 wrze?nia 2016 r. Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. Katarzyny Ostrowskiej i p. Anety Hyjek zorganizowa?
dyskotek? z okazji Dnia Ch?opaka i? Dziewczyny. G?ównym punktem imprezy by?y wybory Super Dziewczyny i Super Ch?opaka 2016. Kandydatki i kandydaci z klas IV-VI zmierzyli si? w wielu konkurencjach. Musieli wykaza? si? wiedz?, sprytem, umiej?tno?ciami kulinarnymi, tanecznymi oraz sprawno?ci? fizyczn?. Nad prawid?owym przebiegiem konkurencji czuwa?a komisja w sk?adzie: p. Karolina Kozio?, p. Magdalena ??cz oraz p. Monika Dydo. Walka by?a zaciek?a i wyrównana. Wszyscy zawodnicy spisali si? ?wietnie. Tytu? Super Dziewczyny 2016 zdoby?a Laura P?otnikiewicz z klasy IVb, a tytu? Super Ch?opaka otrzyma? Kamil Buziak z klasy VIb.
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

galeria


Od 21 wrze?nia zaczynamy zbiórk? kasztanów, ?o??dzi, orzechów dla zwierz?t na zim?. Zebran? karm? nale?y przynosi? do sali 19 codziennie z wyj?tkiem wtorków przed godz.8 do dnia 6 pa?dziernika.


W dniu 17 pa?dziernika odb?dzie si? zbiórka makulatury w ramach konkursu " Kultura a makulatura" przed kantorkiem p. wo?nego w godz. od 7.30 - 8.


Dnia 19. 09. 2016 r. (poniedzia?ek) odb?d? si? spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami:
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30
O godzinie 18:00 w ?wietlicu szkolnej odb?dzie si? spotkanie Rady Rodziców.


INFORMACJA DLA RODZICÓW Stypendium szkolne

Warunkiem ubiegania si? o przyznanie stypendium szkolnego jest z?o?enie Wniosku do Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mielcu, ul.?ukasiewicza 1c pokój nr 1 w terminie ustawowym do 15 wrze?nia 2016 r.

UWAGA:

Druk wniosku o stypendium dost?pny w MOPS Mielec. Kryterium dochodowe rodziny wynosi: 514 z?


Dzie? 9 wrze?nia 2016 r. (pi?tek) jest dniem wolnym od zaj?? dydaktycznych. ?wietlica pracuje zgodnie z planem. Kuchnia w tym dniu nie b?dzie wydawa? obiadów.
Dla dzieci, które w tym dniu nie b?d? mia?y zapewnionej opieki w domu, b?dzie zapewniona opieka nauczycieli w ?wietlicy szkolnej.

Deklaracja do pobrania


Rozpocz?cie roku szkolnego 2016/2017

odb?dzie si?

1 wrze?nia 2016 roku o godz. 10.00

dla klas Ia i Ib

w sali gimnastycznej


Rozpocz?cie roku szkolnego 2016/2017

odb?dzie si?

1 wrze?nia 2016 roku o godz. 10.00

dla klas II - VI

w salach lekcyjnych 

Autobus na Osiedle Wojs?aw w dniu 1 wrze?nia 2016 r.

 

Klasy

Godzina wyjazdu z

MKS po dzieci

Powrót

ze szko?y

I-VI

815

1030

 
 

 

SZKOLNY ZESTAW PODR?CZNIKÓW

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO KLASY VI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU

pobierz


Dzie? konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

w ka?dy ostatni czwartek miesi?ca w godz. 16.00 - 17.00.


Uroczyste zako?czenie Roku Szkolnego 2015/2016

odb?dzie si? 24 czerwca 2016 roku

- dla klas I ? III godz. 8.00 ? sala gimnastyczna

- dla klas IV ? VI godz.10.00 ? sala gimnastyczna

Po uroczysto?ci na sali gimnastycznej odb?d? si? spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami.

Msza ?wi?ta na zako?czenie Roku Szkolnego 2015/2016 - godz. 9.00

Dyrekcja Szko?y Podstawowej nr 2 w Mielcu oraz Grono Pedagogiczne ?yczy wszystkim s?onecznych i radosnych wakacji.

Odjazdy autobusów szkolnych w dniu 24.06.2016 r.

Klasy

Ilo?? uczniów

Godzina wyjazdu

z MKS

Powrót

ze szko?y

I-III

46

715

1000

IV-VI

45

815

1100

 
Szanowni Pa?stwo
W imieniu Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka przekazujemy link do listu okoliczno?ciowego skierowanego do Uczniów z okazji zako?czenia roku szkolnego.
List dost?pny jest pod linkiem: http://brpd.gov.pl/node/41460


Z ?YCIA SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 2 w MIELCU ROK SZKOLNY 2015/2016 - prezentacja


SZKOLNY KONKURS 1z10

10 czerwca w naszej szkole odby?a s? IV edycja Szkolnego Konkursu 1z10 klas VI. Zwyci?zcami IV edycji zostali:
Mateusz Dzia?owski z kl. Via
Katarzyna Trzpis z kl. VIb
Karolina Adamczyk z kl. VIa


Podnosimy jako?? kszta?cenia j?zyków - udzia? w Programie Insta.Ling dla Szkó?
Po raz pierwszy nasza szko?a bra?a udzia? w VI Edycji Programu Insta.Ling dla Szkó?. Dzi?ki Programowi dzieci szybko, skutecznie i w atrakcyjnej formie ucz? si? s?ówek. Uczniowie klas IIA i IIIA bardzo aktywnie dzia?ali w programie w semestrze letnim roku szkolnego 2015/2016. W klasie IIIA uczniowie mogli doskonali? j?zyk angielski pod kierunkiem p. M. Dydo, za? w klasie IIA uczniowie ?wiczyli ortografi? polsk? pod kierunkiem p. A. Hyjek.
Serdecznie dzi?kujemy uczniom tych klas za wspó?prac? i zapraszamy do udzia?u w VII edycji projektu, która ruszy ju? we wrze?niu 2016 r.
Szczegó?owe informacje na temat programu mo?na znale?? na stronie https://instaling.pl/ Zach?camy do wspó?pracy


Osi?gni?cia sportowe naszych uczniów
? W I Edycji Turnieju ?Handball Mini Ligi? dla klas V-VI mieleckich szkó? podstawowych w pi?ce r?cznej rozgrywany w hali sportowej SP Nr 11 w Mielcu, uczniowie naszej szko?y wygrali wszystkie mecze z pozosta?ymi szko?ami zajmuj?c I miejsce.
Uczniowie, którzy osi?gn?li ten sukces:
Burczy Damian, Kozio? Kamil, Chamerski Igor, Trybulec Wojciech, Mikulski Konrad, Dzia?owski Mateusz, Smoli?ski Adrian, Parys Damian, Trzpis Kacper, Kaczmarczyk Weronika, Dobosz Krzysztof.
Wyró?nieni: Burczy Damian ? bramkarz i Dzia?owski Mateusz ? rzuci? najwi?cej bramek.
? I miejsce w ?Lidze Szkó? Podstawowych? w Mielcu w mini pi?ce r?cznej ch?opców w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie naszej szko?y Ponownie wygrali wszystkie mecze z pozosta?ymi szko?ami.
? II miejsce w ?Powiatowych Igrzyskach M?odzie?y Szkolnej? w mini pi?ce r?cznej dziewcz?t.
Uczennice bior?ce udzia? w tym cyklu rozgrywek: Dzia?owska A., Kru?el E., Bi?kowska K., Kaczmarczyk W., Roman E., Krawczyk M., Zi?tek Z., Adamczyk K., Harla S.


MISTRZ PI?KNEGO S?OWA 2016
W dniu 1 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu odby? si? konkurs logopedyczny ?Mistrz Pi?knego S?owa? dla uczniów klas III. Organizatorkami czwartej ju? edycji konkursu by?y p. Katarzyna Ostrowska i p. Elwira Borkowska. Konkurs poprowadzi?a uczennica klasy VI ?a? Sabina Harla w towarzystwie Karoliny Adamczyk i Natalii Klaus, które zaprezentowa?y wiersz ?Lokomotywa?. Uczestnicy rywalizacji stan?li przed trudnymi zadaniami. Pierwszym z nich by?a recytacja samodzielnie przygotowanego wiersza. Druga konkurencja polega?a na bezb??dnym przeczytaniu wylosowanego wcze?niej tekstu. Trzecim za? zadaniem by?o wyra?ne zaprezentowanie zda? ? tzw. ?ama?ców j?zykowych.
Wszyscy trzecioklasi?ci spisali si? ?wietnie!
Wyst?py konkursowe ocenia?o jury w sk?adzie: Pani Wicedyrektor Ewa Ma?ek,Pani Aneta Hyjek i Pani Lucyna Gudz. Komisja wy?oni?a zwyci?zc? rywalizacji ? Klaudi? Durak z klasy III a
Gratulujemy Mistrzyni Pi?knego S?owa 2015 i ?yczymy dalszych sukcesów!


WYBORY DO SAMORZ?DU UCZNIOWSKIEGO
W dniu 8 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odby?y si? wybory do nowego Samorz?du Uczniowskiego.
Przewodnicz?c? szko?y na rok szkolny 2016/2017 zosta?a Klaudia Kapinos z klasy Vb.
Funkcj? wiceprzewodnicz?cych obejm? za? Maja Burek z klasy Va oraz ?ukasz S?omba z klasy IVa.
Gratulujemy i ?yczymy samych sukcesów.


Zwiedzamy Muzeum Lalek w Pil?nie i Skansen w Lipinach
8 czerwca uczniowie klas I wraz z wychowawczyniami K.Sz?szo?, G.Podsiad?o, R.Winiarz odbyli autokarow? wycieczk? do Muzeum Lalek w Pil?nie.
W trakcie trwania wycieczki dzieci zwiedzi?y wystaw? lalek historycznych, wspó?czesnych i bajkowych. Pani przewodnik zaprowadzi?a nas tak?e do pracowni krawieckiej, gdzie zostali?my zapoznani z metod? wykroju, szycia i haftu ubranek dla lalek. Na ,,Babcinym Strychu? dzieci ogl?dn??y spektakl ?wiat?a i d?wi?ku pt. ?Bajki z mora?em?.
Oprócz zwiedzania wystaw dzieci uczestniczy?y w warsztatach , podczas których w?asnor?cznie wykona?y kukie?k? postaci bajkowej. Zaj?cia te dostarczy?y im wiele rado?ci.
W drodze powrotnej uczniowie podziwiali chaty krasnoludków oraz miniaturow? wie? reymontowsk? w Skansenie w Lipinach. W ?Gospodzie u Wied?my? zjedli wyj?tkowo smaczne pierogi. Pe?ni wra?e? , z pami?tkowymi kukie?kami ,pierwszoklasi?ci wrócili do domów.

galeria


W dniu 3czerwca br. odby?o si? w naszej szkole uroczyste rozdanie nagród laureatom i finalistom Mi?dzyszkolnego Konkursu J?zyka Angielskiego dla klas III ?PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT ?? pod honorowym patronatem Urz?du Miasta Mielec.
Go?ci powita?a pani Dyrektor Daria Warzecha. Nast?pnie w wyst?pili uczniowie klasy IIb w przedstawieniu ?Snow White and seven dwarfs?.
Wszyscy laureaci i finali?ci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urz?d Miasta Mielca.
Gratulujemy wysokiego poziomu umiej?tno?ci j?zykowych i zapraszamy na kolejn? edycj? konkursu ju? za rok.


DZIECI?CA RADA MIASTA
W dniu 2 czerwca 2016 r. delegacja uczniów z klasy VIa pod opiek? p. Katarzyny Ostrowskiej uczestniczy?a w obradach Dzieci?cej Rady Miasta. Spotkanie odby?o si? w Urz?dzie Miasta. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele wszystkich szkó? podstawowych z terenu Mielca. Spotkanie poprowadzili uczniowie ze Szko?y Podstawowej nr 6. M?odzi radni mieli okazj? zapyta? Pana Prezydenta Daniela Kozd?b? o przysz?o?? naszego miasta i porozmawia? z w?adzami o problemach nurtuj?cych m?odzie?. Spotkanie zako?czy?o si? pami?tkowym zdj?ciem. Nast?pnie uczniowie udali si? na s?odki pocz?stunek.


Dzie? Dziecka uczniowie naszej szko?y weso?o i aktywnie sp?dzili na terenach zielonych Hotelu Rado pod opiek? nauczycieli i wychowawców.

galeria_a


NIECH ?YJ? MAMA I TATA!

Jak co roku, w ostatnich dniach maja i na pocz?tku czerwca uczniowie klas I ? III ?wi?towali Dzie? Mamy i Taty. Zaproszeni go?cie mieli okazj? obejrze? przedstawienia, ta?ce, wys?ucha? piosenek i wierszy w wykonaniu swoich pociech. Otrzymali równie? ró?norodne upominki.

Kochanym rodzicom ?yczymy u?miechu, zdrowia, du?o wolnego czasu i wspania?ych chwil ze swoimi dzie?mi.

galeria


 

Dzie? Godno?ci Osób z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?
W dniu 18 maja 2016 r. delegacja uczniów Szko?y Podstawowej nr 2 (pod opiek? p. Katarzyny Ostrowskiej i p. Anety Hyjek) uczestniczy?a w Marszu Godno?ci Osób z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?. Impreza rozpocz??a si? przed Urz?dem Miasta, gdzie przedstawiciele osób niepe?nosprawnych odebrali symboliczne klucze do miasta. Nast?pnie barwny pochód przeszed? ulicami miasta w kierunku Placu Armii Krajowej. Na miejscu uczestnicy marszu wypu?cili do nieba symboliczne baloniki koloru pomara?czowego. Pó?niej nast?pi?y przemówienia przedstawicieli w?adz i stowarzysze?. Po cz??ci oficjalnej rozpocz??y si? wyst?py zespo?ów ze szkó? i placówek wspomagaj?cych osoby niepe?nosprawne.
Tradycyjne ju? obchody Dnia Godno?ci Osób z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn? s? doskona?? okazj?, by u?wiadomi? uczniom naszej szko?y potrzeb? tolerancji wobec osób niepe?nosprawnych ?yj?cych obok nas.


?Pal?cy temat ? niska emisja?

24 maja 2016 r. w Ko?ció?ku ?w. Marka nad Wis?ok? odby? si? niecodzienny happening z okazji Dnia Ziemi pod has?em ?Pal?cy temat ? niska emisja?. Przez ca?y kwiecie? uczniowie pisali listy dla Ziemi, w których zobowi?zali si? do rodzinnych dzia?a? na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego. Uczniowie zorganizowali mi?dzynarodow? konferencj? dotycz?c? ?czystej? emisji, na której debatowali o sposobach zmniejszania emisji truj?cych gazów i py?ów do atmosfery. W czasie happeningu by?y te? pokazy ta?ca, chóru szkolnego. mody ekologicznej. Uczestnicy mogli te? pomarzy? o wakacjach i zaznaczy? swoje wymarzone miejsce wypoczynku na przygotowanych, ogromnych mapach ?wiata, pami?taj?c o potrzebie ich ochrony.

galeria


Dnia 19 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Mielcu odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród w Mi?dzyszkolnym Plastycznym Konkursie Ekologicznym "Ziemia - nasza planeta". Wp?yn??o 91 prac we wszystkich kategoriach z SP nr 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13.
W wyniku analizy wszystkich nades?anych prac przyznano w ka?dej miejsca od I do III oraz wyró?nienia, ??cznie wy?oniono 12 laureatów.
Z naszej szko?y 3 uczennice zdoby?y nagrody:
Grupa wiekowa klas pierwszych
II miejsce - Ma?gorzata Hyjek SP 2 ? op. Krystyna Sz?szo?
III miejsce - Aleksandra Roman SP 2 ? op. Krystyna Sz?szo?
Grupa wiekowa klas trzecich
Wyró?nienie ? Natalia Miodunka SP 2 ? op. Renata Cisowska


Uczennice klasy VI b Emilia Roman i Katarzyna Trzpis zosta?y laureatkami Miejskiego Konkursu Bibliotecznego Na Projekt Ok?adki Lektury Szkolnej. Wr?czenie nagród odby?o si? 23 maja w Zespole Szkó? nr 2 w Mielcu.


W dniu 16 maja 2016 roku w naszej szkole po raz kolejny odby? si? Szkolny Konkurs Polonistyczny klas III. Polega? on na bezb??dnym napisaniu dyktanda oraz na pracy z tekstem. Spo?ród uczestników jury w sk?adzie p. E. Stanko i p. K. Ostrowska wy?oni?o zwyci?zców, którzy b?d? reprezentowa? nasz? szko?? w konkursie mi?dzyszkolnym w SP 9:
S? to:
1) Kamila Sz?szo? (kl. III b)
2) Klaudia Durak (kl. III b)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!


W dniu 13 maja 2016 roku odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs Matematyczny Klas III, zorganizowany przez Szko?? Podstawow? nr 3 w Mielcu. Celem konkursu by?o sprawdzenie umiej?tno?ci matematycznych uczniów.
Reprezentanci naszej szko?y, wy?onieni podczas szkolnych eliminacji, poradzili sobie znakomicie!
Karol Ochab (kl. III b) zaj?? I miejsce
Julian Madej (kl. III a) zdoby? wyró?nienie

Sk?adamy gratulacje i ?yczymy sukcesów w dalszych etapach nauki.


19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu odby?o si? wr?czenie nagród dla laureatów Miejskiego Konkursu Historycznego klas IV i V.
Tytu? laurata uzyska?y trzy uczennice naszej szko?y tj. Patrycja Wilk, Aleksandra Krepa,i Klaudia Kapinos.Uczennice przygotowywala p. Ewa Szczeci?ska.


15 kwietnia 2016 roku w SCK odby?o si? wr?czenie nagród dla dzieci, które osi?gn??y sukces w Powiatowym Konkursie J?zyka Angielskiego, organizowanym przez Szko?? J?zyków Obcych EUREKA pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca.
Uczennica SP2 Mielec Aleksandra Hyjek zdoby?a IV miejsce, przygotowywana przez p. Ma?gorzat? Babul?.


KONKURS POLONISTYCZNY
Sukcesem zako?czyl sie udzia? uczniów naszej szko?y w Miejskim Konkursie Polonistycznym dla klas IV V.
Troje uczestników zdoby?o tytu? laureata - Emilia Boro?, Zuzia Jab?o?ska i Karol Go??b z klasy Va.
Uczniami opiekowa?a si? p. Barbara Kopera.


XIV Mi?dzyszkolna Olimpiada Sportowa Klas III
W dniu 6 maja 2016 r odby?a si? XIV Mi?dzyszkolna Olimpiada Sportowa Klas III
o Puchar Dyrektora ds. Edukacji Urz?du Miejskiego w Mielcu.
Olimpiad? sportow? zorganizowa?a Szko?a Podstawowa nr 6 w Mielcu.
Konkurencje sportowe przygotowane przez organizatorów mia?y na celu popularyzacj? aktywnego trybu ?ycia w?ród uczniów, jednocze?nie da?y mo?liwo?? sprawdzenia swojej sprawno?ci fizycznej.
Zawodnicy naszej szko?y zaj?li I miejsce, tym samym zdobyli Puchar Dyrektora ds. Edukacji Urz?du Miejskiego w Mielcu.
Nasz? szko?? reprezentowali:
1. Katarzyna Dudek (kl. III b, wych. R. Cisowska)
2. Oliwia Król (kl. III a, wych. E. Borkowska)
3. Laura P?otnikiewicz (kl. III b)
4. Alicja Trojanowska (kl. III a)
5. Julia Maziarz (kl. III b)
6. Julian Madej (kl. III a)
7. Miko?aj Pogoda (kl. III b)
8. Damian Trybulec (kl. III a)
9. Jakub Kapinos (kl. III b)
10. Nikodem Dziekan (kl. III a)
11. Micha? Kr??el (kl. III b)
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i ?yczymy dalszych sportowych sukcesów!


Mi?dzykulturowa lekcja w SP2.

W dniu 05.05.2016 z inicjatywy p. Anety Hyjek i p. Moniki Dydo nasz? szko?? odwiedzili go?cie z Meksyku (Migel), Hiszpanii (Andres) i Belgii (Denis). Uczniowie klas II I III mieli okazj? pozna? kultur? i obyczaje, jakie panuj? w innych krajach. Spotkaniu towarzyszy?a przyjazna atmosfera oraz dobra zabawa. Zaj?cia z udzia?em mi?dzynarodowych go?ci to lekcja tolerancji, ?yczliwo?ci oraz otwarto?ci na inne narodowo?ci, odmienn? kultur?, tradycj? i zwyczaje oraz okazja do doskonalenia umiej?tno?ci j?zykowych. W wyj?tkowych sytuacjach pomoc? w porozumieniu si? z go??mi s?u?y?a nauczycielka j?zyka angielskiego p. Monika Dydo.
galeria


Rocznic? Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczcili?my w naszej szkole uroczyst? akademi? pod has?em "Wolno??, Naród, Ojczyzna" przygotowan? przez uczniów klasy Va oraz klasy Ia pod opiek? pani Agnieszki Kr??el, a tak?e chóru szkolnego przygotowanego przez pana Waldemara Ozg?.

galeria


Mi?dzyszkolny Konkurs o Krajach Angloj?zycznych

28 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu odby? si? II Etap Mi?dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj?zycznych. Uczniowie naszej szko?y zaznaczyli swoj? obecno?? sukcesami:
Martyna Muras kl.IV b- I miejsce
Jakub Basara kl. IV b- wyró?nienie
Emilia Boro? kl. Va- wyró?nienie
Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

 


Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego ?Primary School Tournament ?.
W poniedzia?ek 25 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odby? si? Mi?dzyszkolny Konkurs J?zyka Angielskiego dla klas III ?PRIMARY SCHOOL TOURNAMENT ??.W potyczkach j?zykowych udzia? wzi??o 17 uczniów z 6 szkó?.
Laureatami konkursu zostali :
Rad?owska Wiktoria ? SP 3
P?giel Kamila ? SP 3
Julia Bodziony ? SP 6
Pietruszka Emilia ? SP 9
Be?ch Noemi ? SP 13
Finalistami zostali:
Trojanowska Alicja ? SP 2
Ogórek Konrad ? SP 2
Tomczak Maja ? SP 6
Mrozik Oliwier ? SP 6
Pazdan Amelia ? SP 6
Petrykowski Samuel - SP 6

Wszyscy uczestnicy otrzymali s?odki pocz?stunek. Konkurs zorganizowa?a nauczycielka j?zyka angielskiego Monika Dydo.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zach?camy do dalszej nauki j?zyka angielskiego.

galeria


PROFILAKTYKA W SP2
W ?rod? ? 27 kwietnia uczniowie klas I ? VI uczestniczyli w zaj?ciach profilaktycznych, których tematem by?y ?Zasady prawid?owej komunikacji?. Zaproszone aktorki w przyst?pny i ciekawy sposób wyja?nia?y znaczenie ró?nych gestów oraz ich rol? w porozumiewaniu si?. Uczniowie z wielkim zaanga?owaniem i zainteresowaniem brali udzia? w spektaklu.


KONKURS MATEMATYCZNY
26 kwietnia w naszej szkole odby? si? Szkolny Konkurs Matematyczny uczniów klas III. Komisja konkursowa w sk?adzie: E. Stanko, A. Hyjek, A. Krajewska wy?oni?a zwyci?zców.
I miejsce ? Karol Ochab (kl. III b)
II miejsce ? Julian Madej (kl. III a)

Wyró?nienia w konkursie otrzymali: Konrad Ogórek, Miko?aj Pogoda, Kamila Sz?szo? i Maja Stelmach.
Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy sukcesów w Mi?dzyszkolnym Konkursie Matematycznym w SP 3.


Szanowni Rodzice!
Zach?cajcie swoje dzieci do cz?stego si?gania po ksi??k?,
do odwiedzania biblioteki i czytania!


Dlaczego warto czyta??
Czytanie to wiedza i m?dro??
Dzi?ki czytaniu poszerza si? nasza wiedza ogólna, odkrywamy to, co by?o dotychczas nieznane i wnikamy w to, co chcemy pozna? lepiej. Poprzez czytanie wzrasta poziom naszej inteligencji i rozwijamy swoje zainteresowania. Osi?gamy swobod? w my?leniu i mówieniu.
Czytanie to przygoda, która wci?ga i sk?ania do my?lenia
Czytaj?c, wraz z bohaterami ksi??ek wyruszamy w podró? w czasie i przestrzeni. Razem z nimi prze?ywamy przygody, staramy si? rozwik?a? zagadki i dylematy, wyobra?amy sobie ?wiat, który rz?dzi si? niesamowitymi prawami.
Czytanie pomaga, uczy empatii i wra?liwo?ci
Ksi??ka ma warto?? terapeutyczn?. Pomaga w rozwi?zywaniu problemów, nastawia optymistycznie do otoczenia i uczy wra?liwo?ci, wspó?czucia, umiej?tno?ci dzielenia si? z innymi, tolerancji.
Czytanie kszta?tuje charakter i osobowo??
Wiemy, co jest dobre, a co z?e. Przek?ada si? to tak?e na nasz? osobowo?? i na to jakimi warto?ciami kierujemy si? w ?yciu. Uczymy si? moralno?ci i etyki.
Czytanie to przyjemno??,
Pomaga si? odpr??y? i zrelaksowa?.


CZYTELNICZE INSPIRACJE
Na dolnym korytarzu pojawi?o si? bardzo ciekawe miejsce, gdzie mo?na nakleja? swoje propozycje ksi??ek, które s? dla was bardzo szczególne.
W XXI wieku, w p?dz?cym ci?gle ?wiecie, ludzie, którzy kochaj? literatur?, chcieliby aby jak najwi?cej dzieci si?ga?o po ksi??ki.
Czytelnicy naszej szkolnej biblioteki, pomó?cie budowa? ch?? czytania, odkrywania i dzielenia si? tym, co w ksi??kach najpi?kniejsze. Celem akcji jest zach?cenie do czytania.

Samorz?d Uczniowski i Biblioteka Szkolna

galeria


DZIE? ZIEMI
W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 mia?y miejsce obchody z okazji Dnia Ziemi zorganizowane przez Samorz?d Uczniowski.
21 kwietnia wszyscy uczniowie mieli okazj? zaprezentowa? si? w strojach ekologicznych wykonanych samodzielnie z surowców wtórnych. By?o ciekawie i kolorowo. Na szczególn? uwag? zas?uguje kreatywno?? uczniów naszej szko?y. Kreatywno?ci tak?e nie zabrak?o podczas wykonywania Eko-zabawek, których wystaw? mo?na by?o podziwia? na korytarzu szkolnym. 22 kwietnia obchody Dnia Ziemi zosta?y podsumowane audycj? przez radiol?. Wszyscy uczniowie mogli wys?ucha? wywiadu z Ziemi? oraz piosenek ekologicznych.

?Co to jest przyroda??
Danuta Gellnerowa


Co to jest przyroda?
- To drzewa i kwiaty,
li?cie i woda.
Motyl nad ??k?,
bia?a stokrotka.
- Przyroda jest wokó?,
wsz?dzie j? spotkasz!
Ptak roz?piewany,
graj?ce ?wierszcze ...
- Powiedzcie prosz?,
co jeszcze, co jeszcze?
- Kochaj przyrod?!
Szanuj przyrod?!
Omijaj w lesie
Sadzonki m?ode!
- Szanuj przyrod?!
Kochaj przyrod?!
Kwiatom w doniczkach
nie ?a?uj wody!
Dbaj o trawniki!
Niech ko?o domu
b?dzie weso?o!
B?dzie zielono!

galeria


XIX Mi?dzyszkolny Konkurs Edukacji ?rodowiskowej

W dniu 22 kwietnia 2016 r w Szkole Podstawowej nr 11 w Mielcu odby? si? XIX Mi?dzyszkolny Konkurs Edukacji ?rodowiskowej dla klas III.
Konkurs sk?ada? si? z dwóch form:
1) Turniej 3 osobowych dru?yn sprawdzaj?cy wiadomo?ci ze ?rodowiska spo?eczno-przyrodniczego z elementami ekologii.

Reprezentanci naszej szko?y tj. Jakub Cis?o ( kl. III a), Klaudia Durak (kl. III b), Rados?aw Palim?ka (kl. III b) zaj?li w konkursie wiedzy III miejsce.

2) Konkurs literacko ? plastyczny polegaj?cy na wykonaniu w trakcie trwania konkursu komiksu o tematyce zwi?zanej z ochron? wody.


Reprezentantki naszej szko?y tj. Alicja Trojanowska (kl. III a) i Katarzyna Dudek (kl. III b) zaj??y w konkursie literacko ? plastycznym II miejsce.


Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!
Do konkursów uczniowie przygotowani zostali przez wychowawców; Pani? Renat? Cisowsk? (III b)
i Elwir? Borkowsk? (III a).


TYDZIE? G?O?NEGO CZYTANIA

?Czytanie ksi??ek to najpi?kniejsza zabawa, jak? sobie ludzko?? wymy?li?a?
Wis?awa Szymborska


W dniach 11-15 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odby? si? Tydzie? G?o?nego Czytania zorganizowany przez Bibliotek? Szkoln? i Samorz?d Uczniowski. Uczennice z klasy VIa czyta?y swoim m?odszym kolegom i kole?ankom fragmenty ksi??ki z serii ?Nela Ma?a Reporterka?. Nela, autorka i bohaterka lektury podró?uje od 5 roku ?ycia. Dzi? jest najm?odsz? reporterk? ?wiata
i prowadzi w?asny program, w którym przybli?a widzom swoje przygody.
Lektura ta zafascynowa?a uczniów klas I-III. Z zapartym tchem s?uchali ciekawych opowie?ci i codziennie niecierpliwie czekali na kolejne fragmenty
niesamowitej ksi??ki.

galeria


19 marca 2016 r. w Rzeszowie odby? si? III etap Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Uczennica klasy VIa Karolina Gudz uzyska?a tytu? finalisty konkursu. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów w nauce.

Uczennic? przygotowywala p. Ewa Szczeci?ska.


"MNIE TA ZIEMIA O INNYCH DRO?SZA".

Uczniowie: Emilka Boro? kl. Va, Iga Kopera kl.IV b, Kuba Basara kl. IV b zostali laureatami Miejskiego Konkursu Ekologicznego "Mnie ta ziemia od innych dro?sza".
Opiekunem uczniów jest p. Bo?ena Burda.

galeria


28 kwietnia 2016 r. w SP2 w Mielcu odb?d? si? spotkania z rodzicami.
Harmonogram spotkania :
- godz. 17.00 - "Cyberprzemoc" - prelekcja dla rodziców uczniów klas I - VI (sala gimnastyczna)
- godz. 17.30 - spotkania z wychowawcami klas


W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mielcu przeprowadzony zostanie sprawdzian dla uczniów klas VI.
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 ? 5 kwietnia jest dniem wolnym od zaj?? dydaktyczno-wychowawczych.


WITAJ WIOSNO!!!
W poniedzia?ek 21 marca uczniowie naszej szko?y na sportowo witali nie?mia?o budz?c? si? wiosn?. Ju? od rana szko?a t?tni?a ró?nymi kolorami ? ka?dy rocznik mia? przydzielony kolor, jaki tego dnia reprezentowa?. Podczas spotkania na sali gimnastycznej zorganizowanego przez SU, w sportowo ? wiosenny nastrój wprowadzili nas uczniowie ze starszych klas, którzy wierszem, ta?cem , dobr? rad? zach?cali do aktywno?ci na ?wie?ym powietrzu. Ka?da z klas przygotowa?a te? radosny okrzyk na sportowe powitanie wiosny. Imprez? uwie?czy?a piosenka w wykonaniu klas II-gich. Po cz??ci oficjalnej rozpocz??y si? zawody sportowe mi?dzy poszczególnymi klasami IV-VI. Rozgrywki pi?ki r?cznej i koszykówki odbywa?y si? pod bacznym okiem p. Bogusiaka. Jedni wygrali, inni przegrali, ale przecie? liczy si? tylko sport i dobra zabawa...

galeria


Zdrowych, pogodnych ?wi?t Wielkanocnych,
pe?nych wiary, nadziei i mi?o?ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka? w gronie rodziny
i w?ród przyjació?
oraz weso?ego Alleluja


?yczy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP2 w Mielcu


POEZJA I MY

W dniu 11.03.2016 roku w naszej szkole odby? si? XIX Szkolny Konkurs Recytatorski pod has?em ?Poezja i my?.
W konkursie wzi?li udzia? uczniowie klas I ?III.
I miejsce zaj?? Konrad Ogórek z klasy III b
II miejsce zaj?? Kamil Jachyra z klasy II b
III miejsce zaj??a Maria Trzpis z klasy I a

Wymienieni uczniowie reprezentowali nasz? szko?? w XIX Mi?dzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odby? si? 15.03.2016r w Szkole Podstawowej
nr 1 w Mielcu.
W konkursie mi?dzyszkolnym w tym roku wyró?niony zosta? ucze? klasy II b ? Kamil Jachyra, który zaprezentowa? wiersz D. Wawi?ow ? ?Daktyle?

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!


CIEKAWE SPOTKANIE

4 marca uczniowie klasy II b (wych. E. Stanko) po raz kolejny uczestniczyli w lekcji z cyklu ?Spotkania z ciekawymi lud?mi?. Tym razem w klasie go?ci? lekarz ortopeda ? pan Olaf ?urawski. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w zaj?ciach. Dowiedzieli si? jakie urazy gro?? dzieciom, jak im zapobiega? oraz jaki wp?yw ma ruch na rozwój i zdrowie cz?owieka. Najwi?ksz? atrakcj? by?y przyniesione rekwizyty: szkielet cz?owieka, gips, no?yce i pi?a do ciecia gipsu. Niektórzy mogli na w?asnej skórze przekona? si?, jaki jest urok noszenia gipsu na r?ce.
Sk?adamy serdeczne podzi?kowanie panu ?urawskiemu za okazan? cierpliwo??, po?wi?cony czas i przekazanie cennych wiadomo?ci.

galeria


Wielkopostne rekolekcje

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mielcu

14-16.03.2016 r.

 

Poniedzia?ek 14 marca 2016 r.

9.30 Nauka rekolekcyjna klas I-III

10.00 Msza ?wi?ta na rozpocz?cie rekolekcji z nauk? rekolekcyjn? klasy I-VI

10.45 Nauka rekolekcyjna klas IV-VI

 

Wtorek 15 marca 2016 r. (DZIE? SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ)

10.00 Droga krzy?owa klas I-VI

Adoracja krzy?a z krótk? nauk? ( z przygotowaniem do spowiedzi)

11.00 Spowied? dla uczniów klas III-VI

 

?roda 16 marca 2016 r. (ZAKO?CZENIE REKOLEKCJI)

11.00 Nauka rekolekcyjna klas I-III

10.00 Msza ?wi?ta klasy I-VI

10.45 Nauka rekolekcyjna IV-VI


Dokumenty do pobrania

wniosek zg?oszenieFerie zimowe od 15.02.2016r. do 26.02.2016r.

?yczymy udango wypoczynku

Plan zaj?? sportowo rekreacyjnych w SP2


PROFILAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

w Mielcu

Program profilaktyczny jest jednym z wa?niejszych dokumentów reguluj?cych prac? szko?y. Uczniowie z klas 4 - 6 wzi?li udzia? w multimedialnych zaj?ciach profilaktycznych. Uczestnicy dowiedzieli si? o narastaj?cym ostatnio problemie cyberprzemocy ,jakie s? jego skutki ? równie? prawne, u?wiadomili sobie, jak pozornie niewinny niekiedy ?art mo?e sta? si? przyczyn? dramatu .Uzale?nienie od komputera i Internetu ? to temat przygotowany dla uczniów klas czwartych. Zaj?cia dotyczy?y bardzo powa?nego, cho? cz?sto bagatelizowanego i trudnego do rozpoznania na?ogu. Uczniowie dowiedzieli si? , ?e jest to uzale?nienie równie gro?ne jak inne i niesie ze sob? wiele powa?nych konsekwencji ? zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i funkcjonowania w grupach spo?ecznych, poczucia w?asnej warto?ci, umiej?tno?ci interpersonalnych itp. Materia?y filmowe pomog?y uczniom rozpozna? symptomy uzale?nienia u siebie lub bliskiej osoby. G?ównym celem przeprowadzonych zaj?? by?o zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

Jadwiga Mleczko ? pedagog szkolny


NIECH ?YJ? BABCIE I DZIADKOWIE
W tym roku ?wi?to bab? i dziadziów obchodzone by?o w naszej szkole przez tydzie? ? od 20.01 do 26. 01. Uczniowie klas I ? III wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali bardzo bogaty i ró?norodny program artystyczny. By?y inscenizacje, teatrzyki, ta?ce, wiersze i piosenki. W?asnor?cznie wykonane laurki i inne upominki sprawi?y babciom i dziadziom wiele rado?ci i wzrusze?. Przy kawie, herbacie i ró?nych s?odko?ciach go?cie mi?o sp?dzili czas wraz ze swoimi wnucz?tami.
WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADZIOM ?YCZYMY ZDROWIA I U?MIECHU.

galeria


Szko?a Podstawowa nr 2 w Mielcu

zaprasza na

11 lutego 2016 r. w godz. od 16:00 do 18:00

Zapisy do klas I rozpoczynamy od 1 marca 2016 r.

codziennie w sekretariacie szko?y w godz. od 8:00 do 14:00

 


W dniu 28.01.2016 r. odb?d? si? spotkania z rodzicami:

kl. I-III o godz. 17.00

kl. IV-VI o godz. 17.30

O godz. 1630 w sali gimnastycznej p. Joanna Zacharska przeprowadzi pogadank?

na temat ?Trzymaj form? ? uczenie umiej?tno?ci s?u??cych zdrowemu stylowi ?ycia?.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I-III.


JAK KARNAWA?, TO ZABAWA!
We wtorek -5 stycznia uczniowie klas I ? VI bawili si? przy doskona?ej muzyce z animatorami zespo?u Alternatywa na zabawie choinkowej.


Warsztaty muzyczne w kl I c

16 grudnia uczniów kl. I c odwiedzi? tata Natalki, który przeprowadzi? wspania?? lekcj? muzyczn?. Dzieci dowiedzia?y si? jak zbudowana jest gitara klasyczna oraz elektryczna a tak?e jak powstaje d?wi?k w obu instrumentach. Ka?dy ucze? mia? okazj? spróbowa? zagra? krótk? melodi?. Dzieci by?y bardzo zainteresowane a utwory elektrycznej gitary ?porwa?y? je do ta?ca.


 

Nadziei ? by nie opuszcza?a,
rado?ci ? by rozwesela?a,
mi?o?ci ? by obrodzi?a,
dobroci ? by zawsze by?a ? ?
?ycz? z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy SP2 w Mielcu


W ?WI?TECZNYM NASTROJU...

18 grudnia uczniowie klasy II a wraz z wychowawczyni? (A. Hyjek) zaprosili do klasy swoich m?odszych kolegów i kole?anki, a po po?udniu równie? rodziców na przedstawienie przygotowane z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Scenki jase?kowe bogato przeplatane by?y tradycyjnymi kol?dami, pastora?kami i wspó?czesnymi piosenkami ?wi?tecznymi. Dzieciom z powodzeniem uda?o si? wprowadzi? go?ci w ?wi?teczny nastrój.


Dzie? 05.01. 2016 r. jest dniem wolnym od zaj?? dydaktycznych. W tym dniu odb?d? si? zabawy choinkowe w naszej szkole.

KLasy I - III od godziny 9.00 - 11.00 (autobus szkolny przywozi uczniów o godz. 8.30 (POM), a odwozi o godz.11.30)

Obiad dla uczniów kl.I-III o godz. 11.00

KLasy IV - VI od godziny 11.00 - 13.30 (autobus szkolny przywozi uczniów o godz. 11.00 (POM), a odwozi o godz.13.40)

Obiad dla uczniów kl.IV- VI o godz. 11.15

?wietlica pracuje zgodnie z rozk?adem zaj??.


 

Miko?aj w SP2 w Mielcu


FINA? ?WI?TECZNEJ PACZKI W SP2

Zako?czy?a si? si? akcja charytatywna - ?wi?teczna Paczka. Dzi?ki Pa?stwa pomocy, wszystkie potrzebuj?ce rodziny zostan? obdarowane. Przygotowano 35 paczek ?wi?tecznych. Darczy?com bardzo dzi?kujemy.

Samorz?d Szkolny


POMAGAMY

W naszej szkole, ju? po raz kolejny przygotowujemy ?wi?teczn? paczk? dla potrzebuj?cych rodzin. Zwracamy si? z pro?b? o pomoc w tej akcji charytatywnej m. in. w przekazaniu produktów spo?ywczych (?wi?tecznych) do wychowawców klas. Akcja b?dzie trwa?a od 7- 9 grudnia 2015 r. Za pomoc w przygotowaniu paczek serdecznie dzi?kujemy

?Cz?owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi?

?w. Jan Pawe? II


ZABAWA W KULKOLANDZIE

1.12. 2015 r. uczniowie klas IIa,IIb, IIc, a 3.12.2015 uczniowie klasie I a i I b wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zabawie miko?ajkowej w KULKOLANDZIE w Mielcu. Dzieciom wiele rado?ci sprawia?y zabawy z animatorami przy muzyce. Na zako?czenie dla wszystkich czeka? ma?y pocz?stunek. Mi?o i przyjemnie sp?dzili?my ten czas.


Zabawa Andrzejkowa pierwszaków na sportowo .

W naszej szkole nie brakuje okazji do wspólnej zabawy. I tak 27 listopada uczniowie klas pierwszych Ib i Ic obchodzili "Andrzejki". Nie zabrak?o najbardziej popularnych wró?b. Dzieci pozna?y znaczenie kolorów, magicznych przedmiotów i liczb, ko?a fortuny oraz innych przepowiedni. Wró?by przeplatane by?y pl?sami i ta?cami przy muzyce. Jednak najwi?cej rado?ci sprawi?a dzieciom wró?ba "Kim b?dziesz w przysz?o?ci". Przy zabawie by?o du?o ?miechu i rado?ci. Andrzejki przygotowa?y i przeprowadzi?y: G. Podsiad?o, R.Winiarz.


Andrzejkowe wró?by

W czwartek 26 listopada uczniowie kl. I a ( wych. K. Sz?szo? ) mieli okazj? pozna? tradycje i zwyczaje andrzejkowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 4 w Mielcu. Uczniowie ch?tnie wzi?li udzia? w zabawie andrzejkowej po??czonej z wró?bami. Ró?norodno?? przygotowanych wró?b dostarczy?a dzieciom du?o rado?ci i u?miechu.

Serdecznie dzi?kujemy za zaproszenie , przygotowanie wró?b , s?odki pocz?stunek oraz upominki dla wszystkich uczestników zabawy.


LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

25 listopada uczniowie klas pierwszych brali udzia? w ciekawej lekcji wychowania fizycznego. Pierwszoklasistów odwiedzili sportowcy Pi?ki R?cznej Stali Mielec. Poprzez wspóln? zabaw? i ?wiczenia motywowali uczniów do rozwijania swoich sprawno?ci ruchowych i zainteresowa? sportowych.


PROFILAKTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MIELCU

Program profilaktyczny jest jednym z wa?niejszych dokumentów reguluj?cych prac? szko?y. W listopadzie 2015r. uczniowie z klasy 6a wzi?li udzia? w programie profilaktyki uzale?nie? ?Tak czy Nie?. G?ównym celem programu by?o zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Po zako?czeniu programu rozstrzygni?to konkurs plastyczny ? ?yj? zdrowo bez na?ogów?. Nagrody otrzymali : Oliwia ?uczkiewicz, Marlena Januszewska, Oliwia D?browska, Aleksandra Hyjek, Karolina Adamczyk, Weronika Dudek.

 

Jadwiga Mleczko ? pedagog


SPOTKANIE Z ?O?NIERZAMI

Dnia 09.11.2015 roku z Okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci odby?o si? spotkanie uczniów klas II z ?o?nierzami, z Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w Mielcu. Na pocz?tku uczniowie dowiedzieli si? na czym polega zawód ?o?nierza oraz jak trudna i ci??ka jest jego praca dla Ojczyzny. Przybyli go?cie odpowiadali na pytania, którymi zostali zasypani przez uczniów. Dzieci mog?y tak?e za?o?y? he?m oraz mask? przeciwgazow?. Na koniec spotkania zaproszeni go?cie wr?czyli uczniom okoliczno?ciowe pami?tki- cukierki oraz d?ugopisy.

galeria


10 listopada 2015 r. uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w uroczystej akademii z okazji ?wi?ta Niepodleg?o??i. Uroczyst?? przygotowali uczniowie z klas IVa i Vb.


UCZNIOWIE KLAS I W MUZEUM REGIONALNYM ?JADERNÓWKA?

 

W pierwszym tygodniu listopada uczniowie klas pierwszych odwiedzili Muzeum Regionalne ?Jadernówka?. Obejrzeli tam najwi?ksz? w Polsce kolekcj? aparatów fotograficznych i sprz?tu fotograficznego. Dzieci uczestniczy?y w warsztatach, które w przyst?pny sposób opowiedzia?y jak powstaj? zdj?cia i jak dzia?a aparat. Historia pierwszych aparatów i ich rozmiarów wzbudzi?a du?e zainteresowanie uczniów. Podczas wycieczki dzieci mia?y tak?e okazj? pozna? histori? rodziny Augusta Jadernego i jego zak?adu fotograficznego.


?NIADANIE DAJE MOC

W pi?tek 6 listopada 2015 r. odby?a si? ogólnopolska akcja ??niadanie daje moc?. Akcja mi?a na celu u?wiadomienie uczniom jak wa?ne jest ?niadanie dla naszego zdrowia i codziennej aktywno?ci. Uczniowie naszej szko?y z klas I-III w??czyli si? w przygotowanie smacznego i zdrowego posi?ku.

galeria


DZIE? POSTACI......

W miniony czwartek, to jest 5 listopada, w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Postaci z Bajek i Ba?ni. Akcja ta mia?a na celu propagowanie czytelnictwa w?ród najm?odszych, a tak?e budzenie zainteresowania lieratur? dla dzieci. Wszyscy uczniowie mogli w tym dniu wcieli? si? w ulubion? posta? z bajki. Po korytarzach szkolnych spacerowa?y ksie?niczki, czarownice, rycerze i wiele innych postaci bajkowych. Uczennice z klasy VI odwiedza?y najm?odsze dzieci z klas I-III, aby przybli?y? im najciekawsze ba?nie.

 


TYDZIE? ZDROWEGO STYLU ?YCIA W SP2

W dniach 26-30 pa?dziernika w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mielcu odby? si? Tydzie? Zdrowego Stylu ?ycia. Akcj? zorganizowa? Samorz?d Uczniowski pod opiek? p. Anety Hyjek i p. Katarzyny Ostrowskiej.

Przygotowano wiele atrakcji, które mia?y na celu promowanie zdrowego od?ywiania oraz aktywno?ci fizycznej.Ju? w poniedzia?ek, 26 pa?dziernika korytarze zape?ni?y si? plakatami zach?caj?cymi do jedzenia warzyw i owoców oraz uprawiania sportu. Pojawi?a si? równie? niecodzienna wystawa owocowo-warzywnych figurek wykonanych przez uczniów klas IV-VI (pod opiek? p. Zyty Borowiec). 28 pa?dziernika uczniowie klas I-III mogli pos?ucha? audycji przez radiol? przygotowanej przez uczennice klasy IVa. Na godzinach wychowawczych w klasach IV-VI rozmawiano o zdrowym od?ywianiu. Dodatkowo w bibliotece szkolnej odby?o si? g?o?ne czytanie utworów o owocach i warzywach. Uczennice z klasy VIa przedstawi?y m?odszym kole?ankom i kolegom humorystyczne wiersze promuj?ce zdrowe od?ywianie.

Najwi?ksz? jednak atrakcj? Tygodnia Zdrowego Od?ywiania by?a wizyta uczniów z Zespo?u Szkó? Technicznych w Mielcu przygotowanych przez pani? Anet? Mroczka oraz pani? Paulin? Ciszczo?. Uczniowie ZST przybli?yli uczniom SP2 zasady zdrowego stylu ?ycia, przygotowali quizy. Punktem kulminacyjnym spotkania by? za? wspólny aerobik. W czasie obchodów Tygodnia Zdrowego Stylu ?ycia odby?y si? równie? dwa konkursy ? na najciekawsz? krzy?ówk? i najpi?kniejszy plakat. Zwyci?zcami zostali: Natalia Miodunka z klasy III i Krystian Lorek z klasy IV. Uwie?czeniem obchodów Tygodnia Zdrowego Stylu ?ycia by? udzia? w akcji ??niadanie daje moc?. Wspólny i bardzo zdrowy posi?ek mieli okazj? zje?? uczniowie klas I-III. Mamy nadziej?, ?e po takiej dawce informacji na temat zdrowego stylu ?ycia ju? wszyscy w Szkole Podstawowej Nr 2 b?d? si? cieszy? wspania?ym samopoczuciem i nienagann? kondycj?.


Spotkania rodziców z wychowawcami klas w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu

odb?d? si? w dniu 26 listopada 2015 r.

kl. I-III godz. 17.00

kl. IV-VI godz. 17.30


Do naszej szko?y przyjecha? TEATR.

Program profilaktyczny i wychowawczy s? jednymi z wa?niejszych dokumentów reguluj?cych prac? szko?y w zakresie realizowania funkcji opieku?czej, dydaktycznej i wychowawczej. G?ównym celem programu profilaktyki jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikaj?cych z problemów w ich otoczeniu. Profilaktyka jest procesem wspieraj?cym prawid?owy, zdrowy rozwój ka?dego ucznia. Jest chronieniem dziecka w rozwoju przed zagro?eniami i reagowanie na nie. Aby osi?gn?? powy?sze cele w naszej szkole podejmowane s? ró?ne dzia?ania. Dzi?ki inicjatywie i staraniom pedagoga szkolnego pani Jadwigi Mleczko oraz finansowym wsparciu Urz?du Miasta Mielca w dniu 30 pa?dziernika 2015r. go?cili?my aktorów Teatru KURTYNA z Krakowa z profilaktycznym spektaklem ?Z mi?o?ci do serduszka?? ?Nie jeste? sam?. Uczniowie bardzo dynamicznie i emocjonalnie odbierali przes?ania zawarte w tre?ciach spektaklu, co utwierdza nas w przekonaniu o skuteczno?ci tego typu projektach.

galeria


PASOWANIE PIERWSZAKÓW

21 pa?dziernika w naszej szkole odby?a si? wyj?tkowa uroczysto??. Wychowankowie klasy I a (wych. K. Sz?szo?) , I b (wych. G. Podsiad?o) i I c (wych. R. Winiarz) zostali przyj?ci do grona uczniów naszej szko?y. Dzieci wykaza?y si? wieloma umiej?tno?ciami w specjalnie na t? okazj? przygotowanej, cz??ci artystycznej. Po uroczystym ?lubowaniu P. Dyrektor Daria Warzecha dokona?a aktu pasowania na ucznia Szko?y Podstawowej Nr 2 . Na uroczysto?ci obecni byli zaproszeni go?cie m.in.: prezydent Mielca D. Kozd?ba, Przewodnicz?cy Rady Rodziców G. Tychanowicz i ks. proboszcz J. Kl?czek, rodzice i nauczyciele.

galeria


WYCIECZKA KLAS DRUGICH

W piatek 9 padziernika uczniowie klas drugich (wych. A. Hyjek, E. Stanko, J. Wieczerzak) byli na wycieczce w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzieci z zainteresowaniem s?ucha?y o ?yciu codziennym dawnych Lasowiaków, ogl?da?y chaty i sprz?ty z jakich korzystali. Drugoklasi?ci mieli te? okazj? wzi?? udzia? w lekcjach muzealnych. Jedni uczniowie piekli proziaki i degustowali tradycyjny swojski chleb, inni usiedli w dawnych ?awach szkolnych i uczyli si? kaligrafii. Nauka w takich okoliczno?ciach dostarczy?a dzieciom wielu pozytywnych wra?e? i by?a czyst? przyjemno?ci?...

galeria


?ywa lekcja zoologii

W dniu 7 pa?dziernika odby?a si? w naszej szkole "?ywa lekcja zoologii". Uczniowie klas I -VI na w?asne oczy zobaczyli ?ywe okazy karaczanów, tarantuli, ptaszników, gekonów, aksolotli, jaszczurek, w??y, ?ó?wi. W trakcie lekcji dowiedzieli si? wielu ciekawostek z ?ycia owadów, paj?ków, p?azów i gadów. Lekcja wzbudzi?a bardzo du?e zainteresowanie ?rodowiskiem ?ycia, budow? i zwyczajami tych zwierz?t.


SPOTKANIE Z ARTYST?

W dniu 6 pa?dziernika w naszej szkole go?ci? rze?biarz pan Stanis?aw Sz?szo?. Artysta znany jest nie tylko w Mielcu. Jest laureatem wielu konkursów, zdobywc? licznych nagród, a jego prace znajduj? si? mi?dzy innymi na Watykanie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II a i II b (wych. A. Hyjek, E. Stanko). Artysta ludowy zapozna? dzieci z trudn? sztuk? rze?biarstwa oraz przedstawi? bogat? kolekcj? swoich prac. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem s?uchali opowie?ci p. Sz?szo?a, zadawali mnóstwo pyta?, na które rze?biarz udziela? wyczerpuj?cych odpowiedzi.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowanie panu St. Sz?szo?owi za wzbogacenie zaj??, za okazane serce i czas po?wiecony dzieciom.

galeria


Informujemy, ?e jest otwarty rachunek w Banku PKO BP, na który mo?na wp?aca? nale?no?? za obiady szkolne.

 

Numer rachunku: 51 1020 4913 0000 9102 0138 2225


Od pocz?tku roku szkolnego, przez ca?y wrzesie? uczniowie klas IV ?VI zbierali kasztany, ?o??dzie, orzechy dla zwierz?t le?nych. Akcja prowadzona jest co roku a zbiory przekazywane s? do Ko?a ?owieckiego ??o??. W tym roku zebrali?my ponad 300 kg karmy, która pomo?e zwierz?tom przetrwa? zim?. Szczególne s?owa uznania nale?? si? uczniom: Klaudii Purcelewskiej z klasy VI a, która zebra?a a? 38kg, Oli Dzia?owskiej z kl. V a 34kg, Kornelii Bi?kowskiej z kl. V a, Patrycji Wilk z kl. V b 28kg, Bartkowi i Szymonowi ?elasko, którzy wspólnie zebrali ponad 50kg.


Dzie? Ch?opaka

30 wrze?nia 2015 r. obchodzili?my Dzie? Ch?opaka. Ju? od rana mo?na by?o zobaczy?, ?e to wyj?tkowy dzie?. Uczniowie paradowali wystrojeni w krawaty i muszki, co gwarantowa?o im zwolnienie z pytania. Po po?udniu za? odby?a si? dyskoteka dla uczniów klas IV-VI zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski. W czasie imprezy odby? si? plebiscyt na Super Ch?opaka 2015. Dziewcz?ta na drodze tajnego g?osowania wy?oni?y zwyci?zc? ? najpopularniejszego koleg?. Zosta? nim Mateusz Jankowski z klasy Va. Gratulujemy zwyci?stwa!


Spotkania z wychowawcami w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu

odb?d? si? w dniu 17 wrze?nia 2015 r.

kl. I-III godz. 17.00

 

kl. IV-VI godz. 17.30

O godzinie 18.00 w ?wietlicy szkolnej odb?dzie si? zebranie Rady Rodziców.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rz?dowy program pomocy uczniom 2015/2016 ?Wyprawka szkolna 2015??.

Pomoc skierowana jest do uczniów klas trzecich (kryterium dochodowe 574,00 z? na osob? w rodzinie).

Wniosek nale?y pobra? i z?o?y? w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2015 r.

Uczniowie klas III, V i VI, którzy posiadaj? Orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, mog? skorzysta? z pomocy ?Wyprawka szkolna? i dla tych uczniów nie liczy si? kryterium dochodowego. Do Wniosku nale?y do??czy? aktualne Orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego.

Szczegó?owych informacji udziela:

pani mgr Jadwiga Mleczko - pedagog szkolny

Stypendium szkolne : Warunkiem ubiegania si? o przyznanie stypendium szkolnego jest z?o?enie Wniosku do Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mielcu, ul. ?ukasiewicza 1c pok.18 w terminie ustawowym od 1 do 15 wrze?nia 2015r.

UWAGA: Druk Wniosku o stypendium dost?pny w MOPS Mielec.


Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

odb?dzie si?

1 wrze?nia 2015 roku o godz. 10.00

dla klas Ia, Ib, Ic

w sali gimnastycznej


Rozpocz?cie roku szkolnego 2015/2016

odb?dzie si?

1 wrze?nia 2015 roku o godz. 10.00

dla klas II - VI

w salach lekcyjnych

Klasa

Numer sali

Wychowawca

II a

2

A. Hyjek

II b

5

E. Stanko

II c

1

R. Winiarz

III a

21

E. Juras

III b

22

R. Cisowska

IV a

17

E. Szczeci?ska

IV b

18

Z. Borowiec

V a

16

A. Kr??el

V b

13

M. Babula

VI a

19

B. Burda

VI b

14

B. Kopera


 


 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 06 lutego 2017 12:34
 

SONDA

Czego najbardziej lubisz się uczyć
 

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Reklama

Pajacyk

 

BIP

 
 
home contact search contact search